Høringer og kunngjøringer

Om høringer

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

 

Høringer og kunngjøringer

Kunngjøring av vedtak i PS 89/18, kommuneplan 2018 - 2040 Hurdal kommune - endringsforslag ved Bogen hyttefelt

 I medhold av plan og bygningslovens § 12 -12 gjorde Kommunestyret i Hurdal kommune vedtak i politisk sak 89/18 den 24.10.2018. Vedtaket kunngjøres i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.

Alle plandokumenter er tilgjengelig på Hurdal kommunes nettsider. Dokumentene kan også fås ved henvendelse til kommunens servicekontor (postmottak@hurdal.kommune.no /tlf. 66106610).

Klage på vedtaket kan sendes til kommunen innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt, se plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Saken vil få en ny vurdering og behandles i kommunens utvalg for næring, plan og miljø, før den eventuelt videresendes til fylkesmannen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. 

Saksdokumenter:

Saksprotokoll PS 89/18 - kommuneplan 2018-2040 Hurdal kommune, endringsforslag ved Bogen hyttefelt

Kart - kommuneplanens arealdel 2018 -2040 (m/oppdatering etter kommunestyrets vedtak)

Endringsinnspill Bogen hyttefelt

 

 

Kunngjøring av vedtak i PS 88/18 den 24.10.2018 områderegulering for Hurdal sentrum. 

I medhold av plan og bygningslovens § 12 -12 gjorde Kommunestyret i Hurdal kommune vedtak i politisk sak 88/18 den 24.10.2018 om områderegulering for Hurdal sentrum. Vedtaket kunngjøres i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.

Alle plandokumenter er tilgjengelig på Hurdal kommunes nettsider. Dokumentene kan også fås ved henvendelse til kommunens servicekontor (postmottak@hurdal.kommune.no /tlf. 66106610).

Klage på vedtaket kan sendes til kommunen innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt, se plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Saken vil få en ny vurdering og behandles i kommunens utvalg for næring, plan og miljø, før den eventuelt videresendes til fylkesmannen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. 

Saksdokumenter:

Saksprotokoll PS 88-18 - områderegulering Hurdal sentrum

Reguleringsbestemmelser 

Planbeskrivelse

Plankart 

Sosi

Presentasjon

Overvannstrategi for sentrumsområdet i Hurdal

Overvannsstrategi Hurdal kommune

Aktsomhetskart vann, oversikt

Aktsomhetskart vann, Hurdal sentrum

Aktsomhetskart Hurdal sentrum med VA og planlagt bebyggelse

Flomvannføring Opperudbekken

Teknisk plan infrastruktur veg