Høringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om høringer

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

 

Høringene

 

Offentlig ettersyn av planforslag: Detaljregulering Hurdal Hagetun


Plan- og næringsutvalget vedtok i møte 06.06.2017, for sak 17/21, følgende:
Forslag til detaljreguleringsplan for Hurdal Hagetun legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningslovens § 12-10
Planområdet ligger på den østre og bebygde delen av den gamle tomta for Strømmen skole, om lag 2,6 km nord for Hurdal sentrum. Planområdet omfatter eiendommene 14/103, 14/104, 14/106, 14/107, 14/108 og østre del av gbnr. 14/009.
Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging på eiendommene. Planen legger til rette for oppføring av 20 boenheter i form av 2 tomannsboliger, et leilighetsbygg med 11 boenheter, og et leilighetsbygg med fem boenheter. Formålet med planen er å bidra til økt fortetting i Hurdal og redusere press på omkringliggende areal.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 12.06.2017 – 07.08.2017.
Planforslaget med saksdokumenter finnes også i papirform på Rådhuset. Mer informasjon om planforslaget kan fås ved henvendelse til Plan- og utvikling i Hurdal kommune.
Eventuelle uttalelser/merknader sendes innen 7. august 2017 til Hurdal kommune, Plan og utvikling, Minneåsvegen 3, 2090 HURDAL eller pr. epost til postmottak@hurdal.kommune.no.

 

Hurdal kommune
Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 02.11.2016 22:38