Innhold

Hovedregelen er at alle saksdokumenter kommunen sender og mottar er offentlige. Dette følger av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (Offentleglova) § 3.

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unndras fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis.

Hvis det er opplysninger i et enkelte dokument som i medhold av lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet, jf. Offentleglova § 12.

Også en rekke andre dokumenter kan unntas fra offentlighet etter nærmere bestemmelser i Offentleglova kapittel 3, og Forskrift til Offentleglova av 17.10.2008.

Dokumenter som er unntatt offentlighet har som oftest avsender/mottaker og deler av innhold i teksten sladdet med ********.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søk etter dokumenter i postliste

Søk i politiske møtedokumenter

 

Innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet

Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (meroffentlighet).

Innsynsbegjæringer sendes i disse tilfellene til kommunen i skjema for innsyn etter personopplysningsloven

Ønsker du innsyn anonymt?

Ved generelle innsyn har du mulighet til å være anonym dersom du ønsker dette. 

  • Hvis du ønsker å være anonym kan du skrive «Anonym» i navn og adressefeltene. Bruk postkode "1234 Anonym"
  • Du må oppgi en e-postadresse for å kunne motta dokumenter på e-post. 
  • Ved partsinnsyn kan du ikke være anonym, og du kan bli bedt om å legitimere deg. 

Publisert: 02.11.2020 15:40:26
Sist endret: 15.04.2021 13:56