Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og bredbåndsutbygging i Hurdal kommune

Hurdal kommune har inngått kontrakt med Viken Fiber AS om utbygging av bredbånd i Skrukkelia.

Sist oppdatert: 18.04.2024 08:33 | Publisert: 20.03.2024 09:31:15

Kart over Skrukkelia

Kartet viser alle støtteberettigede boliger i prosjektområdet og hvilken bredbåndstilgang de har i dag basert på datasett fra Nkom. Sorte prikker 0 Mbit/s. Røde prikker 10 Mbit/s.

Salget er nå godt i gang, men det er ikke så lett få tak i rette personer på alle de adressene som er tildelt støtte. Alle spørsmål knyttet til NOM tilbudet, og ellers bolig og hytteadresser som ligger i umiddelbar nærhet til traseen, kan rettes til:

Viken Fiber AS
Salgsleder Christian Sandnes

tlf. 93 25 21 89.

Det er vedtatt en nasjonal strategi, som skal sørge for at alle husstander og virksomheter skal ha tilbud om høyhastighets bredbånd innen utgangen av 2025. Høyhastighets bredbånd er nå definert som minimum 100 Mbit/s. https://nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging#bredbndssttteordningen_2023. Fylkeskommunene blir tildelt midler fra kommunal- og distriktsdepartementet og midlene skal brukes for å understøtte utbygging av bredbånd i områder uten kommersielle utbyggingsinteresser. Fylkeskommunen samarbeider med kommunene for å finne aktuelle områder for utbygging, lager forslag til budsjett og fylkeskommunen gjennomfører anbudsprosessen.

For 2023 søkte Hurdal kommune om støtte til utbygging av bredbånd i Skrukkelia. Prosjektet omfatter ca. 110 boliger og det aktuelle området omfatter alle boliger vest for Klokkermoen. Bredbåndsutbygging med offentlig tilskudd omfatter kun boligeiendommer. Erfaringsmessig vil de som bygger ut, også gi et tilbud til fritidseiendommer der det er hensiktsmessig, men kommunen som oppdragsgiver kan ikke sette krav om dette. Bredbåndsutbygging er teknologinøytral og kan omfatte andre løsninger enn fibertilknytning, hvis kvaliteten på leveransen er i tråd med kriteriene.

I første anbudsrunde på våren 2023 var det lagt til grunn en kommunal støtte på 700 000 kroner og tilskudd fra Nkom på 4 200 000 kroner. I denne runden mottok Hurdal kommune ingen anbud.

Viken fylkeskommune gjennomførte en ny anbudsrunde i slutten av 2023. I forkant av den siste anbudsrunden ble det gjennomført en markedsundersøkelse blant leverandørene. Resultatet av denne undersøkelsen hadde som konsekvens at Viken fylkeskommune anbefalte at støtten fra NKOM økte fra 4,2 millioner til 7,5 millioner og at kommunens andel burde økes fra 0,7 millioner kroner til 1,2 millioner kroner. Kommunestyret vedtok ved behandling av Handlingsprogram med årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 13. desember 2023, at det skulle avsettes 1,2 millioner kroner i 2024.

Viken Fiber AS ga et pristilbud innenfor rammen av tilskudd og Hurdal kommune har nå inngått kontrakt om utbygging av bredbånd i Skrukkelia.

I sitt tilbud viser Viken Fiber AS til følgende:

VF (Viken Fiber AS) bygger et moderne fibernett med god kapasitet til alle innenfor tilbudte områder. VF leverer for tiden symmetrisk internetthastigheter inntil 1000Mbit/s. Nettet kan enkelt oppgraderes til enda høyere hastigheter når det blir lansert i markedet. Kunden velger selv hastighet og om de vil kjøpe andre tjenester som TV kanaler. VF bygger fibernett med tilstrekkelig kapasitet til alle husstander og bedrifter innenfor områdene. Det legges også kapasitet av til hytter slik at de kan tilkobles senere. Hyttene inngår ikke i tilbudet og VF vil gjøre separate avtaler med disse.

VF benytter egne ansatte til prosjektering og oppfølging av entreprenører. Prosjektleder følger opp fremdrift og kvalitet hos underleverandører. VF benytter underentreprenører på graving og fiberteknisk arbeid. 

I henhold til kontrakten skal utbyggingen starte så raskt som mulig våren 2024 og skal være ferdig innen 1. oktober 2025.

Administrasjonen har gjennomført et oppstartsmøte med Viken Fiber AS den 14. mars. Viken Fiber AS har allerede vært i kontakt med en del innbyggere og skrevet kontrakt om leveranse av bredbånd. Dette arbeidet fortsetter utover våren, parallelt med at de prosjekterer framføring av over 40 kilometer med fiber. Alle berørte grunneiere vil bli kontaktet av utbygger og tillatelse fra grunneier skal foreligge før framføring av fiber kan starte. Viken Fiber AS har god erfaring fra tilsvarende utbyggingsområder og bruker underentreprenører som de har gode erfaringer med fra tidligere prosjekter.

Utbyggingen av bredbånd i Skrukkelia er en gladsak for Hurdal kommune. Sammen med Viken Fiber AS har vi ambisjon om at du som innbygger, skal få oppdatert informasjon om prosjektet på kommunens hjemmeside.