Innhold

Administrativ organisering

Rådmannen er øverste sjef for kommunens administrasjon og skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Som administrasjonssjef skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Normalt har rådmannen fått delegert myndighet fra kommunestyret i alle ikke-prinsipielle saker, og hvor ikke særlovgiving har definert myndighet til andre. Delegert myndighet fra kommunestyret kan delegeres videre fra rådmannen og ned til virksomhetsledere, avdelingsledere eller saksbehandlere. 

Rådmann i Hurdal kommune er Kjetil Kokkim

Han har med seg stab og virksomhetsledere i sitt daglige arbeid

 

 

Rådmannens stab og øvrige ledere

Natalia Boyle - stabsjef/økonomisjef

Carl Magnus Jensen - kommuneoverlege  

Henriette Rognlien - virksomhetsleder utvikling og kommunikasjon

Stig Nordli - virksomhetsleder plan og miljø

Maria Langnes - virksomhetsleder eiendom og prosjekt

Gunn-Frøydis Holtet - virksomhetsleder helse og omsorg

Heidi Bjørtomt - virksomhetsleder oppvekst

Hilde Kristin Sæves - virksomhetsleder tilrettelagte tjenester

Marie Lovise Steffens - virksomhetsleder barnevern

 

Connie Strand - avdelingsleder hjemmebaserte tjenester

Nina Kristine Svendsen - avdelingsleder heldøgnstjenester

Grethe Bakken - avdelingsleder personal og organisasjon  

Hanne-Margrethe Engen - avdelingsleder regnskap

Dyveke Vaagen - kommunepsykolog 

Torge Øverli - digitaliseringsansvarlig og TQM rådgiver

Marianne Kaland Flage - rådgiver helse og omsorg 

 

Politisk organisering

Hurdal kommunestyre består av 17 medlemmer, valgt for fire år. Dette er  kommunens øverste besluttende organ, med overordnet ansvar for hele Hurdal kommunes virksomhet.

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet i alle saker som gjelder kommunen, med mindre myndigheten i lov er plassert annet sted. Kommunestyret kan til en viss grad delegere sin myndighet, strukturelt eller i enkeltsaker. Denne myndigheten kan tilbakekalles, når kommunestyret finner det formålstjenlig. Møter i kommunestyret ledes av ordføreren.

Her kan du lese mer om delegeringsreglementet.

 

Ordfører i Hurdal er Paul Johan Moltzau

Varaordfører i Hurdal er Gunne Morgan Knai

 

Her finner du kommunestyrets medlemmer og møteplan 

Her kan du lese mer om de ulike styre, råd og utvalg i Hurdal 

 

Telefonliste ansatte

Her kan du finne ansatte og kontaktinformasjon


Publisert: 14.03.2019 13:30:58
Sist endret: 04.03.2022 14:44