• Hurdal
  • Politikk og organisasjon

Priser og gebyrer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Betalingssatser - Gebyrregulativ 2018

Gebyrregulativet vedtas i kommunstyret i desember og gjelder fra 1. januar året etter.

Nedenfor har vi delt opp gebyrene og samlet de under temaer slik at du enklere kan finne den prisen du er ute etter. Vi tar forbehold om skrivefeil i prisene nedenfor. Det vil alltid være prisene i det vedtatte gebyrregulativet som er gjeldende.

Barnehage

Priser for Rustad barnehage

Identisk med statens maksimalsats.

100 % barnehageplass 2 910 kr. + kostpenger 250 kr. i mnd.
60 % barnehageplass 2 007 kr. + kostpenger 150 kr. i mnd.

Skole og SFO

SFO

Det betales for 11 måneder. Betaling for mat er inkludert i brukerbetalingen.

Antall dager Pr. mnd
5 3 468 kr
3 2 394 kr

Kultur, Idrett og fritid

Kulturskole elevkontigent

Elevkontigenten reduseres med 25% for de med søsken i kulturskolen.

Enetimer 1 658 kr. pr. semester
Gruppetimer 1 096 kr. pr. semester
Enetimer m/søskenmoderasjon 1 244 kr. pr. semester
Gruppetimer m/søskenmoderasjon 914 kr. pr. semester

Utleiesatser kommunale lokaler 2017

Type leie

Andre

Lokal, frivillig organisasjon uten samarbeidsavtale

 

INNTIL 5 TIMER

PER DØGN

INNTIL 5 TIMER

PER DØGN

 

Hurdal skole og kultursenter

Vanlig klasserom

448,-

897,-

337,-

673,-

Auditoriet/spesialrom

560,-

1121,-

421,-

841,-

Lydstudio

560,-

1121,-

421,-

841,-

Kun allrom

560,-

1121,-

421,-

841,-

Allrom, med tekjøkken/kiosk

1121,-

2242,-

841,-

1121,-

Allrom, med mat og helse-rom

1682,-

3363,-

1121,-

2242,-

Allrom, med mat og helse-rom og tekjøkken/kiosk

2242,-

4485,-

1682,-

3363,-

Hele skolen (unntatt idrettshall/gard./dusj)

4485,-

8969,-

3363,-

6726,-

Hele skolen (inkl. idrettshall/gard./dusj)

6166,-

12333,-

4205,-

8408,-

Hele idrettshallen, inkl. styrkerom, garderobe/dusj

1682,-

3363,-

1121,-

2242,-

Idrettshall, ekskl. styrkerom, inkl. garderobe/dusj

1121,-

2242,-

841,-

1682,-

Kun styrkerom, med garderobe/dusj

560,-

1121,-

421,-

841,-

 

Aktivitetshuset

Sal/møterom med kjøkken

1121,-

2185,-

841,-

1121,-

 

 

Frivillige organisasjoner som har samarbeidsavtale med Hurdal kommune får låne lokaler gratis til sine ordinære aktiviteter, mot at de selv sørger for vakthold og rydding. Aktiviteter av stort omfang, lang varighet eller som er utenfor ordinære aktiviteter avtales særskilt, med utgangspunkt i ordinære takster.

Ved kollisjoner er det den som først har meldt ønske om bruk som får bruke lokalet, uavhengig av hvilken kategori de faller inn under.

For arrangementer av mer enn ett døgns varighet gjøres det egne avtaler, hvor det tas høyde for kostnader til tilsyn, vakthold og renhold. Rådmannen får delegert myndighet til å inngå slike avtaler, og kan delegere denne myndigheten videre.

Arrangementer i regi av skolens egne organer og Hurdal kommunes virksomheter har fri leie.

Helse, omsorg og velferd

Matombringning

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Middag porsjon 84 kr. 105 kr.
Middag porsjon m/dessert 96 kr. 120 kr.

Trygghetsalarm

Leie / tilknytning pr. mnd. 279 kr.
Innstallering 814 kr.

