Innhold

Tilskuddsordningen for inkluderende frivillige møteplasser ble for første gang lansert i 2021 og skal bidra til å skape et mer inkluderende lokalsamfunn, der alle innbyggere føler seg inkludert, og som utjevner sosiale forskjeller. Søknadsfrist: 1. mars for 2022.

Tilskuddsordningen er for alle innbyggere i Viken, men er særlig myntet på utsatte grupper, og barn og unge.

Tilskuddsordningen skal blant annet bidra til å:

  • skape inkluderende frivillige møteplasser som fremmer mangfold og integrering
  • forebygge mobbing, diskriminering, rasisme og utenforskap
  • sette søkelys på holdninger og verdier når det gjelder særlige utsatte grupper
  • bygge bro mellom ulike grupper i samfunnet.

Mer informasjon om tilskuddsordningen og frist for å søke

Stolt fylkesråd

– Viken er et mangfoldig fylke. Vi har ikke bare store og små kommuner og lokalsamfunn, men også et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, sier fylkesråd Tonje Kristensen.

–I fjor så vi at det var stor interesse for denne ordningen, med mange spennende prosjekter, derfor har dette vært noe av det viktige for oss å videreføre med full kraft også i år. Denne ordningens mål er å skape mer mangfold og økt inkludering på ulike arenaer. Det å bidra til å fjerne synlige og usynlige barrierer er viktig for at alle skal kunne delta på lik linje, sier hun.

Disse kan søke

Frivillige organisasjoner, herunder ideelle organisasjoner (også AS) som for eksempel foreninger, lag, stiftelser som er registrert i frivillighetsregisteret.

Organisasjonen må ikke ha økonomisk fortjeneste som formål.

Oppfordrer til samarbeid

Søkerne til tilskuddsordningen oppfordres til å etablere samarbeid med andre frivillige organisasjoner og/eller andre aktuelle aktører innen kunst, kultur, idrett og friluftsliv.

Dette vil bli vektlagt i søknadsbehandlingen.

Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for «alt» Viken fylkeskommune gjør. Flere av bærekraftsmålene kommer til anvendelse gjennom denne tilskuddsordningen, blant annet:

  • 5: Likestilling mellom kjønnene
  • 10: Mindre ulikhet
  • 16: Fred og rettferdighet
  • 17: Samarbeid for å nå målene.

Publisert: 18.01.2022 09:26:12
Sist endret: 18.01.2022 09:26