Innhold

Handlingsprogram med budsjett og økonomiplan

Kommunestyret vedtar hvert år i desember en økonomiplan for de fire neste årene.

For å sikre god samordning av planarbeidet, har kommunen valgt å sammenstille kommuneplanens handlingsdel, årsbudsjett og økonomiplan i ett dokument – Handlingsprogram.

Handlingsprogrammet skal bygge på kommuneplanens langsiktige del og videreføre sentrale vedtak som er gjort.

Årsbudsjettet er bindende og er et bevilgningsdokument som angir hvilke nettorammer kommunestyret har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året.

Økonomiplanen angir hvilken retning kommunen tenker å gå i fremtiden, men er ikke bindende. 

 

Handlingsprogram med budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Kommunestyrevedtak desember 2020

Handlingsprogram med budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Kommunestyrevedtak desember 2019

Handlingsprogram med budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

 

Årsregnskap

Rådmannen utarbeider årsregnskap for Hurdal kommune innen 15. februar i etterfølgende år av regnskapsåret. 

Rapportering

2019

Rapportering av økonomi og virksomhet 1. tertial 2019

Rapportering av økonomi og virksomhet 2. tertial 2019

Årsmelding

Det utarbeides årsmelding for Hurdal kommunes samlede forvaltning innen 31. mars i etterfølgende år av regnskapsåret.  Årsmeldingen er en redegjørelse fra rådmannen som presenterer og analyserer kommunens utvikling og spesielt de faktorer som påvirker resultatet og den finansielle stillingen.  Årsmeldingen behandles samtidig med årsregnskapet og vedtas av kommunestyret.

Kostra

Etter at SSB har produsert Kostra statistikk lager kommunen analyser på bakgrunn av dette. Disse blir produsert i løpet av våren og ligger som en del til behandlingen av årsregnskapet. Analysen brukes som en del av budsjett og økonomiplanarbeidet.

Se Kostra tallen for Hurdal kommune

Innkjøp

Hurdal kommune kjøper årlig varer og tjenester for flere millioner kroner. For en best mulig ressursforvaltning skal alle innkjøp i kommunen være basert på konkurranse. 

Hurdal kommune deltar i det interkommunale innkjøpssamarbeidet på Øvre Romerike. (Øvre Romerike innkjøpssamarbeid, ØRIK)

Priser og gebyrer

Oversikt over kommunale priser og gebyrer i Hurdal 

 


Publisert: 07.12.2018 14:51:04
Sist endret: 28.02.2022 10:20