Innhold

Psykisk helse

Psykisk helse handler om hvordan vi har det – hva som opptar tankene og følelsene våre i hverdagen. På samme måte som med den fysiske helsa, går den psykiske helsa vår opp og ned. Noen ganger kan hverdagen preges av bekymringstanker, tristhet, redsel, sinne, irritabilitet, søvnvansker eller andre ting. Ofte vil det gå over av seg selv, mens det andre ganger vil være godt og nyttig å snakke med noen om hvordan vi har det.

Hvordan tar jeg kontakt?

  • Du eller dine pårørende kan ta direkte kontakt med Psykisk helse i Hurdal  
  • Du kan ta kontakt via din fastlege
  • Du kan bli henvist via sykehus, DPS (distriktpsykiatrisk senter) eller ARA (rus og avhengighet).

Vi ber om at du bruker  sikker sending ( til kontaktskjema og dokumenter) eller ringer oss, slik at opplysningene om deg er sikret. Vi har taushetsplikt og kommer ikke til å dele informasjonen din videre uten avtale.

Psykisk helse har kontorer i NAV-bygget i Hurdal – Adresse Torget 7, 2090 Hurdal.

Hvem kan få hjelp?

Kommunens psykiske helsetjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen. Du må bo eller oppholde deg i kommunen og tjenesten er til deg som er over 18 år.

Dersom du er under 18 og i behov for psykisk helsehjelp ta kontakt med Skolehelsetjenesten.

Hva kan jeg få hjelp til?

Når vi får henvendelsen din tar vi kontakt innen en uke for å invitere til en kartleggingssamtale. I denne blir vi bedre kjent med situasjonen din og du med de tilbudene vi har. Sammen finner vi ut hvor du best kan få hjelp til å arbeide med dine ønsker om endring. 

Tilbudene hos oss kan være veiledet selvhjelp, individuelle samtaler, nettverksmøter, boveiledning eller kurs om mestring av vanlige psykiske helseplager. Hvis du trenger hjelp fra flere instanser kan vi hjelpe til med å koordinere det i en individuell plan.

Akutt psykisk helsehjelp

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakter du legevakten. Pårørende kan ta kontakt på dine vegne.

Kurs

Aktuelle kurs vår 2021:

KID-kurs

SAVE - kurs

Pris

Tilbud fra psykisk helsetjeneste er gratis, men på noen kurs må du betale en egenandel.

Klage

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Andre å snakke med?

Relevante nettsteder

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

 


Publisert: 31.10.2016 10:20:49
Sist endret: 19.01.2021 12:20