Innhold

Offisiell åpning av NAV Eidsvoll Hurdal
– et vertskommunesamarbeid om tjenester til innbyggerne.


31. august markerte vi offisiell åpning av NAV Eidsvoll Hurdal. Fra nyttår har NAV i de to kommunene samlet sine ressurser under felles ledelse og gitt helhetlige tjenester til innbyggerne gjennom et politisk besluttet vertskommunesamarbeid.
I løpet av første halvår er det ferdigstilt nye lokaler hvor alle medarbeidere nå kan samles for å utvikle og levere gode tjenester og bygge et kompetent faglig fellesskap.


Nye løsninger på samfunnsoppdraget

Det overordnede målet i den nasjonale arbeids- og velferdspolitikken er et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked hvor høy sysselsetting bidrar til finansiering og videreutvikling av gode velferds- og lokalsamfunn. NAV har et stort og krevende oppdrag som eies lokalt i partnerskapet mellom kommune og stat.

De lokale NAV-tjenestene skal bidra til å bedre levekårene for vanskeligstilte, sikre økonomisk trygghet, fremme sosial inkludering og bidra til økt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet. For å løse oppdraget kreves kunnskapsbasert metodisk tilnærming og koordinert innsats internt. I tillegg må NAV ha et utstrakt samarbeid med andre kommunale tjenester, lokalt næringsliv, leverandører av arbeidsmarkedstiltak, utdanningssektoren, helsesektoren og andre for å lykkes.

Digitaliseringen i NAV har utviklet verktøy som øker tilgjengeligheten og forenkler kontakten og samhandlingen med både innbyggere og samarbeidspartnere. Nettstedet www.nav.no er blitt landets største NAV-kontor, og NAV Kontaktsenter er en god nummer to. Det er flere henvendelser til kontaktsentrene enn til alle NAV-kontorene til sammen.

For innbyggere som har behov for gode NAV-tjenester lokalt, gis dette også i stor grad via digitale kanaler og ved personlige møter på andre arenaer enn i NAVs egne lokaler. Veiledere møter brukere ute på arbeidsplassene, i helsevesenets lokaler, på skoler og andre møteplasser i lokalmiljøene.

Vertskommunesamarbeidet

Vertskommuneavtalen for NAV Eidsvoll Hurdal skal sikre god tilgjengelighet og likeverdige tjenester for innbyggerne i begge kommunene uavhengig av bosted og basert på innbyggernes behov.
Organisering av felles NAV-tjeneste gir rom for en hensiktsmessig bruk av ressursene. Å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til utvikling av sosialfaglig veiledning, arbeidsrettet oppfølging, tjenester til arbeidsgivere, samhandling med strategiske samarbeidspartnere med mer kan gi gode resultater. Forutsetningene for innovasjon i tjenestene er også bedre i et større kompetansefellesskap.

Samarbeidet legger til rette og bidrar til:

  • En helhetlig ledelse, redusert sårbarhet, effektiv og stabil drift i kommunene
  • Bedre muligheter for ivaretakelse av sikkerhet for de ansatte
  • Lik praksis og økt rettssikkerhet for innbyggerne
  • Bedre muligheter for konsentrert, koordinert og samordnet innsats i inkluderingsarbeidet
  • Bedre muligheter til å kunne finansiere og prioritere strategiske satsinger og utviklingsarbeid
  • Større kapasitet og faglig tyngde i samarbeidet med helse-/utdanningssektoren
  • Bedre samarbeid om- og bruk av felles arbeidsmarked og virkemiddelapparatet
  • Bedre muligheter for rekruttering av kompetent arbeidskraft, samt utvikling og bruk av felles kompetanse

Snorklipping

BildeNAV


Publisert: 07.09.2022 10:55:35
Sist endret: 07.09.2022 10:59