Innhold

Folkehelse

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. God folkehelse er både samfunnsnyttig og godt for den enkelte.

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte:

 • fremmer befolkningens helse og trivsel
 • reduserer risiko for sykdom og skade
 • utjevner sosiale helseforskjeller

Hva påvirker helsen vår?

Helsen påvirkes av en rekke faktorer som vist i modellen til Dahlgren og Whitehead. Faktorene kan virke alene eller sammen og ha direkte eller indirekte påvirkning på helsen. Den genetiske arven kan i liten grad påvirkes, men mange andre viktige faktorer påvirkes av individuelle og politiske valg, blant annet livsstil, levevaner, kultur, fysiske, sosiale og biologiske miljøforhold, utdanning og økonomiske forhold. Grunnlaget for en god helse gjennom et livsløp legges i stor grad i barne- og ungdomsårene.

Den enkelte tar valg i hverdagen som påvirker egen helse og folkehelsen, samtidig som samfunnet må legge til rette for at det er enkelt å ta de sunne og gode valgene. Samfunnet må også legge til rette for en samfunnsutvikling som jevner ut de sosiale helseforskjellene, som igjen påvirkes av hvilke ressurser den enkelte har. Folkehelse er derfor et felles ansvar, der både den enkelte og hele samfunnet må være delaktige.

Faktorer som påvirker helsen. Kilde: Dahlgren, G., & Whitehead, M., (1991).

Kommunens oppgaver

Kommunen er gjennom Folkehelseloven (2012) tillagt hovedansvaret for å drive et systematisk, kunnskapsbasert og langsiktig folkehelsearbeid gjennom sin planlegging, utvikling og tjenesteyting, innen alle sektorer. Det handler blant annet om å legge til rette for en god oppvekst, hindre frafall fra videregående skole, tilrettelegge for fysisk aktivitet, sunne valg, trygge skoleveier, et rikt kulturliv, inkludering, deltakelse og god samfunnsutvikling. Kort sagt skal det være helse i alt vi gjør!

Folkehelsearbeidet i kommunen skal være tverrsektorielt og det skal legges til rette for samarbeid med frivillig sektor og andre aktører. Kommunen skal ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet i kommuneplaner, samt iverksette tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer og evaluere tiltakene.

Folkehelseprofil 

På Folkehelseinstituttets nettsider finner du folkehelseprofil for Hurdal kommune

Se folkehelseprofil

Oversiktsdokument folkehelse

Gjennom folkehelseloven er kommunene pålagt å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Dette for å sikre en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevne sosiale ulikheter. Folkehelseloven definerer folkehelse som «befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen».

Oversiktdokumentet skal gi et bilde av helsetilstanden blant innbyggerne i Hurdal kommune, og hva som påvirker helsen vår både positivt og negativt. Denne oversikten skal rulleres hvert fjerde år og legger grunnlag for kommunens planstrategi. Oversikten skal inneholde opplysninger om befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, biologisk kjemisk og sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert adferd og helsetilstand.

Les oversiktsdokument folkehelse for Hurdal

 

Statistikk om folkehelse

Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner. 

Ved å trykke på de ulike indikatorene i dokumentet under kan du finne grunnlagsdata og hente fram statistikk.

Se kommunehelsa statistikkbank

Folkehelsemidler til frivillige lag og foreninger

Formål med ordningen

 • Stimulere frivillige lag og foreninger til å etablere tiltak som fremmer folkehelse blant innbyggere i Hurdal.
 • Bidra til økt samarbeid mellom lag og foreninger i Hurdal. 

Kriterier for tildeling

 • Lag eller forening registrert i Hurdal. Enkeltpersoner kan ikke søke
 • Helsefremmende og forebyggende tiltak
 • Lavterskel for deltakelse

Søknadsprosess

Søknad må inneholde følgende informasjon:

 • Tiltak
 • Søknadssum
 • Målgruppe
 • Antall i målgruppen
 • På hvilken måte er tiltaket helsefremmende og/eller forebyggende?
 • Forventet ferdigstillelse
 • Samarbeid mellom lag og foreninger

Rapportering:

 • Enkel rapport med regnskap sendes Hurdal kommune innen 1.februar 2023.

 

Søknad sendes Hurdal kommune, postmottak@hurdal.kommune.no og merkes "søknad om folkehelsemidler". 

Søknadsfrist 1.juni 2022

Kontaktinfo

Folkehelsekoordinator:

Lise Lotte Solberg

Telefon: 95056595

Epost: lise.lotte.solberg@hurdal.kommune.no


Publisert: 19.09.2016 10:41:52
Sist endret: 16.06.2023 10:11