Innhold

Individuell plan

Formålet med individuell plan er at de som har langvarige og sammensatte behov for tjenester, skal få et koordinert, helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Lov om Kommunale helse- og omsorgstjenester pålegger kommunen å opprette koordinerende enhet.

Hva er individuell plan?

  • Individuell plan skal sikre aktiv brukermedvirkning og forutsigbarhet.
  • Den skal avklare ansvarsforhold og bidra til samarbeid både i tjenesteapparat, med bruker og brukers pårørende.
  • Individuell plan er en overordnet plan som skal samordnes med eventuelt andre delplaner.
  • Det er en kartlegging av brukers behov og mål, som sammen med faglige vurderinger skal danne grunnlaget for plan og koordinering.
  • Brukers foresatte, verge eller andre nære personer vil i noen tilfeller også inkluderes i planen.
  • Dersom brukers alder, helsetilstand eller funksjonsevne tilsier det, vil foresatte, verge eller andre nærpersoner opptre på vegne av bruker.

Ifølge Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator gjeldende fra 01.01.2012 skal kommunen også tilby koordinator, uavhengig om bruker ønsker individuell plan.

Hvem kan få individuell plan?

Personer med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og deres pårørende.

Retten til individuell plan innebærer en rett til å få utarbeidet en plan, men det følger ikke noe rettskrav på bestemte tjenester av selve planen. 

Hvordan kan jeg få individuell plan?

  • Du kan selv be om å få laget en individuell plan og/eller å få en koordinator.
  • Pårørende kan også ta kontakt på dine vegne.

I tillegg kan kommunen ta initiativ til individuell plan når du mottar flere helse- og omsorgstjenester og det kan være behov for koordinering.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om individuell plan kontaktes leder for tilrettelagte tjenester 90 54 29 72 eller mail til postmottak@hurdal.kommune.no

Pris

Individuell plan og koordinator er gratis.

Klage

Er ikke kommunen enig i at du trenger en individuell plan eller koordinator, kan du klage etter pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svar fra kommunen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til koordinatoren din. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Aktuelle lover

 


Publisert: 21.09.2016 13:11:34
Sist endret: 05.10.2023 10:52