Innhold

Hva vil det si å være meddommer?

Det er over hundre år siden Stortinget bestemte at uavhengige borgere (lekdommere) skulle bruke sin sunne fornuft og skjønn til å avgjøre skyld. Dette skulle være en motvekt og korrigerende kraft for myndigheter og makthavere.

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt ca to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager. 

Etter hvert kommunevalg velger kommunestyret nye meddommere til tingretten og lagmannsretten for neste 4-års periode. Meddommerne trekkes ut blant kommunens innbyggere, og de skal representerer et gjennomsnitt av befolkningen. Du trenger ikke å inneha noen spesielle kunnskaper eller egenskapet, utover å være interessert i mennesker og samfunn. Kanskje trenger vi akkurat deg? Du kan også foreslå andre kandidater til valget.

Ønsker du selv å bli meddommer eller vil foreslå andre kandidater? FRIST: 15. mars 2020

Klikk her for å melde interesse

Hvis du allerede er meddommer vil du få et brev fra oss i løpet av februar. Eventuelle spørsmål kan sendes per mail til: postmottak@hurdal.kommune.no

Meddommer i tingretten

I tingretten deltar meddommeren i alle spørsmål som må avgjøres i straffesaker, på lik linje med fagdommeren. Det er vanligvis to meddommere og en fagdommer.

HER kan du lese mer om oppgaven.

Meddommer i lagmannsretten

I lagmannsretten deltar meddommeren som en av fem meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med tre fagdommere. Du vil også kunne gjøre tjeneste i enkelte sivile saker.

Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer at du sammen med ni andre skal avgjøre skyldspørsmålet i de alvorligste straffesakene, som har en strafferamme på over seks års fengsel.

HER kan du lese mer om oppgaven.

Rettigheter og plikter som meddommer

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap.

En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere, Domstolloven § 74.

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 og under 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Hurdal kommune på valgdagen.

De som velges, skal også være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Lovens generelle krav er at en meddommer skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet til oppgaven. Retten ønsker også at en meddommer har noe digital kunnskap. Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.


Publisert: 27.02.2019 09:14:36
Sist endret: 27.02.2019 09:14