Innhold

Det tilføres en planbestemmelse om lys:
Utebelysning skal begrenses og skal kun nyttes der den har reell funksjon, f.eks. av sikkerhetsmessige grunner ved bryggeanlegg ved sjøen. Man skal i så stor grad som mulig unngå at utebelysning eksponeres/rettes mot Hurdalssjøen

Siste setning i punkt 4.6 erstattes med:
Dersom Hurdal kommune velger kloakkrensing i egenregi, skal hyttefeltet knyttes til kommunens ledningsnett ved Recoverysenteret. Fra Hurdal Recoverysenter til planområdet bekoster utbygger ledningsnettet som da skal ha en kapasitet i samsvar med den godkjente VA-plan for Hurdal kommune.

Siste setning i punkt 5.10 fjernes:  Ved eventuelt bortfall av dette fellesgjerde skal det regulerte utbyggingsområdet ved Bogen ha plikt til å gjerde inn området mot husdyr.

Vedtaket i sin helthet finnes her

Klage på vedtaket kan sendes skriftlig til Hurdal kommune, postmottak@hurdal.kommune.no ,
evt. vanlig post til Hurdal kommune, Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal
innen 5.2.2021.
Se plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato.
For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.


Publisert: 11.01.2021 14:50:36
Sist endret: 11.01.2021 14:50