Innhold

Vilkår som gir rett til gratis skoleskyss

Skyssgrense hjem-skole:

Du trenger ikke å søke om skoleskyss ut fra avstand. Skolen rapporterer inn til Ruter, og vedtaket sendes til bostedsadressen før skolestart. Reisekort med skolebillett utdeles på skolen.

 • over to kilometer (elever på 1. trinn)
 • over fire kilometer (elever på 2. – 10. trinn)

Skyssgrense hjem-bussholdeplass:

 • over en kilometer (elever i 1. trinn)
 • over to kilometer (elever i 2. – 10. trinn
 • Elever som allerede har fått innvilget skyss grunnet lang avstand til og fra skolen, og som i tillegg har «særlig farlig eller vanskelig skolevei» frem til holdeplassen, kan selv sende søknad om ekstra skyss direkte til Ruter.

Farlig skoleveg -søkes om hvert år:

 • dersom skoleveien er spesielt farlig eller vanskelig.
 • det er kommunen som har ansvaret for skyss og fatter vedtak. 

Overordnete retningslinjer for særlig farlig skolevei i Hurdal

Medisinsk grunn- søkes om hvert år og ved nyoppstått skade/sykdom:

 • Ved varlig nedsatt funksjonsevne
 • Midlertidig skade eller sykdom

Delt bosted- søkes om hvert år:

 • For å ha rett til gratis skyss, må eleven bo regelmessig hos hver av foreldrene.
 • Det er ikke et krav om at barnet bor like mye i hvert av hjemmene. Eleven har ikke krav på skyss ved improviserte enkeltbesøk.
 • Elever kan ha rett til skyss til og fra begge hjemmene, selv om det ene hjemmet ligger i en annen kommune eller i et annet fylke enn skolen eleven går på. 
 • En avtale mellom foresatte om at eleven har to hjem må vedlegges søknaden om skyss.

Søke gratis skoleskyss

Søknad om spesialskyss- frist 15. juni.

Husk at du må søke om spesialskyss hvert skoleår.     

Skoleskyss - søknad

 

Søknader behandles fortløpende gjennom hele skoleåret, men dersom foresatte venter med å søke til like før skolestart i august eller når vinterskyss igangsettes, kan det være at eleven står uten skysstilbud inntil vedtak om skyss er fattet.
Husk at du må søke om spesialskyss hvert skoleår.


Publisert: 02.06.2021 12:00:10
Sist endret: 10.06.2021 09:28