Innføring av ekstraordinær båndtvang

Hurdal kommune innfører med hjemmel i Hundelovens § 6 bokstav f. forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund i Hurdal kommune. Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil ordinær båndtvang inntrer 1. april 2024.

Sist oppdatert: 22.01.2024 10:05 | Publisert: 17.01.2024 16:01:46

Rådyrbukk i snø

I Hurdal er ekstraordinær båndtvang i praksis bare aktuelt å innføre når snøforholdene er slik at det er krevende for hjorteviltet å ta seg frem. Spesielt sårbart er rådyret. Formålet med båndtvangen er å forhindre at viltet forstyrres unødig og slipper å bruke energi på å komme seg unna løse hunder. 

De siste årene er det innført ekstraordinær båndtvang i 2021 og 2023. Ifølge lovverket skal ekstraordinær båndtvang fastsettes for den enkelte situasjon, og oppheves så snart forholdene tilsier det.

Myndigheten til å vedta forskrift om ekstraordinær båndtvang er tillagt kommunen.
Administrasjonen vurderer snøforholdene i kommunen nå til å være krevende for hjorteviltet. I tillegg har det også vært perioder med sterk kulde som ytterligere forsterker situasjonen for hjorteviltet Det er viktig at hjorteviltet ikke påføres stress og energibruk utover det dyrene må bruke av energi for å skaffe seg mat.

Etter administrasjonens vurdering er hele kommunen leveområde for hjorteviltet. Tettheten av rådyr vurderes å være lavere i høyereliggende områder i kommunen og spesielt om vinteren når viltet trekker ned mot lavereliggende områder. Uavhengig av dette vurderer administrasjonen at ekstraordinær båndtvang bør innføres i hele kommunen. Hurdal kommune har ikke naturtyper som for eksempel fjell og vidder, som tilsier at en avgrensning av båndtvangen ville være naturlig og enkel å forvalte. Vi legger til grunn at det er størst risiko for kontakt mellom løse hunder og hjorteviltet nær eksisterende bebyggelse, men kommunen består av store rekreasjonsområder, som er tilrettelagt for et aktivt friluftsliv, hvor ekstraordinær båndtvang vil medvirke til at viltet ikke blir stresset unødig. I disse områdene kan en forvente større snømengder som ytterligere forsterker behovet for ekstraordinær båndtvang.