Innhold

Formål med planen

Formålet med planen er å legge til rette for at alle innbyggere har høy livskvalitet i hverdagen gjennom aktivitet, fellesskap og mestringsopplevelser, et bredt aktivitetstilbud, god infrastruktur og tilgang til varierte anlegg og møteplasser for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hele kommunen

Satsningsområder

På bakgrunn av kommunens overordnede planverk er følgende satsningsområder fremmet i kommunedelplanen:  

  • Arealer  

  • Barn og unge 

  • Folkehelse 

  • Sambruk 

  • Innovasjon 

Satsningsområdene skal videre gi synergier i form av inkludering og medvirkning. Innbyggerne skal oppleve at de blir ivaretatt og tatt med på utvikling, slik at det gir muligheter for et aktivt liv.  

Plandokumenter

Hoveddokument

Vedlegg 1 - Anleggsoversikt

Vedlegg 2 - Prioriteringsliste 2023-2024

Vedlegg 3 - Kart

Vedlegg 4 - Føringer for kommunedelplanen 

Spillemidler

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet.
Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år.
Det er en langsiktig og omfattende prosess å søke spillemidler, og vi beskriver den her i korte trekk:
  • Prosessen starter med en frist for å melde inn ønske om spillemiddelsøknad til kommunen innen 1.april.
  • Kommunen gjør så en vurdering om det er i i hht. plan/prioritering, hvor det så fremmes en prioriteringsliste til kommunestyret i budsjettbehandlingen påfølgende høst.
  • Komplette søknader fra tiltakshaver må foreligge senest 1. oktober samme år.
  • Etter politisk behandling (senest desember) skal administrasjonen godkjenne søknadene og sende til Kulturdepartementet innen 20. januar.

Hvem kan søke

Kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, studentsamskipnader og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Alle som ønsker å søke må ta kontakt med kommunen innen 1. april for å melde inn sitt søknadsprosjekt. 


Publisert: 14.02.2022 14:03:15
Sist endret: 14.03.2023 11:23