Innhold

Eventuelle merknader sendes Hurdal kommune på epost postmottak@hurdal.kommune.no eller ved brev til Hurdal kommune, Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal, innen 1. november 2022.

Melbylia hyttefelt

Se Melbylia hyttefelt på kommunekartet

Formål

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre at utbyggingen realiseres i tråd med vedtatt reguleringsplan. Det er ikke tillatt å inngå utbyggingsavtale i strid med gjeldende reguleringsbestemmelser. Forslag til utbyggingsavtale vil bli behandlet politisk før avtaleutkastet legges ut på offentlig høring. Etter offentlig høring skal avtalen endelig vedtas av kommunestyret i Hurdal kommune. Saksbehandlingsregler, ved utarbeiding av utbyggingsavtaler, er hjemlet i plan- og bygningslovens kapittel 17.

Omhandler

Utbyggingsavtalen for Melbylia hyttefelt vil i hovedsak omhandle gjennomføring av rekkefølgetiltakene i gjeldende reguleringsplan:

2. REKKEFØLGEBESTEMMELSER

2.1 Trafikksikkerhetstiltak

Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye fritidsboliger innenfor planområdet skal følgende trafikksikkerhetstiltak ferdigstilles:
Før oppstart av utbygging i områder som har adkomst fra fv.1615, Steinsjøvegen og som passerer Nedre og Øvre Melby, skal det fra start på privat del av Steinsjøvegen og til Vestli gjøres tiltak som gir lav fart (maks 30 km/t) og god trafikksikkerhet.


Ved sluttbehandling i kommunestyret 16. juni 2021 ble følgende tillegg vedtatt:
Før igangsettingstillatelse av fritidsboliger må tiltakshaver i Melbylia gå i dialog med vegeier Viken fylkeskommune for evt. å få etablert trafikksikkerhetstiltak på FV. 1615, den del av FV som går forbi Nedre og Øvre Melby.

2.2 Vann, avløp og overvann

Før det gis igangsettingstillatelse for nye fritidsboliger skal det være etablert spillvannsledning fra planområdet og ned til Strømmen. (Når kommunen skal overta tekniske anlegg skal avtale om overtakelse foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anlegg.)
Det skal foreligge godkjente planer for VA og overvannshåndtering for de enkelte byggetrinn. Vann-, spillvanns- og overvannsanlegg skal være opparbeidet og godkjent før det gis brukstillatelse for fritidsboliger innenfor det delområdet anleggene er ment å betjene.
Det skal være etablert godkjent løsning for slokkevann før det gis igangsettingstillatelse for fritidsboliger innenfor planområdet.

2.3 Veg- og trafikkanlegg

Vegene skal opparbeides i henhold til plankart. Før det gis igangsettingstillatelse for fritidsbebyggelse innenfor planområdet skal veganlegg (SKV2) som berører Steinsjøvegen (SKV1) være ferdig opparbeidet og godkjent av Steinsjøvegen veglag.
Veganlegg og adkomster skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse til den fritidsboligen vegene er ment å betjene.

2.4 Renovasjon

Renovasjonsanlegg BRE1 dimensjonert for all bebyggelse i Melbylia etappe 1 skal være ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse for fritidsboliger innenfor planområdet.
Til søknad om tillatelse skal det foreligge en detaljplan med tilhørende beskrivelse og kapasitetsberegninger mv. Denne skal godkjennes av kommunen.

2.5 Skiløyper

Skiløypetraseer BST1-5 skal være ferdig opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for fritidsboliger innenfor planområdet.


Følgende tilleggspunkter til rekkefølgebestemmelsene ble vedtatt ved sluttbehandlingen:
Etter kommuneplanen er det krav om inngjerding av tiltaksområdet før igangsetting. Dette kravet
kan avvikes i reguleringsplan for Melbylia. Det godtas gjerdeløsninger hvor en kun gjerder inn
infrastruktur og byggeområder en ikke ønsker husdyr på. Arealer avsatt til grønnstruktur, friluftsliv og
skogbruk bør i størst mulig grad opprettholdes som arealer uten gjerder og stengsler. Rådmannen
anbefaler at utbygger etablerer retningslinjer for utforming av gjerder i utbyggingsområdet, slik at
disse er mest mulig enhetlige.

Før det gis tillatelse til andre reguleringsplaner i følgendeområder i kommuneplanen, BFR-1, BFR-3,
BIA-2, skal det lages en plan for ivaretagelse av landbruk og kulturlandskap i området. Planen skal
gjennomgå de behov gårdsbrukene har for drift i dag samt, hvis mulig, hvilke behov de har på sikt
med tanke på utvikling av landbruket. Den skal også gi en vurdering av hvordan kulturlandskapet i
området skal opprettholdes slik at verdiene som er der i dag ivaretas. Planen skal inngå som del av
underlaget for vurdering av konsekvenser av nye reguleringsplaner for området. Det skal legges vekt på å finne samarbeidsløsninger mellom landbrukets driftsmessige behov og annen aktivitet i området. Kravet om planen legges inn som forslag til rekkefølgekrav til områdeneBFR-1, BFR-3, BIA-2 i gjeldende kommuneplan.

Andre temaer utover rekkefølgebestemmelser

Andre temaer som berøres i utbyggingsavtalen er etablering av teknisk infrastruktur i utbyggingsområdet. Dette omhandler først og fremst allerede vedtatte normer for kvalitet, garantier, grensesnitt mot framtidig offentlig infrastruktur og kommunal overtakelse av anleggene.


I rekkefølgebestemmelsens punkt 2.2 er det satt krav om at Melbylia hyttefelt skal koble seg til det eksisterende kommunale avløpsanlegget ved Strømmen.


Hurdal kommune skal sikre reservevannforsyning og det er nå vedtatt at reservevann skal kobles til Ullensaker kommune sitt vannbehandlingsanlegg. I denne forbindelse er det aktuelt å etablere en kommunal hovedledning for vann i det samme området, som er aktuell trase for avløpsledningen til Melbylia hyttefelt. Et av målene i utbyggingsavtalen er å sikre at disse to tiltakene ses i sammenheng. Dette er gunstig med tanke på økonomi og ikke minst reduserer dette ulempene for berørte grunneiere ved at anleggsperioden samkjøres.


Hurdal kommune skal nå starte forprosjektet for framtidig reservevannløsning. I dette arbeidet vil aktuelle berørte grunneiere bli involvert i trasevalg. Forprosjektet og en senere detaljprosjektering vil gjennomføres parallelt med prosjektering av avløpsanlegget fra Melbylia hyttefelt til Strømmen. Framdriftsplanen i dette arbeidet er ikke utarbeidet og denne vil det bli orientert om på et senere tidspunkt. Avløpsledningen mellom Melbylia hyttefelt og Strømmen vil bli en framtidig hovedledning for avløp. I forbindelse med detaljprosjekteringen av ledningsanlegget mellom Melbylia hyttefelt og Strømmen vil det bli vurdert muligheter for tilkobling av eksisterende eiendommer. Når dette arbeidet starter, vil berørte grunneiere bli varslet særskilt.

Offentlig høring

Hurdal kommune skal kunngjøre oppstart av forhandlingene, avtaleutkast skal legges på offentlig høring og endelig vedtatt avtale skal kunngjøres. Ved oppstart av forhandlinger blir ikke naboer varslet særskilt. Ved offentlig høring av avtaleutkastet, vil direkte berørte parter bli varslet særskilt, eventuelt at det avholdes informasjonsmøte tidlig i høringsperioden.


Publisert: 16.09.2022 15:05:49
Sist endret: 16.09.2022 15:18