Nytt kollektivtilbud

Fra oktober leverer Ruter et helt nytt busstilbud til Hurdal.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det har lenge vært jobbet med å forbedre kollektivtilbudet i Hurdal, og Ruter har i samarbeid med Hurdal kommune gjort et arbeid for å kartlegge dette. Resultatene har vist at et busstilbud som vil gå på østsiden av Hurdalssjøen vil gi økt bruk og et tilbud til flere, og vil bli igangsatt i forbindelse med ruteendringen som Ruter skal gjennomføre flere steder i Akershus, i midten av oktober. Rutetidene er ikke endelige enda, og forventes tilgjengelig i starten av september.

Bedre forbindelse med endret trasé til østsiden

• Ruter har i samråd med kommunen og bussoperatør vurdert alternativ trasé og potensialet for økt kollektivandel, ved å legge om busstilbudet i Hurdal.
• Konklusjonen er at dagens busslinje skal endres fra å gå på vestsiden av Hurdalsjøen til å gå på østsiden.
• Endringen blir iverksatt i forbindelse med ruteendringen i midten av oktober, som Ruter skal gjennomføre flere steder i Akershus.
• Bussen vil kjøre fra Kjerkekretsen skole via Hurdal kirke – Prestegårdshagan til Hurdal Torg og på østsiden av Hurdalssjøen til Eidsvoll Verk stasjon. Derfra er det mulig å ta tog og buss videre. En buss vil også starte og ende i Rustad.

Denne omleggingen gir Hurdal en bedre forbindelse til resten av Romerike og nettverket av tog og busser. Nå er det også mulig å reise tilbake til Hurdal på kveldstid. Endringen vil forhåpentligvis ha positiv effekt på potensielle nye innbyggere som vurderer å bosette seg i kommunen.


• Reisemulighetene med kollektivtransport videre fra Eidsvoll Verk er følgende:
o Ruters linje 811 mot både Jessheim og Eidsvoll
o Tog linje L12 mot Eidsvoll og Kongsberg via Lillestrøm - Oslo.


• Ved å la bussen kjøre på østsiden, blir strekningen bussen kjører kortere. Dermed rekker bussen å kjøre flere avganger, som igjen gir kundene et mer fleksibelt tilbud.
o 100 avganger ukentlig, mandag til fredag, pluss skoleskyss.
o Et bedre tilbud på kveldstid med en ny sen avgang fra Hurdal kirke klokken 20:00, med retur fra Eidsvoll Verk klokken 20:30.


• Med buss på østsiden, med flere avganger, blant annet på morgen og kveld, blir det nå mulig å reise med buss også inn til Hurdal.


• Reisetidseksempler fra Hurdal torg:

  • Fra Hurdal torg til Eidsvoll Verk: 23 minutter
  • Fra Hurdal torg til OSL: 38 minutter
  • Fra Hurdal torg til Oslo: 61 minutter
  • Fra Hurdal torg til Amfi Eidsvoll: 28 minutter
  • Fra Hurdal torg til Jessheim: 58 minutter
  • Fra Hurdal torg til Eidsvoll: 44 minutter
  • Fra Hurdal torg til Lillestrøm: 51 minutter

 

Mulighet for flere til å reise kollektivt

• Det blir med denne ruteomleggingen lettere for flere å reise med buss for å komme seg rundt i bygda i forbindelse med arbeids-, fritids- og servicegjøremål.
• Flere institusjoner får nå et kollektivtilbud i nærheten, som gjør det lettere for brukerne å komme seg til og fra med bussen. Det gjelder i hovedsak:
o Hurdal Mottak
o Hurdal syns- og mestringssenter
o Haraldvangen
o Hurdal Verk Folkehøyskole
o Fremtidssmia Økologiske næringssenter
o Hurdalsjøen Recoverysenter


Funn i spørreundersøkelse styrker potensialet for trafikkvekst

• Både kommunen og Ruter ser et potensial for å øke kollektivandelen i Hurdal, som i dag er på kun 4 prosent.
• Økt kollektivandel er i tråd med overordnede tverrpolitiske mål. Det handler om at veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange, samt fylkets arealplan som bygger opp om styrkede knutepunkter for å redusere bilbruk.
• Kollektivandelen er lav, og de fleste hurdølinger baserer seg i dag på egen bil når de skal reise. Flertallet kjører på østsiden av Hurdalssjøen når de skal ut av Hurdal, mens bussen kjører på vestsiden.
• For å få bedre innsikt i behov, reisemønster og potensialet for vekst i andelen kollektivreiser, gjennomførte kommunen og Ruter en spørreundersøkelse høsten 2016.
• Hovedfunn i undersøkelsen:
o En kartlegging av dagens reisevaner og behov viser at 35 % oppgir at de reiser strekningen Hurdal - Eidsvoll ukentlig.
o 27 % oppgir at de reiser strekningen Hurdal – Oslo ukentlig, ofte i kombinasjon bil/tog.
o De reisende benytter bil i stor grad i dag, og en av hovedårsakene er at det ikke er et busstilbud dit de skal.
o Resultatet av undersøkelsen viser at det er grunnlag for å få flere til å ta bussen dersom tilbudet tilpasses.
o En klar overvekt ønsker å benytte seg av det nye tilbudet.
o Ved å legge om bussruten til østsiden av Hurdalssjøen vil tilbudet i større grad være tilpasset innbyggernes reisevaner og behov.
o En viktig faktor er at tilbudet korresponderer med toget på Eidsvoll Verk stasjon, noe som også vil bli lagt til grunn.

Skoleelevene opprettholder sitt tilbud

• Hovedvekten av de som reiser kollektivt på vestsiden i dag er skoleelever. Skolebusstilbudet, som er åpent for alle, vil gå omtrent som i dag. Det kan bli noen mindre justeringer, men elevene vil oppleve at tilbudet til og fra skolen er tilnærmet det samme som dagens tilbud.

Forbedret tilbud med servicebuss og bestillingstransport

• Det vil være et daglig tilbud med enten servicebuss eller bestillingstransport mellom Hurdal og Eidsvoll Verk. Det gir et tilbud til eldre og andre som har behov for spesialtransport.
• Det er mulig å bli hentet hjemme med bestillingstransport, for de som har behov for det.
• 8. mai starter kjøring med servicebuss fra Hurdal torg om morgenen på mandager, onsdager og torsdager, med retur fra Råholt senter på formiddagen.
• Tirsdag og fredag kjøres tilbudet med bestillingstransport, som blant annet gir reisende fra Skrukkelia og Erikstellet et tilbud.

Når igangsettes endringen?

• Det nye busstilbudet som vil gå på østsiden av Hurdalssjøen blir igangsatt i forbindelse med ruteendringen som Ruter skal gjennomføre flere steder i Akershus, i midten av oktober.


Publisert: 03.07.2017 10:54:18
Sist endret: 03.07.2017 10:54