Diverse tjenester

BPA hjemmehjelp pr. mnd. 390 kr.
Vask / Leie av sengetøy pr. mnd. 325 kr.
Vask av tøy, på vaskeriet, pris pr. vask 43 kr.
Vaktmestertjenester pr. mnd. 543 kr.
Leie av gardiner pr. mnd. 32 kr.

Eiendom og teknisk drift

Brannvern

Hjemmel:

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

Feiing/tilsyn av fyringsanlegg

Tjenestene belastes med mva.

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Årsgebyr pr. pipeløp, feiing 302,05 kr. 377,57 kr.
Årsgebyr pr. pipeløp, tilsyn 201,40 kr  

Utrykning til alarmkunder

Falske og unødige alarmer

Utgifter i forbindelse med utrykninger ved falske / unødige alarmer må dekkes av kunden. Det faktureres fra og med første unødige utrykning 

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Gebyr pr. utrykning ved falsk / unødig alarm 4 578 kr. 5 722,50 kr.

Alarmtilknytning som medfører gjentatte falske / unødige alarmer kan kreves frakoblet inntil problemet er rettet.

Eiendomsopplysninger til meglere og takstmenn 

Tjenestene belastes med mva.

Hjemmel

Gebyret til eiendomsmeglere vedtas ikke med hjemmel i noen særlov, men begrunnes ved at det lages et produkt som overskrider de minstekrav forvaltningslovens § 11 setter til veiledning.

Omsetning av eiendommer

Ved omsetning av eiendommer er eiendomsmeglere pålagt å hente inn en mengde opplysninger tilknyttet eiendommen (§§ 3-6 og 3-7 i eiendomsmeglingsloven). Mye av denne informasjonen får megleren fra kommunen, som f.eks. planstatus og avgiftsforhold. I tillegg kan det være forhold som kjøper eller selger ønsker opplysninger om som ikke er lovpålagte.

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
For tilrettelegging av opplysninger til eiendomsmeglere og takstmenn 2 409 kr. 3 011 kr.

Eierseksjoner

Tjenestene er fritatt for mva. 

Hjemmel:

Lov om eierseksjoner §7

Saker uten befaring

For seksjoneringssak som ikke krever befaring, skal det for kommunens saksbehandling betales et gebyr som tilsvarer tre rettsgebyr. ( Jfr. tingrettens gjeldende gebyrer.) 

Saker med befaring

For seksjoneringssak som krever befaring, skal det for kommunens saksbehandling betales et gebyr som tilsvarer fem rettsgebyr. ( Jfr. tingrettens gjeldende gebyrer.)

Fastsetting av grenser for grunnareal som inngår i en seksjon

Der det inngår grunnareal i en seksjon, skal det i tillegg til seksjoneringsgebyr, betales gebyr for arbeider etter matrikkelloven.

Reseksjonering

For reseksjonering skal det for kommunens saksbehandling betales fullt gebyr etter punktene ovenfor.

Ny behandling av avslått søknad

Hvis fornyet søknad om seksjonering/reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere innbetalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for avslag. 

Forurensningsloven

Hjemmel:

Forurensingsloven

Renovasjonsforskrift for Hurdal kommune

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, septiktanker mv. og for tømme- og behandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyr for utslippstillatelse og endring/omgjøring av utslippstillatelse

Tjenestene er fritatt for mva.

Anlegg som ikke overstiger 15 PE  5 636 kr.
Anlegg over 15 PE  14 979 kr.

Tømme- og behandlingsgebyr for kloakkslam

Tjenestene belastes med mva.

Tømme- og behandlingsgebyr for kloakkslam for den tvungne tømmeordningen.
  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Grunngebyr – slamtømming  808 kr. 1 010 kr.
Tømming og behandling pr. tømmeenhet inntil 4m3 slam 1 092 kr. 1 365 kr. 
Tømming og behandling pr påbegynt m3 utover 4m3 251 kr. 314 kr.

Renovasjonsgebyr

Tjenestene belastes med mva.

