Innhold

Hurdal kommune starter nå opp arbeidet med ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Kommunedelplanen skal sikre at utviklingen innenfor idrett og friluftsliv er behovsvurdert, planmessig, helhetlig og forutsigbar.

Kommende kommunedelplan har arbeidstittelen «mangfold og livskvalitet», noe som skal gjenspeile variasjonen i tilbudene og bredden i brukergruppene.  

Planprogram

Planprogrammet er retningsgivende for arbeidet med kommunedelplanen og er en «plan for planen»
Den beskriver mål for planarbeidet, planprosessen, medvirkning, satsningsområder, behov for utredninger o.l

Forslag til planprogram ble lagt ut på høring av kommunestyret 16.3.2021 og vedtatt 18.5.2022. 

Vedtatt planprogram

  

Medvirkning

Gjennom hele planprosessen skal det legges til rette for bred medvirkning. Medvirkningsprosessen skal være åpen, bred og tilgjengelig i lokalsamfunnet og det skal legges til rette for god dialog med både organiserte og uorganiserte interessenter.  

Her vil det fortløpende bli lagt ut infomasjon om medvirkningsarbeidet. 

Gjennomførte møter:

- Torsdag 3.mars klokken 18.00 - Møte med Hurdal idrettsråd. 

- Tirsdag 15.mars kl 18.30 - Orientering for hovedstyret i HIL

Planlagte møteplasser vil bli annonsert i kommunens aktivitetskalender, app og på Facebook.

Innspill til kommunedelplanen

Vi ønsker innspill fra lag og foreninger slik at vi kan utarbeide gode tiltak i planperioden. Planen omfatter et bredt spekter av temaer og tiltakene som jobbes frem kan rette seg mot både nye anlegg, videreutvikling/rehabilitering av eksisterende anlegg og områder, samt drift og organisering.

For å gjøre prioriteringer i den fremtidige anleggsutviklingen blir det viktig å få belyst investerings- og driftsutgifter så tidlig som mulig. Det er derfor ønskelig at innspillene for anlegg har kostnadsberegninger/estimater av planlagte tiltak, og at man jobber med synliggjøring av andre økonomiske-/ressursforpliktelser ved utviklingen av anlegg.

Skjema for innspill finner du her og fristen for tilbakemelding er 1.juni 2022.

Innspill til kommunedelplan


Publisert: 14.02.2022 14:03:15
Sist endret: 20.05.2022 08:51