Innhold

Les budsjettforslag for 2023 og økonomiplan for 2023-2026 i Framsikt 

GIH budsjettforslag

Klikk her for å  levere høringsinnspill.

Kommunedirektørens innledning:

Året 2022 har vært et spesielt år for både innbyggere og ansatte i Hurdal kommune. Vi har gått fra en krise over i en ny gjennom en pandemi som i stor grad har lagt føringer for hvordan vi skal leve livene våre.  Konsekvensene av krisen i Ukraina er betydelige. Energikrise, prisvekst, bosetting og harde prioriteringer, står på programmet. Dette er utfordringer som rammer hele Europa. Vi blir alle berørt av dette, både på det individuelle og det kollektive plan. Kommunene, som et samfunn med innbyggere eller som en administrasjon som produserer velferdstjenester, blir direkte berørt. 

Hurdal kommune har etter noen krevende år, opparbeidet en god økonomi. Det er fortsatt helt sentralt at vi bygger stein på stein slik at vi står rustet til å møte de utfordringene som vil komme i årene fremover samt at vi står rustet til å møte den økonomiske usikkerheten som er i samfunnet nå. 

Det er viktig at vi finner mulighetsrommet og viser hvilke prioriteringer i budsjettet som understøtter målene våre og satsningsområdene til kommunen. Det har vært mye fokus på hvilke konsekvenser pandemien har fått for barn og unge, både når det gjelder de sårbare barna, tapt opplæring og framtidstro. Samtidig vet vi at barn og unges situasjon er nært knyttet til familie og hjemmeforhold. Derfor viderefører vi satsningen på barn- og unge, boligsosiale tiltak og helse- og omsorg.

Vi vet at det å bygge gode å trygge nærmiljøer vil være en forutsetning for at kommunen skal oppleves som et godt sted å bo og leve. Ved å tenke sentrum som kjernen i nærmiljøet kan vi i større grad enn tidligere, utnytte synergiene som ligger i at skole, bibliotek, frivillighet og kultur i tillegg til øvrige kommunale tjenester ligger tett sammen slik at vi kan skape de gode trygge nærmiljøene. Derfor satser vi videre på å videreutvikle sentrum til alles beste. 

Hurdal kommune kjennetegnes av stram økonomi og en effektiv tjenesteproduksjon. På flere områder drifter vi blant de mest effektive i Norge. Det betyr at det er krevende og risikofylt å skulle effektivisere ytterligere, men samtidig er vi en fremoverlent kommune som hele tiden streber etter å jobbe mer effektivt og øke kvaliteten på våre tjenester. Vi har en gjeldsgrad som er høy, og i årene fremover står vi ovenfor store investeringer spesielt innenfor vann og avløp. Disposisjonsfond har hatt en positiv utvikling siste årene, men det er også viktig at vi viderefører den gode praksisen ved å avsette midler til fremtidige utfordringer. Det vil innebære at vi får større handlingsrom for å skape vekst og utvikling i bygda vår. Vi har også lagt stor vekt på at gebyrutviklingen for våre innbyggere skal være så lav som mulig, forutsigbar, men også slik at det ivaretar de investeringene vi er nødt til å gjennomføre i årene som kommer. Derfor inneholder økonomiplanen en endret finansstrategi som tar høyde for at utviklingen innenfor gebyrene skal være lavest mulig i planperioden til innbyggernes beste.

Budsjettet som legges frem for videre behandling er etter kommunedirektørens vurdering et stramt budsjett, men realistisk budsjett. Innretning er i tråd med det som er kommunens behov i årene fremover og det er et godt grunnlag for å håndtere utfordringene som kommer i perioden 2023 – 2026. Det vil imidlertid kreve harde prioriteringer, god økonomiforvaltning og felles kunnskapsgrunnlag noe som fordrer et tett og godt samspill mellom politikk og administrasjon. Da er sjansene for at vi lykkes gode.

Kommunedirektøren vil derfor ønske det politiske nivået lykke til med budsjettarbeidet og ser frem til et videre godt og konstruktivt samarbeid i 2023.

 

Kjetil Kokkim
Kommunedirektør

 

Kommunedirektørens budsjettgrunnlag

I henhold til kommunelovens § 14 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettårene som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 
Handlingsprogram inneholder årsbudsjett og økonomiplan for påfølgende fireårsperiode.

Kommunedirektør innstiller ikke til budsjett og økonomiplan. Formannskapet legger kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram med årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026, med de endringer som blir vedtatt i møtet, ut til alminnelig ettersyn i 14 dager.

Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling til kommunestyret.

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 bygger på følgende:
 

Drift

  1. Bevilgningsoversikt drift 1. ledd med frie inntekter, finans og avsetninger slik det fremgår av vedlegg vedtas som Hurdal kommunes årsbudsjett for 2023 med sum til fordeling virksomhetene på 198,521mill kr.
  2. Netto rammer for virksomhetene for 2023 vedtas som vist i nedenstående tabell
 Budsjett 2023Økonomiplan 2024Økonomiplan 2025Økonomiplan 2026
 Budsjett 2023Økonomiplan 2024Økonomiplan 2025Økonomiplan 2026
Stab 56 783 761 56 783 761 56 783 761 56 783 761
Oppvekst 48 316 522 48 066 522 48 066 522 48 066 522
Helse og omsorg 45 473 220 45 473 220 45 473 220 45 473 220
Tilrettelagte tjenester 11 433 001 11 433 001 11 433 001 11 433 001
Barnevern 11 338 003 9 838 003 9 838 003 9 838 003
Teknisk 20 976 002 20 776 002 20 376 002 20 376 002
Sentrale reserver 4 200 000 10 081 000 16 483 000 23 093 000
Sum bevilgninger drift, netto 198 520 509 202 451 509 208 453 509 215 063 509

3. Det avsettes 6,569 mill kr til disposisjonsfond i 2023. 

4. Egenkapitaltilskudd KLP finansieres med bruk av disposisjonsfond, 0,6 mill kr

5. Overordnet mål for 2023, inkludert måltall for de økonomiske handlingsreglene i økonomiplan periode, vedtas som vist i kapittel “Økonomisk utvikling i planperioden”.

6. Betalingssatsene for kommunale varer og tjenester, samt gebyrregulativ for 2023 reguleres som vist i kapitel “Gebyrliste”.  

7. Ordfører gis fullmakt til å disponere midler til mindre gaver og påskjønnelser på til sammen 50 000 kr.

 

Investeringer

  1. Bevilgningsoversikt investering 1 ledd slik det fremgår av vedlegg vedtas som Hurdal kommunens investeringsbudsjett for 2023, med investeringsramme på brutto 126,150 mill kr.  Av dette utgjør prosjekter innen selvkostområde 86,050 mill kr. Investeringsbudsjettet vedtas pr. prosjekt. Investeringsprosjektene er spesifisert i bevilgningsoversikt investeringer 2 ledd i vedlegg og beskrevet nærmere i kapitel “Investeringer i økonomiplanen”.
  2. For 2023 vedtas opptak av lån til utlån (startlån) på 20 mill kr.  For perioden 2023-2026 er det lagt opp til tilsvarende årlig utlån. 
  3. For 2023 vedtas opplåning inntil 115,530 mill kr for å finansiere årets investeringer.

Publisert: 21.11.2022 15:29:49
Sist endret: 01.12.2022 13:29