  Beholder størrelse Faktura gr.lag Pris inkl.mva.
Grunngebyr renovasjon (G)   910,32 kr. 1 137,90 kr.
 
Gebyr plastemballasje (PL)   148,26 kr. 185,32 kr.
 
Papirgebyr (PA), henting 13 ganger i året: 140 l 317,44 kr.

396,81 kr.

  240 l 519,05 kr. 648,82 kr.
  360 l 826,03 kr. 1 032,54 kr.
  660 l 1006,10 kr. 1 257,62 kr.
 
Restavfallsgebyr (R), henting hver 14.dag : 80 l 1 101,51 kr. 1 376,89 kr.
  140 l 1 736,92 kr. 2 171,14 kr.
  240 l 2 902,04 kr. 3 627,55 kr.
  360 l

4 490,70 kr.

5 613,37 kr.
  660 l 8 233,55 kr. 10 291,93 kr.
    
Restavfallsgebyr hytte, sentralt utplasserte beholdere   709,58 kr. 886,98 kr.
 
Restavfall nedgravde brønner   30 703, 05 kr. 38 378,81 kr.
Papirgebyr nedgravde brønner   12 881,22 kr. 15 351,53 kr.
Plastgebyr nedgravde brønner   12 881,22 kr. 15 351,53 kr.

Samlet renovasjonsgebyr beregnes slik pr. boenhet: G + PL + PA + R

Samlet renovasjonsgebyr beregnes slik pr. hytte/fritidsbolig: G + 0,5 ( R 80 l + PA 140 l)

Abonnent/bruker er ansvarlig for å bestille avfallsbeholdere tilpasset sitt behov. Det er anledning til å dele avfallsbeholdere med en eller flere naboer.

Hjemmel:

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Forskrift for vann- og avløpsavgifter i Hurdal kommune.

Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av byggets størrelse (stipulert forbruk), skal arealberegningen følge regler om utregning av bruksareal (BRA) i følge NS 3940. Arealberegningsmetoden gjelder for både tilknytnings- og årsgebyret.

Tilknytnings- og årsgebyr på vann

Tjenestene belastes med mva.

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Tilknytningsgebyr pr. m² BRA 196,35 kr. 245,45 kr.
 
Årsgebyr – abonnementsgebyr 1900 kr. 2375 kr.
Forbruksgebyr abonnenter med måler - pr. m³ 21 kr. 26,25 kr.
Målerleie – pr. måler 103 kr. 128,75 kr.
Abonnenter, stipulert forbruk – pr. m² BRA 42,25 kr. 52,80 kr.

Tilknytnings- og årsgebyr på avløp

Tjenestene belastes med mva.

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Tilknytningsgebyr pr. m² BRA 210 kr. 262,50 kr.
 
 Årsgebyr - abonnementsgebyr  1500 kr 1 875 kr.
Forbruksgebyr abonnenter med måler - pr. m³  30 kr. 37,50 kr.
Abonnenter, stipulert forbruk – pr. m² BRA 60,20 kr. 75,25 kr.

Andre gebyrer vann og avløp

Tjenestene belastes med mva.

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Plombering av stoppekran (inkl. åpning igjen) 987 kr. 1 233,75 kr.
Gebyr for ikke innsendt vannmåleravlesningskort 1 000 kr. 1 250 kr.
Hjemmel

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Jordloven

Konsesjonsloven

Odelsloven

Behandling av saker etter konsesjonsloven og jordloven

Tjenestene er fritatt for mva.

Konsesjon for erverv av eiendom 5 000 kr.
Søknad om fradeling 2 000 kr.

Andre tjenester landbruk

Tjenestene belastes med mva.

    Faktura gr.lag Pris inkl. mva. 
Gjødselplan:  Grunnbeløp 1 030 kr. 1 287,50 kr. 
  Tillegg pr. skifte 45 kr. 56,25 kr.

Naturforvaltning

Tjenestene er fritatt for mva.

Fellingsavgift elg: pr. dyr voksen 485 kr.
  pr. dyr kalv 285 kr.
     
