Innhold

Permisjon fra undervisningen

Søknad om permisjon sendes til skolen som vurderer om det er forsvarlig å innvilge søknaden. Søknaden behandles etter kommunale retningslinjer som er forankret i Opplæringsloven.

To tilfeller gir mulighet til å søke permisjon:

 • Når det er forsvarlig, kan en elev gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Du har altså ikke krav på permisjon. Det er skolen som avgjør om permisjonen er forsvarlig.
 • Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden. Er du omfattet av dette, har du rett til permisjon så lenge du får opplæring i permisjonstiden av foreldrene dine.

For permisjoner som ikke gjelder religiøs helligdag, er det ikke noe absolutt krav om at foreldrene sørger for opplæring i permisjonstiden. Det er likevel en fordel om foreldrene og skolen avtaler og lager en plan for slik opplæring.

Skolen kan ikke gi permisjon for mer enn to uker om gangen. Har du behov for lengre permisjon enn to uker, vil du miste retten til skoleplass og skrives ut av skolen. Foreldrene dine bør gjøre en avtale med skolen om at de påtar seg opplæringsansvaret. Du må skrives inn på skolen igjen når du kommer tilbake fra permisjon, og kan da risikere å måtte bytte til en annen skole med ledig plass.

Søknad om permisjon fra undervisning 

Læreplanverket Kunnskapsløftet (K06)

Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020

Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (LK20) ble tatt i bruk høsten 2020 og er det som ligger til grunn og skal styre opplæringen i norske skoler. Læreplanverket er en forskrift til opplæringsloven og består av overordnet del, læreplaner for det enkelte fag og fag- og timefordeling i skolen.

Du kan lese mer om læreplanverket og søke i de ulike fagene på Utdanningsdirektoratets nettsider

Forsikring

Kommunen har tegnet kollektiv barneulykkesforsikring for alle barn i kommunale skoler og barnehager. Fosterbarn og barn i avlastningshjem er også dekket av forsikringen.

Dekningen gjelder ved ulykkesskade som rammer elevene i skoletiden og på vei til og fra undervisningsstedet.

Forsikringen gjelder
 • Innenfor skolens/barnehagens område under ordinær skole/barnehagetid.
 • Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som foregår under skolens/barnehagens ledelse.
 • På direkte vei til og fra skolen/barnehagen.

Fritak for vurdering med karakter

Noen elever har rett til fritak fra vurdering med karakter i ulike fag.

Hvem har rett på fritak fra vurdering med karakter i grunnskolen
 • Grunnskoleelever med individuell opplæringsplan (IOP) i faget.
 • Minoritetsspråklige elever i grunnskolen som begynner opplæringen i Norge siste halvdel av et opplæringsår.
 • Elever i grunnskolen som har et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring i et innføringstilbud. 
 • Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål kan gis til elever som har rett til særskilt språkopplæring i ungdomsskolen.
 • Elever som har spesialundervisning i norsk som omfatter skriftlig sidemål.
 • Elever med skade, sykdom eller dysfunksjon diagnostisert av en sakkyndig, som har problemer med å klare begge målformene.
 • Elever har rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål dersom de ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole.
 • Elever som har tilrettelagt opplæring i kroppsøving og som ikke kan vurderes med karakter har rett til fritak fra vurdering med karakter i faget.

 

Eksamen ved fritak fra vurdering med karakter

Elever som er fritatt fra vurdering med karakter i fag som blir avsluttet med eksamen skal ikke delta i eksamen i faget.

 

Orden og oppførsel

Det er ikke anledning til å gi fritak fra vurdering med karakter i orden og oppførsel. Det spesielle med disse karakterene er at elevenes forutsetninger skal tas i betraktning. En elev kan derfor få karakteren god i oppførsel, selv om eleven ikke skulle hatt det etter en objektiv målestokk.

Søknad om fritak fra vurdering med karakter i enkeltfag 

Fritak fra religionspregede aktiviteter i fag

Eleven kan søke fritak fra bestemte aktiviteter i fag hvis dette kommer i konflikt med elevens religion eller livssyn. Eleven kan likevel ikke bli fritatt fra selve kunnskapsinnholdet i faget. 

Spesielt er det verdt å merke seg at faget KRLE (Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk) er for alle elever, uansett religiøs bakgrunn eller livssyn, og skal ikke være forkynnende. Skolen skal vise respekt for din religion eller ditt livssyn. Likevel kan deler av undervisningen oppleves som problematiske, f.eks. gudstjeneste før jul. Da kan det søkes fritak.

Har du fylt 15 år, kan du selv søke om delvis fritak. For elever under 15 år søker foreldre/foresatte om delvis fritak.

Søknad om fritak fra religionspregede aktiviteter i fag 

 Spesialundervisning

Elever som ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning, jf Opplæringsloven § 5.1

Behov for spesialundervisning drøftes med kontaktlærer som ved behov, tar saken videre til skolens ressurspersoner/team. Foresatte kan søke pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) direkte, men sakene vil uansett bringes videre til skolen.

Er det bekymring rundt elevens læring, vil skolen teste eleven før PPT kobles inn. Det vil også utprøves ulike former for tilpasset opplæring.

Skolens ressurspersoner/team kan delta i utviklingssamtaler eller tverrfaglige møter. Ressurspersonen/team bistår kontaktlærerne i arbeidet med å utarbeide henvisninger til PPT og å utvikle individuelle opplæringsplaner, IOP.

Ordensreglement

Den enkelte skole skal lage ordensregler tilpasset skolens behov. Enkelte kommuner har også felles ordensreglement som omfatter alle grunnskolene.

Et ordensreglement kan bidra til å få et mer velfungerende skolesamfunn ved at det gis regler om hvordan elevene skal ha det, hva elevene kan og ikke kan gjøre på skolen, og hva som skjer hvis reglene brytes. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foreldre/foresatte.

Ordensreglement Hurdal skole

Sletting av gyldig fravær

Foreldre/foresatte kan søke om å få slettet gyldig fra vitnemålet etter følgende regler:

Dersom eleven er langvarig syk, kan fraværsdager trekkes fra på vitnemålet. De tre første dagene kan ikke trekkes fra.

Unntak: Ved dokumentert risiko for fravær pga. funksjonshemming eller kronisk sykdom kan fravær fra første sykedag trekkes fra.

Fravær som skyldes innvilget permisjon kan også trekkes fra på vitnemålet. Dette gjelder ikke permisjon i enkelttimer.

Det kreves søknad fra eleven/foreldrene dersom fravær ikke skal føres på vitnemålet.
Det kreves legeerklæring som dokumentasjon for å stryke sykefraværsdager.

Totalt kan 10 fraværsdager trekkes fra på vitnemålet pr. år.

Søknadsskjema leveres ut til alle elever på u-trinnet hver høst. Nytt skjema kan fås i skolens resepsjon.

Relevant lovverk

Opplæringsloven § 13-7a (Plikt for kommunen til å ha tilbud om leksehjelp)

Forskrift til opplæringsloven kap. 1A (Leksehjelp for elever i grunnskolen)

Forvaltningsloven

Opplæringsloven § 2-4 (Undervisningen i faget kristendom, religion, livssyn og etikk )

Opplæringsloven § 2-3a (Fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringen)

Opplæringsloven § 4A-1 (Opplæring spesielt organisert for voksne)

Opplæringsloven § 2-9 (Ordensreglement og lignende)

Opplæringsloven § 2-11 (Permisjon fra den obligatoriske opplæringen)


Publisert: 19.10.2016 14:16:09
Sist endret: 06.11.2020 13:04