Vil du være medlem av forliksrådet?

Sist oppdatert: 25.06.2024 11:22 | Publisert: 25.06.2024 11:22:57

Hurdal kommune søker kvinner og menn som er interessert i verv som medlem eller varamedlem i forliksrådet for fireårsperioden 01.01.2025 - 31.12.2028.

Hurdal kommunestyre skal velge tre medlemmer og tre varamedlemmer til forliksrådet. Blant disse skal det være både kvinner og menn. Kommunestyret velger ett av medlemmene til leder. 
 
Forliksrådene har en viktig og krevende oppgave med å ivareta rettssikkerheten i Norge. De skal være et lavterskeltilbud som bidrar til at flest mulig tvister blir løst utenfor domstolene. Behandlingen i forliksrådet skal legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig, jf. tvisteloven § 6-1 første ledd. 
 
Forliksrådmedlemmer er dommere, jf. domstolloven § 52. Ifølge domstolloven § 53 må forliksrådsmedlemmene være norske statsborgere som er vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. Med vederheftig menes “betalingsdyktig”, vedkommende må kunne dekke sine økonomiske forpliktelser.
 
I tillegg stiller domstolloven § 56 følgende vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem: 

  • Vedkommende må ha fylt 25 år 
  • Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start 
  • Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særlig egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt. 

 

Domstolloven har regler om hvem som er utelukket fra valg på grunn av sin stilling 
(domstolloven § 71 - https://lovdata.no/lov/1915-08-13-5/§71) eller vandel (domstolloven § 72 - https://lovdata.no/lov/1915-08-13-5/§72). 

 
Det er nødvendig at medlemmene i forliksrådet behersker å jobbe digitalt og har god digital kompetanse. 
 
Mer informasjon om forliksrådets virksomhet: 
Tvisteloven kapittel 6 
Tvistelovforskriften 
Rundskriv G 05/2006 om forsliksrådene og sekretariatet med informasjon om blant annet godtgjørelse til forliksrådets medlemmer. 
Opplæring av forliksrådsmedlemmer

 

 

Slik melder du interesse for verv i forliksrådet 

Fyll ut og send inn skjema her. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til postmottak@hurdal.kommune.no eller 
telefon 66 10 66 10.