Innhold

1. termin

Forfall ca. 20. mars:  1/4 av årets gebyrer (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt).

I tillegg faktureres forbruk for vann og avløp for året før ( avlesning av vannmåler)

2. termin

Forfall ca. 20. juni:  1/4 av årets gebyrer (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)

3. termin

Forfall ca. 20. oktober: 1/4 av årets gebyrer (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt).

4. termin

Forfall ca. 20. desember: 1/4 av årets gebyrer (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)

Hurdal kommune sender ut faktura elektronisk. Vi oppfordrer deg til å opprette eFakturaavtale i din nettbank for å kunne se og betale fakturaen på enklest mulig måte. Les mer om dette her.

Det er mulig å dele opp fakturaen i to like store deler. Den første delen må betales innen forfall. 

Hva gjør jeg hvis jeg har behov for å dele opp fakturaen?

Du kan sende forespørsel om dette på epost til saksbehandler på regnskapsavdelingen. Din epost må inneholde ditt navn og kundenummer/fakturareferanse. Skriv hvilken dato du ønsker å betale inn den resterende andre del av fakturaen. Saksbehandler vil gi deg svar på om det er OK at du foretar en oppdeling av din faktura. Kommunen kommer ikke til å sende ut en ny faktura til deg dersom du deler den opp; du benytter det samme KID nummeret for begge innbetalinger.

Hjelp, jeg kan ikke betale innen forfallsdatoen. Hva gjør jeg?

Om du ikke klarer å betale fakturaen din innen forfallsdato er det viktig at du tar kontakt med kommunen for å få til en betalingsordning. Ta kontakt før betalingsfristen går ut!

Forklaring av fakturaen

Vann og avløp

Vann og avløp faktureres i en todelt ordning for abonnement og forbruk. Vann og avløp har hver sin sats for forbruk pr. m3 i tillegg til et abonnementsgebyr. Abonnementsgebyret og stipulert forbruk (akonto) deles i 4 deler og faktureres 1/4 per kvartal.

Hva er akonto?

A konto er en uspesifisert betaling av ditt forventede forbruk for en gitt periode. I etterkant av forbruksperioden foretas en spesifikk beregning av hva som representerer skyldig beløp.

Beløpet for ditt faktiske forbruk avregnes mot A konto-betalingen og resulterer i et tilgodebeløp eller en restgjeld. Dette hensyntas ved neste avregning.

Hva er vanlig påløpt forbruk av vann og avløp?

Gjennomsnittlig forbruk pr. person er på 50 m3. (Dette gjelder gjennomsnittlig forbruk for husstander, ikke fritidsboliger.)

Jeg glemte å lese av vannmåleren

Har du glemt å lese av vannmåleren din vil forbruket beregnes ut i fra et estimert forbruk.

Jeg har ikke vannmåler

Har du ikke installert vannmåler blir forbruket beregnet etter boligens bruksareal.

Renovasjon

Alle husholdninger, også fritidseiendommer, er forpliktet til å delta i kommunens renovasjonsordning. Ordningen er regulert gjennom kommunens renovasjonsforskrift som er vedtatt av kommunestyret. Kommunen er ansvarlig for at det hentes avfall fra din husholdning til avtalte tider. Du må selv sørge for å kildesortere, pakke og legge avfallet ut i avfallsbeholderen. Kommunen bestemmer hvordan avfallsbeholderen skal plasseres. Husholdningsavfallet skal kildesorteres etter kommunens forskrift. Farlig avfall som malingrester, løsemidler, batterier og elektriske produkter skal ikke blandes med annet husholdningsavfall, men leveres på eget mottak.

Se tømmetidspunkter, avfallssortering og plassering av søppeldunker på Øras sine hjemmesider.

Eller last ned renovasjonsappen: Min renovasjon og få full oversikt over din rute fra din telefon.

Feiing

Tjenesten utføres etter behov, men faktureres årlig. Gebyret deles i 4 deler per år og 1/4 betales per kvartal. Tjenesten utføres av feieravdelingen i brannvesenet Øvre Romerike Brann og redning.

Les mer om feietjenesten på Øvre Romerike brann og redning sin nettside.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Sammen med inntektsskatten til kommunen er denne med på å dekke kostnaden for ulike fellestjenester for alle innbyggerne, som blant annet drift av hjemmetjenester, skole, og friområder.

I 2018 ble det innført eiendomsskatt på både bolig og fritidseiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattelovens § 5 beskriver hvilke eiendommer som er unntatt fra eiendomsskatt.

Eiendomsskatten beregnes med en promillesats vedtatt av kommunestyret. Satsen er på 2,5 promille fra 2020.

Les mer om eiendomsskatt her

Jeg forstår ikke beløpet på eiendomsskatteseddelen

Beløpet som står oppført på eiendomsskatteseddelen er det totale løpet du skal betale for eiendomsskatten i inneværende år.

Dette betyr at beløpet du leser på eiendomsskatteseddelen blir delt opp i fire, og du betaler 1/4 per kvartal. 

Slamtømming

Forskrift for tømming av slamavskillere, septiktanker og liknende i Hurdal kommune

Det er Brødrene Stenskjær AS som utfører slamtømming på vegne av Hurdal kommune.

Her finner du priser og gebyrer på de ulike kommunale tjenestene.

Klage

Du har anledning til å sende inn klage om du opplever at vannleveringsavgift, kloakkavgift og slamtømming  ikke blir levert som avtalt.

Her finner du klageskjema


Publisert: 13.03.2018 09:22:19
Sist endret: 16.03.2021 12:53