Innhold

Her kan du se gebyrregulativet for de beløpene som blir fakturert under kommunale eiendomsgebyrer.

Det fullstendige gebyrregulativet for alle priser og gebyrer i kommunen kan du se her.

Hjemmel:

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Forskrift for vann- og avløpsavgifter i Hurdal kommune.

Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av byggets størrelse (stipulert forbruk), skal arealberegningen følge regler om utregning av bruksareal (BRA) i følge NS 3940. Arealberegningsmetoden gjelder for både tilknytnings- og årsgebyret.

Tilknytnings- og årsgebyr på vann

Tjenestene belastes med mva.

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Tilknytningsgebyr pr. m² BRA 216 kr. 270 kr.
 
Årsgebyr – abonnementsgebyr 1 988 kr. 2 485 kr.
Forbruksgebyr abonnenter med måler - pr. m³ 24 kr. 30 kr.
Målerleie – pr. måler 115 kr. 144 kr.
Abonnenter, stipulert forbruk – pr. m² BRA 50 kr. 63 kr.

Tilknytnings- og årsgebyr på avløp

Tjenestene belastes med mva.

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Tilknytningsgebyr pr. m² BRA 231 kr. 289 kr.
 
 Årsgebyr - abonnementsgebyr  2 733 kr 3 416 kr.
Forbruksgebyr abonnenter med måler - pr. m³  32 kr. 40 kr.
Abonnenter, stipulert forbruk – pr. m² BRA 64 kr. 80 kr.

Andre gebyrer vann og avløp

Tjenestene belastes med mva.

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Plombering av stoppekran (inkl. åpning igjen) 1 015 kr. 1 268 kr.
Gebyr for ikke innsendt vannmåleravlesningskort 1 000 kr. 1 250 kr.

Renovasjonsgebyr

Tjenestene belastes med mva.

  Beholder størrelse Faktura gr.lag Pris inkl.mva.
Grunngebyr renovasjon (G)   956 kr. 1 195 kr.
 
Gebyr plastemballasje (PL)   156 kr. 195 kr.
 
Papirgebyr (PA), henting 13 ganger i året: 140 l 333 kr.

417 kr.

  240 l 545 kr. 681 kr.
  360 l 867 kr. 1084  kr.
  660 l 1 057 kr. 1 321 kr.
 
Restavfallsgebyr (R), henting hver 14.dag : 80 l 1 157 kr. 1 446 kr.
  140 l 1 824 kr. 2 280 kr.
  240 l 2 907 kr. 3 634 kr.
  360 l

4 715 kr.

5 894 kr.
  660 l 8 645 kr. 10 807 kr.
    
Restavfallsgebyr hytte, sentralt utplasserte beholdere   745 kr. 931 kr.
 
Restavfall nedgravde brønner   30 708 kr. 38 385 kr.
Papirgebyr nedgravde brønner   12 895 kr. 16 119 kr.
Plastgebyr nedgravde brønner   12 895 kr. 16 119 kr.

Samlet renovasjonsgebyr beregnes slik pr. boenhet: G + PL + PA + R

Samlet renovasjonsgebyr beregnes slik pr. hytte/fritidsbolig: G + 0,5 ( R 80 l + PA 140 l)

Abonnent/bruker er ansvarlig for å bestille avfallsbeholdere tilpasset sitt behov. Det er anledning til å dele avfallsbeholdere med en eller flere naboer.

Brannvern

Hjemmel:

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

Feiing/tilsyn av fyringsanlegg

Tjenestene belastes med mva.

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Årsgebyr pr. pipeløp, feiing 302 kr. 378 kr.
Årsgebyr pr. pipeløp, tilsyn 201 kr  

Utrykning til alarmkunder

Falske og unødige alarmer

Utgifter i forbindelse med utrykninger ved falske / unødige alarmer må dekkes av kunden. Det faktureres fra og med første unødige utrykning 

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Gebyr pr. utrykning ved falsk / unødig alarm 4 578 kr. 5 722,50 kr.

Alarmtilknytning som medfører gjentatte falske / unødige alarmer kan kreves frakoblet inntil problemet er rettet.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Sammen med inntektsskatten til kommunen er denne med på å dekke kostnaden for ulike fellestjenester for alle innbyggerne, som blant annet drift av hjemmetjenester, skole, og friområder.

I 2018 ble det innført eiendomsskatt på både bolig og fritidseiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattelovens § 5 beskriver hvilke eiendommer som er unntatt fra eiendomsskatt.

Eiendomsskatten beregnes med en promillesats vedtatt av kommunestyret. Satsen er på 2 promille.

Klikk her for å lese mer om eiendomsskatt

Forurensningsloven

Hjemmel:

Forurensingsloven

Renovasjonsforskrift for Hurdal kommune

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, septiktanker mv. og for tømme- og behandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyr for utslippstillatelse og endring/omgjøring av utslippstillatelse

Tjenestene er fritatt for mva.

Anlegg som ikke overstiger 15 PE  5 794 kr.
Anlegg over 15 PE  15 398 kr.

Tømme- og behandlingsgebyr for kloakkslam

Tjenestene belastes med mva.

Tømme- og behandlingsgebyr for kloakkslam for den tvungne tømmeordningen.
  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Grunngebyr – slamtømming  808 kr. 1 010 kr.
Tømming og behandling pr. tømmeenhet inntil 4m3 slam 1 092 kr. 1 365 kr. 
Tømming og behandling pr påbegynt m3 utover 4m3 251 kr. 314 kr.

Publisert: 05.03.2019 13:22:47
Sist endret: 05.03.2019 13:22