Innhold

Søk her

 

Søknadsfrist: 15 november 

 

 

 

Formål

Formålet med fondet er å stimulere til grønn innovasjon og legge til rette for næringsutvikling og verdiskapning. Dette er i tråd med Hurdal kommunes kommuneplan som har følgende overordnede strategiske mål:

«Vi skaper et bærekraftig samfunn, som er karbonnøytralt eller bedre, har økonomisk vekst og tilfører innbyggere og besøkende økt livskvalitet.» Fondets geografiske virkeområde er Hurdal kommune.

Primære støtteformål

Grønt fond Hurdal kommune vil prioritere konkrete prosjekter og utvikling av ideer og tiltak som gir miljøgevinst og redusert klimagassutslipp, men som også har et potensiale for verdiskaping og sysselsettingsvekst.

Det kan for eksempel være:

 • Implementering av miljøteknologi
 • Utvikling av miljøteknologi
 • Stille strenge miljøkrav til underleverandører, leverandører på service og reservedeler med mer.
 • Ny organisering (hjemmekontor, bedre plassutnyttelse etc).
 • Mer effektiv råvareutnyttelse
 • Mindre transportbehov
 • Ta i bruk bærekraftige råmaterialer
 • Forlenge levetid på eksisterende utstyr
 • Økt resirkulering på arbeidsplassen
 • Utvikling av nye rutiner og arbeidsprosesser (med eksisterende infrastruktur og teknologi)
 • Verksteder/ håndverk som bidrar til gjenbruk gjennom reparasjoner


Fondet vil også vurdere støtte til:

 • Prosjekter innen lokalmat
 • Prosjekter basert på nyskaping innen jord og skog og «det grønne skifte».
 • Prosjekter innen lokalsamfunnsutvikling (aktiviteter som bidrar til mindre reising/skape sosiale arenaer)
 • Lokal tilrettelegging for nyetableringer/gründere, for eksempel gjennom felles kontorarealer.
 • Prosjekter innen sosial bærekraft, spesielt rettet mot barn/ungdom eller innvandrere
 • Verksteder/håndverk som bidrar til gjenbruk gjennom reparasjoner


Hvilke kostnader kan tilskuddet IKKE dekke:

 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
 • Det gis ikke støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke dersom de er påbegynt.

Hvem kan søke?

Grønt fond Hurdal kommune er åpent for søknader fra alle aktørgrupper. Det kreves et organisasjonsnummer, og at søker er registrert og driver virksomhet i Hurdal kommune.

Støtteformer

Grønt fond Hurdal kommune kan tildele midler i form av direkte støtte. Tildelingen skal dekke kostnader i direkte tilknytning til prosjektet.

Krav til søknad og vilkår for utbetaling

 • Informasjon om søkeren og eventuelt medsøkere
 • Prosjektbeskrivelse inklusive prosjektets bidrag til fondets støtteformål
 • Hvordan prosjektet/ tiltaket skal profileres
 • Budsjett og finansiering: søknadsbeløp, egenkapital og eventuelle bidrag fra andre offentlige aktører. Økonomiske bidrag fra andre parter skal fremkomme i budsjettet.
 • Det er mulig å benytte egenandel som ledd i finansieringsplanen. Egenandelen kan være egenkapital, eller eget arbeid med timesats maks. kr 400. Størrelsen på egenandelen kan variere og vil bli vurdert i forhold til prosjektets karakter. Prosjekter og enkelt tiltak i prosjektet kan støttes med opptil kr. 50.000, -.


Utbetaling av tilskudd

Utbetaling av tilskudd kan skje så snart støtte er innvilget. Når tiltaket er avsluttet skal Hurdal kommune motta en enkel sluttrapport. Støtten fra Grønt fond Hurdal kommune må ikke være i strid med EU`s statsstøtteregelverk.

Forvaltning av næringsfondet

Det er formannskapet etter rådmannens innstilling som forvalter Grønt fond Hurdal kommune.

Sluttrapportering

Det skal utarbeides en kort sluttrapport for aktivitetene der resultatene vurderes i forhold til prosjektbeskrivelsen. Sluttrapporten skal også beskrive hvordan tildelte midler er benyttet. Rapporten skal leveres senest 6 måneder etter tilskuddet er utbetalt. Evt. senere levering skal skriftlig avtales med administrasjonen.

Klagerett

Søkerne har rett til å påklage vedtak. Vedtak om kommunale fond er enkeltvedtak, og kan påklages etter Forvaltningsloven § 29. Begrunnet klage sendes til kommunen og behandles av kommunestyret etter Forvaltningsloven § 28.


Publisert: 25.10.2023 13:07:13
Sist endret: 08.11.2023 08:32