Innhold

EUB har skrevet mer om prosjektet

Grunnstammen i prosjektet er å fremme et trygt og godt barnehage og skolemiljø.

Barnets erfaringer fra barnehagen er viktig for barnets videre liv, og kan være avgjørende for unges fullføring av skolegang og etablering som samfunnsborgere i voksenlivet – derfor ønsker utdanningsdirektoratet å se hele utdanningsforløpet i sammenheng.

 Mål:

Kompetanseutvikling som skal styrke barnehagene, skolen og eieres kompetanse til å skape og opprettholde gode barnehage- og skolemiljøer, forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.

 Tilbudet skal styrke både regelverkskompetansen og den pedagogiske kompetansen til barnehager, skoler, eiere og barnehagemyndigheter, samt kompetanser i å drive kvalitetsutvikling lokalt.

 Tilskudd:

 Prosjektet har en ramme på to år og vi har mottatt et tilskudd på kr. 680 000,-  

Kommunen forplikter seg til å ha ressursperson/er i minimum 40 % stilling i prosjektperioden. Ressurspersonen skal ha ansvaret for å følge opp skole og barnehage. Vi har valgt i Hurdal Kommune å ha en ressursperson for skole og en for barnehage som hver er ansatt i 20 % stilling.

 Formålet med oppstartsmøte/hva skal vi oppnå:

Workshop på Hurdal skole- og kultursenter 25/1-18. Inviterte deltakere var kommunalsjef, rådmann, ressurspersoner, rektor, avd-ledere på skolen, SFO, styrere og pedagogiske ledere fra alle barnehagene, barnevern, helsestasjon, FAU, leder Familiens hus, politi, medlemmer av levekår og PPT.

 Formålet var å få innspill fra samarbeidsparter/aktører om hvilke utfordringer de ser og opplever blant Hurdals barn og unge innbyggere.

Etter en felles bolk på dette møte ble det gruppearbeid for å se på fokusområder som var aktuelle å ta med seg videre.

Et av fokusområde som alle gruppene kom fram til som vi bør ta med videre var voksenrollen. Dette gjaldt både som ansatte i barnehage og skole, og som foreldre/foresatt.

 Hurdal skal bli bedre på helhetlig og systematisk arbeid i forhold til å opprettholde og videreutvikle trygge og gode barnehage- og skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser.

 For å få dette til må vi jobbe helhetlig, langsiktig og systematisk. Vi må starte jobben med å trygge barna fra barnehagen via SFO og inn i skolen.

 


Publisert: 22.02.2018 15:03:55
Sist endret: 22.02.2018 15:03