Innhold

Eventuelle merknader sendes Hurdal kommune på epost postmottak@hurdal.kommune.no eller ved brev til Hurdal kommune, Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal, innen 1. november 2022.

Prestegardstoppen

Se Prestegardstoppen på kommunekartet

 

Formål

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre at utbyggingen realiseres i tråd med vedtatt reguleringsplan. Det er ikke tillatt å inngå utbyggingsavtale i strid med gjeldende reguleringsbestemmelser. Forslag til utbyggingsavtale vil bli behandlet politisk før avtaleutkastet legges ut på offentlig høring. Etter offentlig høring skal avtalen endelig vedtas av kommunestyret i Hurdal kommune. Saksbehandlingsregler, ved utarbeiding av utbyggingsavtaler, er hjemlet i plan- og bygningslovens kapittel 17.

Omhandler

Utbyggingsavtalen for Prestegardstoppen vil i hovedsak omhandle gjennomføring av rekkefølgetiltak knyttet til trafikksikkerhet i området. De samme rekkefølgetiltakene er knyttet til reguleringsplanen for Prestegardshagan. Andre temaer som berøres i utbyggingsavtalen er etablering av teknisk infrastruktur i utbyggingsområdet. Dette omhandler først og fremst allerede vedtatte normer for kvalitet, garantier, grensesnitt mot framtidig offentlig infrastruktur og kommunal overtakelse av anleggene.

Offentlig høring

Hurdal kommune skal kunngjøre oppstart av forhandlingene, avtaleutkast skal legges på offentlig høring og endelig vedtatt avtale skal kunngjøres. Ved oppstart av forhandlinger blir ikke naboer varslet særskilt. Ved offentlig høring av avtaleutkastet, vil direkte berørte parter bli varslet særskilt, eventuelt at det avholdes informasjonsmøte tidlig i høringsperioden.


Publisert: 16.09.2022 14:27:54
Sist endret: 16.09.2022 15:18