Innhold

Hurdal kommune ønsker å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er hardt rammet av lokale, regionale eller nasjonale smittevernstiltak.

Hurdal kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementet blitt tildelt kroner 304 000,- til en ny runde med kommunale kompensasjonsmidler.

Midlene skal kompensere tapte inntekter knyttet til koronatiltakene som ble innført november/desember 2021.

Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som har tapt inntekter knyttet som følge av disse tiltakene.

Formålet med ordningen er å bidra til å bevare arbeidsplasser.

Søkere som har opprettholdt sin drift i perioden vil prioriteres. Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

 

Vurdering

Det kom inn totalt 9 søknader på totalt 715.985,-

Administrasjonen har prioritert søkere som driver innen de prioriterte næringene for ordningen, og som kan vise til tap i perioden for de innførte smitteverntiltakene i nov/des.

Støtten er beregnet skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

7 søknader innvilges helt eller delvis.

Minste tildelte beløp er vedtatt til 20.000,-

 

Konklusjon

Midlene tildeles etter følgende oversikt:

 

 

Det er en klagefrist på 7 dager fra akseptdato. Endelig vedtak gjøres i etterkant av klagefristens utløp. Begrunnet klage sendes til postmottak@hurdal.kommune.no innen 7.mars kl 12.00

 


Publisert: 01.03.2022 10:54:12
Sist endret: 01.03.2022 10:54