Fellingsavgift hjort: pr. dyr voksen 370 kr.
  pr. dyr kalv 225 kr.
Hjemmel

Lov om eiendomsregistrering §32

Forskrift om eiendomsregistrering § 16

Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal fra 0 – 1000 m² 17 237 kr.
Areal fra 1001 m² – økning pr. påbegynt da.  1 446 kr.
Areal over 10000 m² etter medgått tid, minstegebyr 30 164 kr.
For punktfeste betales 50% av minstebeløpet.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 – 500 m² 10 710 kr.
areal fra 501 – 2000 m² 17 353 kr.
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 1 446 kr.

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon  
areal fra 0 – 100 m² 5 784 kr.
areal fra 101 – 500 m² 8 677 kr.
areal fra 501 – 1000 m² 15 907 kr.
areal fra 1001 m² – økning pr. påbegynt da 1 446 kr.

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom  
Volum fra 0 – 2000 m³ 21 639 kr.
Volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000 m³ 1 446 kr.

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  4 049 kr.

I tillegg faktureres gebyr for oppmålingsforretning etter punktet oppretting av grunneiendom og festegrunn. Oppmålingsforretning må fullføres innen 3 år. Hvis matrikkelenhet må opprettes uten oppmålingsforretning av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet (og ikke rekvirenten), skal det ikke kreves ekstra gebyr utover det som følges av punktet oppretting av grunneiendom og festegrunn.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter punkt oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn.

Grensejustering

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 – 150 m² 5 384 kr.
areal fra 151 – 250 m² 6 508 kr.
areal fra 251 – 500 m² 8 677 kr.

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

volum fra 0 – 250 m³ 8 677 kr.
volum fra 251 – 1000 m³ 11 569 kr.

Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

Areal fra 0 – 250 m² 7 231 kr.
Areal fra 251 – 500 m² 10 123 kr.
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret 1 446 kr.

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0 – 250 m³ 11 569 kr.
volum fra 251 – 500 m³ 14 461 kr.
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på 2 769 kr.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter 5 756 kr.
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 2 313 kr.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter  5 610 kr.
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 2 254 kr.
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

Gebyr for oppmålingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre

Der det ikke er kommunen som utfører alt arbeid med oppmålingsforretningen fordeles kostnadene for forretningen (gebyrer under Grensejustering) etter følgende % satser:

Framskaffe datagrunnlag 30%
Varsling og oppmålingsforretning 15%
Tekniske arbeider og dokumentasjon 30%
Registerarbeidene (sluttarbeid) 25%

Uavhengig av denne tabell kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeider og gebyrer.

Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendte timeverk. Timesatsen skal beregnes etter 0,12 % av brutto årslønn for den enkelte arbeidstaker. Minstegebyret er 2 903 kr.

Privat grenseavtale

Gebyr fastsettes etter medgått tid.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider 180 kr.
Matrikkelbrev over 10 sider 359 kr.

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

Sammenslåing av eiendommer (Matrikkelforskriften § 16 punkt 2)

Det tas ikke gebyr for registrering av sammenslåing av eiendommer i matrikkelen, men det påløper gebyr for utstedelse av matrikkelbrev.

Registrering av samlet fast eiendom (Matrikkelforskriften § 16 punkt 2)

Det tas ikke gebyr for registrering av samlet fast eiendom i matrikkelen.

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan fagansvarlig for oppmåling av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fagansvarlig for oppmåling kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr eller ved forespørsel gi et forpliktende pristilbud. Dette kan for eksempel brukes i større utbyggingssaker der gebyrregulativet er urimelig eller mindre egnet.

Betalingsbestemmelser

Gebyrene skal betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Alle gebyrer skal være innbetalt før det utstedes matrikkelbrev. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og arbeidet med merking av grenser. Utgifter til merkemateriell beregnes spesielt for den enkelte sak, og påplusses gebyret. Pris pr. grensemerke 141 kr. Der tinglysing er nødvendig vil tinglysingsgebyr komme i tillegg, se lov om rettsgebyr § 21.

Klage

Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette regulativet.

Tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning

Kommunen skal fullføre rekvisisjoner uten ugrunnet opphold. Dersom den lovpålagte fristen på 16 uker overskrides medfører det 1/3 avkorting av gebyrsatsene. I vinterperioden 1.november til 1. mai kan tidsfristen på 16 uker fravikes uten at det medfører avkorting av gebyrsatsene. Forutsetning for at denne "vinterforskriften" skal gjøres gjeldende er at snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid. Denne regelen om unntak fra tidsfrister i vinterperioden er vedtatt med hjemmel i forskrift av 26.juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd.

Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning

For saker etter matrikkelloven som ikke krever oppmålingsforretning; sammenslåing av eiendommer, avtale om eksisterende grense, samle fast eiendom eller saker fra jordskifteretten, skal kommunen matrikkelføre saken innen 6 uker. Den samme fristen gjelder ved retting, endring eller tilføying i matrikkelen. Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyr for matrikkelføringen avkortes med 1/3.

Hjemmel:

Plan- og bygningslovens § 33-1

Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider

Tjenestene er fritatt for mva.

Situasjonskart ved søknad inngår i behandlingsgebyret.

For analog kopi på målholdig transparent materiale og en papirkopi av grunnkartbasen betales:

FKB standard Format A4 Format A3 Format A2 Format A1
FKB-B 317 kr. 479 kr. 638 kr. 795 kr.
FKB-C 158 kr. 237 kr. 317 kr. 399 kr.

Hvor det bare blir levert papirkopi, skal det betales 50 % av gebyret i ovenstående tabell for det første eksemplaret.

Tilleggskopier pr. kopi:
A4 33 kr.
A3 47 kr.
A2 78 kr.
A1 108 kr.
A0 155 kr.

Salg av geovekst-data til eksterne kunder:

For FKB-data bestilt elektonisk via kommunens kartportal. Beregnes i henhold til prisen som er bestemt av Statens Kartverks priskalkulator, jamfør GEOVEKST veiledningsperm. Dataene er kun til intern bruk og kan ikke overdras til andre brukere uten at tillatelse er gitt av Hurdal kommune.

Plansaker

Tjenestene er fritatt for mva.

Reguleringsplan

For behandling av reguleringsplaner og endring av slike planer betales: 
For areal 0 daa - 10 daa 64 638 kr. fast minstepris
For areal 10 daa - 60 daa 1 077 kr. pr. daa i tillegg til fast minstepris
For areal 60 daa og over 118 503 kr. fast maksimumspris

Gebyret omfatter 2 kunngjøringer; ved offentlig ettersyn og vedtatt plan. Ekstrautgifter ved annonsering utover dette faktureres forslagsstiller.

Mindre vesentlig endring av reguleringsplan

Fast gebyr uavhengig av areal:

Saker som krever politisk behandling 19 391 kr.
Saker som krever kun administrativ behandling  9 696 kr.

Avslag

Dersom et planforslag forkastes ved politisk førstegangsbehandling betales halvt gebyr.

Gebyrberegning

Gebyr for plansaker beregnes endelig på det tidspunkt planen sluttbehandles i kommunestyret, etter de areal og satser som gjelder på dette tidspunktet. Arealberegningen følger planavgrensningen.

Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker)

Tjenestene er fritatt for mva.

Bruksarealet BRA legges til grunn for beregning av gebyr. Arealet beregnes etter Norsk Standard 3940.

Dispensasjoner

Saker som krever politisk behandling 17 237 kr.
Saker som krever kun administrativ behandling 8 618 kr.

(I saker hvor jordlovsbehandling og behandling av deling etter plan- og bygningsloven inngår som en del av dispensasjonsbehandlingen, kreves kun dispensasjonsgebyret)

Tiltak som kan forestås av tiltakshaver (jamfør §20-2)

For tiltak som kan forestås av tiltakshaver 5 387 kr.

Hvis kommunen krever behandling etter § 20-1, skal gebyr betales i henhold til dette.

Bygg og anlegg

Bolig / Hytte

For 1 boenhet 17 237 kr.
Tillegg pr. boenhet 7 541 kr.

