Innhold

Her kan du se gebyrregulativet for de beløpene som blir fakturert under kommunale eiendomsgebyrer.

Det fullstendige gebyrregulativet for alle priser og gebyrer i kommunen kan du se her.

Barnehage

Identisk med statens maksimalsats. Kostpenger er innberegnet i prisen.

  01.01.2020 01.08.2020  
100 % barnehageplass 2 990 kr. 3 440 kr.  
60 % barnehageplass 1 884 kr. 1 976 kr.  

Det betales for 11 måneder. Betaling for mat er inkludert i brukerbetalingen.

Antall dager Pr. mnd
5 3 121 kr.
3 2 155 kr.
Hjemmel:

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Forskrift for vann- og avløpsavgifter i Hurdal kommune.

Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av byggets størrelse (stipulert forbruk), skal arealberegningen følge regler om utregning av bruksareal (BRA) i følge NS 3940. Arealberegningsmetoden gjelder for både tilknytnings- og årsgebyret.

Tilknytnings- og årsgebyr på vann:

    Pris inkl.. mva.
Tilknytningsgebyr pr. m²    300 kr.
 
Årsgebyr – abonnement vann   2 841 kr.
Forbruksgebyr abonnenter med måler - pr. m³   35 kr.
Målerleie – pr. måler   148 kr.
Abonnenter, stipulert forbruk – pr. m² BRA   73 kr.

Tilknytnings- og årsgebyr på avløp:

    Pris inkl. mva.
Tilknytningsgebyr pr. m²    320 kr.
 
 Årsgebyr - abonnementsgebyr   3 629 kr.
Forbruksgebyr abonnenter med måler - pr. m³    43 kr.
Abonnenter, stipulert forbruk – pr. m² BRA   50 kr.

Andre gebyrer vann og avløp

Tjenestene belastes med mva.

    Pris inkl. mva.
Plombering av stoppekran (inkl. åpning igjen)   1 305 kr.
Gebyr for ikke innsendt vannmåleravlesningskort   1 286 kr.

Renovasjonsgebyr

Tjenestene belastes med mva.

  Beholder str   Pris inkl. mva.
Grunngebyr pr abonnement     1 135 kr.
 
Gebyr plastemballasje     195 kr.
 
Papirgebyr  140 l  

416 kr.

  240 l   681 kr.
  360 l   1 084  kr.
  660 l   1 321 kr.
 
Restavfallsgebyr 80 l   1 446 kr.
  140 l   2 280 kr.
  240 l   3 634kr.
  360 l

 

5 894kr.
  660 l   10 806 kr.
    
Restavfallsgebyr hytte, sentralt utplasserte beholdere     931 kr.
 
Restavfall nedgravde brønner     38 385 kr.
Papirgebyr nedgravde brønner      
Plastgebyr nedgravde brønner     16 119 kr.

Abonnent/bruker er ansvarlig for å bestille avfallsbeholdere tilpasset sitt behov. Det er anledning til å dele avfallsbeholdere med en eller flere naboer.

Brannvern

Hjemmel:

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

Feiing/tilsyn av fyringsanlegg

   Pris eks. moms Pris inkl. mva.
Årsgebyr pr. pipeløp, feiing  338 kr 423 kr.
Årsgebyr pr. pipeløp, tilsyn    201 kr.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Sammen med inntektsskatten til kommunen er denne med på å dekke kostnaden for ulike fellestjenester for alle innbyggerne, som blant annet drift av hjemmetjenester, skole, og friområder.

I 2018 ble det innført eiendomsskatt på både bolig og fritidseiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattelovens § 5 beskriver hvilke eiendommer som er unntatt fra eiendomsskatt.

Eiendomsskatten beregnes med en promillesats vedtatt av kommunestyret. Satsen er på 2,5 promille fra 2020.

Klikk her for å lese mer om eiendomsskatt

Forurensningsloven

Hjemmel:

Forurensingsloven

Renovasjonsforskrift for Hurdal kommune

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, septiktanker mv. og for tømme- og behandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyr for utslippstillatelse og endring/omgjøring av utslippstillatelse

Tjenestene er fritatt for mva.

Anlegg som ikke overstiger 15 PE  5 962 kr.
Anlegg over 15 PE  15 844 kr.

Tømme- og behandlingsgebyr for kloakkslam

Tømme- og behandlingsgebyr for kloakkslam for den tvungne tømmeordningen.
    Pris inkl moms
Grunngebyr – slamtømming    1 213 kr.
Tømming og behandling pr. tømmeenhet inntil 4m3 slam   1 638  kr. 
Tømming og behandling pr påbegynt m3 utover 4m3   376 kr.

Publisert: 05.03.2019 13:22:47
Sist endret: 20.07.2020 12:53