For å sikre at vi sitter på oppdatert informasjon, er det bestemt at det nå gjennomføres en søknadsrunde for 2023. Søknadsskjemaene er nå digitale på kommunens hjemmeside:

Søknadsskjema finner du her

Kriteriene for tilskudd følger kommunestyrets vedtak 27. april 2022 i sak 22/32.

Følgende kriterier for tildeling av tilskudd til drift og vedlikehold av private veger vedtas:

  • Tilskudd gis til veger med fastboende og med en veglengde på 300 meter eller mer.
  • Tilskuddet gis for ett år om gangen.
  • Det gis kun ett tilskudd per veg.
  • Tilskudd fordeles etter et fast beløp pr. km veg som fastsettes til 10 % av kommunens årlige utgifter til vegvedlikehold pr. km, utenom lønnskostnader til oppsyn/administrasjon og kostnader til veglys. Kommunens årlige utgifter til vegvedlikehold beregnes i denne forbindelse som et gjennomsnitt av de tre siste år.

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forvalte tilskuddene. Eventuelle klager fremmes til formannskapet for behandling.

Søknadene vil bli behandlet fortløpende og frist for å søke er 15. desember.

De som fikk tilskudd i 2022 vil bli varslet med eget brev.


Publisert: 09.11.2023 07:45:01
Sist endret: 09.11.2023 07:50