Kunngjøring av vedtak - Detaljreguleringsplan Hurdal Hagetun

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har Hurdal kommunestyre i møte 13.09.17, vedtatt detaljreguleringsplan for Hurdal Hagetun.

Planområdet ligger på den østre og bebygde delen av den gamle tomta til Strømmen skole omlag 2,6 km nord for Hurdal sentrum. Planområdet omfatter eiendommene 14/103, 14/104, 14/106, 14/107 og 14/108 samt østre del av gbnr. 14/009. Hensikten med planen er å bygge om den eksisterende bygningsmassen til boliger.

Detaljplanen legger til rette for boligbebyggelse og konsentrert boligbebyggelse med tilhørende parkering og adkomstveg innenfor planens avgrensning, samt å sikre gode bokvaliteter i området. Det vises ellers til planforslag utsendt på offentlig ettersyn/høring 13.06.17.

Utskrift av kommunestyrets vedtak, vedtatt reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser, ROS og Planbeskrivelse følger som vedlegg.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager kan framsettes skriftlig og sendes Hurdal kommune, Plan og utvikling, Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal, innen 26. oktober 2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 – tre- år fra den offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må framsettes skriftlig for Hurdal kommune.

Hurdal kommune

 

Vedlegg 

Utskrift av kommunestyrets vedtak

Vedtatt reguleringsplankart

Reguleringsbestemmelser

ROS

Planbeskrivelse 


Publisert: 29.09.2017 11:00:04
Sist endret: 29.09.2017 11:00