Innhold

Kommunestyret i Hurdal kommune vedtok den 13.6.2018 ny kommuneplan for Hurdal, politisk sak 48/18. Vedtaket kunngjøres i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.

Vedtaket omfatter både samfunnsdel og arealdel.

Vedtatte plandokumenter

 Kommuneplanens samfunnsdel 

 Kommuneplanens arealdel -kart: 

 pdf 

 sosi 

 Kommuneplanens arealdel  - bestemmelser

 PS 48/18 - Politisk behandling etter 1. gangs høring av utkast til kommuneplan 2018 -2040

 Langsiktig Grønn Grense - illustrasjon 

 Viktige jordbruksarealer Hurdal kommune

 

Vedlegg 

 MOP - 10 på Topp i Hurdal 

 Hoveddokument arealdel 2018 - 2040

 Bærekraftsmålene

 Folkehelseprofil Hurdal 2017

 Arealer for bebyggelse og anlegg som fjernes fra kommuneplanens arealdel

 Bruk av utbyggingsavtaler i Hurdal kommune

Underlag for planbehandlingen

 Bogen Hyttefelt, beregning av partikkelutslipp

 Konsekvensutredninger landbruk, natur og miljø

 Konsekvensutredninger samfunn

 ROS - analyser av arealinnspill

 

 Dokumentene kan også fås ved henvendelse til kommunens servicekontor (postmottak@hurdal.kommune.no /tlf. 66106610). 

 

 

 Hurdal kommune

 


Publisert: 28.06.2018 10:39:57
Sist endret: 28.06.2018 10:39