Innhold

Postliste

En postliste er en liste som viser oversikt over dokumenter som er mottatt til kommunen eller sendt fra kommunen en bestemt dato. Av kvalitetssikringshensyn, vil det normalt gå to dager fra dokumenter er mottatt vårt dokumentsenter eller sendt fra kommunen, til postlisten med offentlige dokumenter publiseres. 

Fra gammel til ny postliste

I forbindelse med innføring av nytt sak- og arkivsystem i november 2020 vil det ta tid før den nye postlisten er på plass. I en periode vil den være helt utilgjengelig.  

Den nye postlisten vil gi deg en bedre oversikt, da du enklere kan få oversikt over dokumentene på saken. Hurdal kommune tilstreber til enhver tid å ha åpenhet og tilgjengelighet om det vi jobber med, og det skal vi fortsette med.

Ny postliste fra 01.11.2020

 

Den gamle postlisten blir tilgjengelig ut året 2020.

Postliste til 01.11.2020

For å bestille dokumenter fra den gamle postlista benytter du skjema for bestilling av saksdokumenter  .

Hvis dokumentet er unntatt offentlighet bruker du skjema for innsyn etter personopplysningsloven. 

 

Vet du at det finnes en postliste?

Vi skanner og registrerer all post til og fra kommunen og legger dette ut i offentlig journal (postliste).

Dette er i henhold til bestemmelsene i offentleglova og arkivloven med forskrifter, for ifølge offentlighetsloven har kommunene plikt til å gjøre dette offentlig. 
Dokumenter, journaler og lignende register ligger tilgjengelige for publikum med mindre noen annet følger av lov eller forskrift.

Taushetsbelagte opplysninger

Den offentlige postlisten inneholder selvfølgelig ikke korrespondanse som har taushetsbelagte opplysninger (post som for eksempel skal til helse- eller journalarkiver).
Dersom dokumentet, vi mottar eller sender, er unntatt offentlighet, vil det være påført en lovhjemmel (§), og innholdet i dokumentet vil være anonymisert med ************* (sensitive opplysninger).

Historikk og fakta

Tidligerere postlister er registrert manuelt og arkivert, etterhvert ble postlister elektroniske, men kun med tittel, avsender og mottaker (offentlige opplysninger) 
Det har alltid vært anledning å be om innsyn og hver forespørsel om innsyn er og blir vurdert etter gjeldende lovverk.

 

Innsyn i kommunens dokumenter

Alle kan kreve innsyn i kommunens dokumenter. Er dokumentet unntatt offentlighet, kan du be om innsyn i dokumentet ved å bruke skjema for innsyn etter personopplysningsloven. 

Innsynsbegjæring

Innsynsbegjæringer skal besvares fortløpende og senest innen fem dager. Mer omfattende henvendelser vil kunne kreve noe lengre saksbehandlingstid, da skal du få beskjed om dette. Dersom en innsynsbegjæring ikke har mottatt svar innen fem virkedager skal det regnes som et avslag.

Avslag på innsyn

Eventuelle avslag på innsyn vil sendes skriftlig med opplysning om hvilken hjemmel som ligger til grunn for avslaget, samt klagefrist og behandlingstid for klager. Avslag på innsyn kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Mer om offentlighet i forvaltningen finner du ved å lese offentleglova hos Lovdata og justisdepartmentets retningslinjer til loven

 


Publisert: 02.11.2020 14:39:53
Sist endret: 02.11.2020 16:29