Innhold

Gjeldende trafikksikkerhetsplan ble vedtatt av kommunestyret i sak 88/11 den 9. november 2011.

Oppdateringen nå er gjennomført med egne ressurser. Planen er oppdatert med ny ulykkesstatistikk og trafikkmengder. Nasjonale og regionale føringer er oppdatert og planen er tilpasset gjeldende kommuneplan. Det er gitt status på tiltak i handlingsplanen. Gjeldende trafikksikkerhetsplan er ambisiøs i forhold til tiltak og det er av den grunn ikke foreslått nye tiltak.

Aksjon skoleveg er avviklet og kravet til at planarbeidet skal gjennomføres som kommunedelplan er nedtonet. Rulleringen av trafikksikkerhetsplanen gjennomføres som en ordinær temaplan.

Høringsutkastet til oppdatert trafikksikkerhetsplan har vært til behandling i alle råd og utvalg i oktober og kommunestyret vedtok følgende 26. oktober:
Rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan legges ut på høring.
Elever ved Hurdal skole og kultursenter involveres aktivt, og bes komme med innspill.

 

Ved behandlingen i råd og utvalg kom det følgende innspill:

Formannskapet – Rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan legges ut på høring. Elever ved Hurdal kultur skole og kultursenter involveres aktivt, og bes komme med innspill.

Plan- og næringsutvalget – Administrasjonen bes utsette høring i saken og invitere politikere og befolkning til orienterings og drøftingsmøte om planen for å lage et bedre gjennomarbeidet planforslag til høring.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne–Rådet ønsker sykkelstativ ved de mest brukte bussholdeplassene. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Levekårsutvalget – Rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan legges ut på høring.

Ungdomsrådet – Ungdomsrådet savner beskrivelse av planperioden. Saken ble enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling.

Eldrerådet - Rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan legges ut på høring. Det er ønskelig med gang og sykkelveg fra Andersentoppen og ned til Åssanden, og fra gamle Strømmen skole, og ned til Haugbrua.

 

Elevrådet ved Hurdal skole og kultursenter har avgitt følgende innspill 17. november 2022:

-       Fotgjengerfelt ved Hurdal Verk, mange barn og voksne som skal over vegen.

-       Fotgjengerfelt ved bussholdeplassen – Hurdal kirke.

-       Lys opp bakken ved Rognstadkollen.

-       Lengre gang- og sykkelveg ved Østsidevegen.

-       Bra strøing om vinteren på alle veger – glatt og farlig.

-       Gangfeltet må husket på å bli strødd. 50/50 – spark kommune.

-       Busskort til alle på samme holdeplass – ULIK PRAKSIS i dag.

-       Busskur/busstopp + fotgjengerfelt – ved Strømmen skolen (blitt tatt bort).

 

Høringsinnspill kan sendes inn her.


Publisert: 07.12.2022 22:04:38
Sist endret: 07.12.2022 22:04