Satsene ovenfor benyttes også ved tilbygg som gir nye boenheter på en eiendom.

Tilbygg til bolig / hytte frittliggende garasje / uthus

Gebyr per enhet 3 443 kr.

Andre bygg, f.eks. næringsbygg, skoler, barnehager, m.v.

0 - 50 m2 14 925 kr.
51 - 100 m2 19 517 kr.
101 - 500 m2 38 570 kr.
501 - 1000 m2 50 313 kr.
1000 - 1500 m2 77 144 kr.
 Over 1500 m2, hver påbegynt 500m2 7 114 kr.
Samme satser gjelder for tilbygg til ovennevnte bygg.

Andre konstruksjoner og anlegg

Herunder kommunaltekniske anlegg og separate avløpsanlegg.

Gebyr per søknad 3 443 kr.

Fasadeendringer – vesentlige reparasjoner

Småhus (frittliggende eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, småhus i grupper) 3 443 kr.
Større bygg 6 198 kr.

Bruksendring

For bruksendring som ikke medfører endring av bygning 3 443 kr.
For søknad om bruksendring som samtidig forutsetter endringer av eksisterende bygg, installasjoner eller andre tiltak, betales det i tillegg aktuelt gebyr for endringen.

Riving

Gebyr per enhet 3 443 kr.

Bygningstekniske installasjoner - oppføring, endring, reparasjon

Det kreves bare særskilt gebyr når søknaden er et selvstendig tiltak.

Gebyr per søknad 2 250 kr.

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig, ombygging, m.v.

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som krever at boligen fraflyttes.

Gebyr per søknad 2 295 kr.

Innhegning mot vei, støttemur, reklameskilt og lignende

Gebyr per enhet 2 295 kr.
Der det i samme søknad inngår flere enheter betales fullt gebyr for første enhet og halvt gebyr for resten.

Deling / bortfeste av eiendom

Søknad om deling av grunneiendom eller bortfeste av enhet for mer enn 10 år 3 443 kr.

Slik tillatelse er ikke nødvendig når det skjer som ledd i jordskifte. Gebyr for særskilt behandling etter annet lovverk kommer i tillegg.

Vesentlig terrenginngrep

Gebyr per søknad 3 443 kr.

Anlegg av vei eller parkeringsplass

Gebyr per enhet 3 443 kr.

Fornyelse av søknad

Ved fornyet godkjenning før bortfall betales 30% av fullt gebyr begrenset nedad til 2 130 kr.

Ved fornyet godkjenning etter bortfall betales fullt gebyr.

Reviderte tegninger

Godkjenning av reviderte tegninger 2 295 kr.
Dersom nabovarsel er påkrevd 3 443 kr.

Endring av tillatelse

Behandling av søknad om endring av tillatelse dersom endringen ikke beregnes etter annet pkt. i gebyrreglementet.

Gebyr per søknad 3 443 kr.

Diverse tiltak

For tiltak som ikke kan beregnes eller faller inn under ovennevnte:

Gebyr pr. tiltak   2 295 kr

Ikke igangsatt, stanset eller avslått tiltak

Ved ikke igangsatte tiltak, men etter at behandling er foretatt, refunderes 50 % av gebyret.

Ved ikke igangsatte tiltak, men før behandling er foretatt, refunderes hele gebyret.

Dersom kommunen avslår tiltak det er søkt om, kreves 50% av samlet gebyr.

Gebyr for andre tjenester innen eiendom og teknisk drift og plan og utvikling

Tjenestene belastes med mva.

Hjelpetjenester som ikke omfattes av andre lovpålagte oppgaver. Det betales for minimum 2 timer.

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Driftspersonell pr. time 350 kr. 438 kr.

Det beregnes tillegg for tjenester utenom normal arbeidstid – jfr. gjeldende bestemmelser for overtidsarbeid.

Utleie av materiell: Gebyr avtales i hvert enkelt tilfelle.


Publisert: 29.08.2018 12:29:00
Sist endret: 29.08.2018 20:06