Høring av kommunal planstrategi 2024-2027 og planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2018-2040

Kommunestyret vedtok 20.3.24 å legge ut Kommunal planstrategi 2024-2027 versjon 1.0 og planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2018-2040 på høring.

Sist oppdatert: 22.03.2024 13:41 | Publisert: 22.03.2024 13:38:51

Flyfoto av Hurdal sentrum

Kommuneplanens samfunnsdel fungerer som et kritisk politisk styringsverktøy. Den integrerer samfunns- og arealdeler, med økonomiplanen som speiler samfunnsdelens satsningsområder.

En planstrategi er en strategi for planleggingen i kommunen og skal angi hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i fireårsperioden. Den kommunale planstrategien er et sentral verktøy for å identifisere utviklingstrender og planleggingsbehov. Ifølge plan- og bygningsloven skal kommunen vedta en ny planstrategi innen ett år etter at nytt kommunestyre er konstituert.

Gjennom arbeidet med ny planstrategi skal kommunen vurdere utviklingstrekk, utfordringer og muligheter for kommunen. Planstrategien skal ifølge loven ta stilling til om kommuneplanen skal revideres. Planstrategien er retningsgivende for kommunens arbeid. Den har ingen direkte rettsvirkning for innbyggerne.

Høringsdokumentene kan du lese elektronisk her. 

Har du innspill til høringen kan du sende inn dette direkte i vår høringsportal her. 

Frist for innspill er 2. mai 2024