Innhold

Områdeplanen har som målsetting å etablere Hurdal sentrum som en bærekraftig og urban landsby. Planen skal sikre virkemidlene for å få gjennomført dette.

Planforslaget er et resultat av en prosess preget av medvirkning. Lokal befolkning, grunneiernes behov og interesser, innspill fra fagetater, samt medvirkende fag- og ressurspersoner har vært premissgivende. Planen tar dessuten utgangspunkt i Hurdals historiske sentrum, med torget, rådhuset og Brustad-tunet. Eksisterende bebyggelse er en viktig ressurs for kulturidentitet, og skal i all hovedsak bevares. 

 

                        Hurdal sentrum                                                                                                                                    

En bærekraftig og urban landsby

Intensjonen i planen er å fortette Hurdal sentrum slik at stedet får en tydelig identitet som en bærekraftig urban landsby. Dette innebærer følgende mål:

• BÆREKRAFTIG - utnytte lokale ressurser maksimalt, utvikle kretsløpsteknologi og lokalt næringsliv basert på stedlige ressurser; ha en tydelig miljøprofil, med samordning av areal og transport; lokale fornybare, energikilder; biologisk mangfold mm.
• URBAN - fortetting og tydelig identitet som et sentrum; blandede funksjoner med bolig, næring, kultur og service.
• LANDSBY - bygge et sentrum med mennesket i sentrum, som skal skape gode
sosiale møteplasser og kontaktflater, være tilgjengelig for alle (universelt utformet),
og fremme kontakt mellom beboere og næringsdrivende på en positiv måte.
Bli mer kjent med Hurdal og sentrumsplanen i denne filmen:

Planbeskrivelse og presentasjon

Planbeskrivelse 

Presentasjon av områdeplan

Regulering

Reguleringsbestemmelser

Miljøprogram områderegulering

Politisk behandling

Politisk sak i Kommunestyret 24.10.2018

Politisk vedtak i Kommunestyret 24.10.2018

Risiko og sårbarhet

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Vann og avløp

Overvannsplan

Overvannsstrategi

Flomvannføring i Opperudbekken

Kart

Plankart

Teknisk plan

Aktsomhetskart 1

Aktsomhetskart 2

Aktsomhetskart 3

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder for Plan og miljø: Stig Nordli tlf: 90708856, stig.nordli@hurdal.kommune.no

Næringssjef Henriette Rognlien tlf: 92085539, henriette.rognlien@hurdal.kommune.no

Kommunens planer   

Her kan du lese mer om kommunens planer

Opplev Hurdal

I Hurdal er det mange opplevelser og aktiviteter du kan velge mellom, les mer om hva Hurdal har å tilby her.


Publisert: 23.09.2020 10:16:00
Sist endret: 28.02.2022 10:03