• Hurdal
  • Politikk og organisasjon

Priser og gebyrer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Andre tjenester innen eiendom og teknisk drift og plan og utvikling

Gebyr for andre tjenester innen eiendom og teknisk drift og plan og utvikling

Tjenestene belastes med mva.

Hjelpetjenester som ikke omfattes av andre lovpålagte oppgaver. Det betales for minimum 2 timer.

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Bil m/sjåfør pr. time 555,80 kr. 694,80 kr.
Driftspersonell/brannmannskap 310 kr. 387,50 kr.

Det beregnes tillegg for tjenester utenom normal arbeidstid – jfr. gjeldende bestemmelser for overtidsarbeid.

Utleie av materiell: Gebyr avtales i hvert enkelt tilfelle.

Barnehage

Priser for Rustad barnehage

100 % barnehageplass 2 910 kr.

Brannvern

Hjemmel:

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

Tjenestene belastes med mva.

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Årsgebyr pr. pipeløp, feiing 302,05 kr. 377,57 kr.
Årsgebyr pr. pipeløp, tilsyn 201,40 kr  

Falske og unødige alarmer

Utgifter i forbindelse med utrykninger ved falske / unødige alarmer må dekkes av kunden. Det faktureres fra og med første unødige utrykning 

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Gebyr pr. utrykning ved falsk / unødig alarm 4 578 kr. 5 722,50 kr.

Alarmtilknytning som medfører gjentatte falske / unødige alarmer kan kreves frakoblet inntil problemet er rettet.

Eiendomsopplysninger til meglere og takstmenn

Tjenestene belastes med mva.

Hjemmel

Gebyret til eiendomsmeglere vedtas ikke med hjemmel i noen særlov, men begrunnes ved at det lages et produkt som overskrider de minstekrav forvaltningslovens § 11 setter til veiledning.

Ved omsetning av eiendommer er eiendomsmeglere pålagt å hente inn en mengde opplysninger tilknyttet eiendommen (§§ 3-6 og 3-7 i eiendomsmeglingsloven). Mye av denne informasjonen får megleren fra kommunen, som f.eks. planstatus og avgiftsforhold. I tillegg kan det være forhold som kjøper eller selger ønsker opplysninger om som ikke er lovpålagte.

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
For tilrettelegging av opplysninger til eiendomsmeglere og takstmenn 2 348 kr. 2 935 kr.

Eierseksjoner

Tjenestene er fritatt for mva. 

Hjemmel:

Lov om eierseksjoner §7

Saker uten befaring

For seksjoneringssak som ikke krever befaring, skal det for kommunens saksbehandling betales et gebyr som tilsvarer tre rettsgebyr. ( Jfr. tingrettens gjeldende gebyrer.) 

For seksjoneringssak som krever befaring, skal det for kommunens saksbehandling betales et gebyr som tilsvarer fem rettsgebyr. ( Jfr. tingrettens gjeldende gebyrer.)

Der det inngår grunnareal i en seksjon, skal det i tillegg til seksjoneringsgebyr, betales gebyr for arbeider etter matrikkelloven.

For reseksjonering skal det for kommunens saksbehandling betales fullt gebyr etter punktene ovenfor.

Hvis fornyet søknad om seksjonering/reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere innbetalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for avslag. 

Forsamlingslokaler

Utleiesatser kommunale lokaler 2017

Type leie

Andre

Lokal, frivillig organisasjon uten samarbeidsavtale

 

INNTIL 5 TIMER

PER DØGN

INNTIL 5 TIMER

PER DØGN

 

Hurdal skole og kultursenter

Vanlig klasserom

448,-

897,-

337,-

673,-

Auditoriet/spesialrom

560,-

1121,-

421,-

841,-

Lydstudio

560,-

1121,-

421,-

841,-

Kun allrom

560,-

1121,-

421,-

841,-

Allrom, med tekjøkken/kiosk

1121,-

2242,-

841,-

1121,-

Allrom, med mat og helse-rom

1682,-

3363,-

1121,-

2242,-

Allrom, med mat og helse-rom og tekjøkken/kiosk

2242,-

4485,-

1682,-

3363,-

Hele skolen (unntatt idrettshall/gard./dusj)

4485,-

8969,-

3363,-

6726,-

Hele skolen (inkl. idrettshall/gard./dusj)

6166,-

12333,-

4205,-

8408,-

Hele idrettshallen, inkl. styrkerom, garderobe/dusj

1682,-

3363,-

1121,-

2242,-

Idrettshall, ekskl. styrkerom, inkl. garderobe/dusj

1121,-

2242,-

841,-

1682,-

Kun styrkerom, med garderobe/dusj

560,-

1121,-

421,-

841,-

 

Aktivitetshuset

Sal/møterom med kjøkken

1121,-

2185,-

841,-

1121,-

 

 

Frivillige organisasjoner som har samarbeidsavtale med Hurdal kommune får låne lokaler gratis til sine ordinære aktiviteter, mot at de selv sørger for vakthold og rydding. Aktiviteter av stort omfang, lang varighet eller som er utenfor ordinære aktiviteter avtales særskilt, med utgangspunkt i ordinære takster.

Ved kollisjoner er det den som først har meldt ønske om bruk som får bruke lokalet, uavhengig av hvilken kategori de faller inn under.

For arrangementer av mer enn ett døgns varighet gjøres det egne avtaler, hvor det tas høyde for kostnader til tilsyn, vakthold og renhold. Rådmannen får delegert myndighet til å inngå slike avtaler, og kan delegere denne myndigheten videre.

Arrangementer i regi av skolens egne organer og Hurdal kommunes virksomheter har fri leie.

Forurensningsloven

Hjemmel:

Forurensingsloven

Renovasjonsforskrift for Hurdal kommune

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, septiktanker mv. og for tømme- og behandlingsgebyr

Tjenestene er fritatt for mva.

Anlegg som ikke overstiger 15 PE  5 493 kr.
Anlegg over 15 PE  14 599 kr.

Tjenestene belastes med mva.

Tømme- og behandlingsgebyr for kloakkslam for den tvungne tømmeordningen.
  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Grunngebyr – slamtømming  808 kr. 1 010 kr.
Tømming og behandling pr. tømmeenhet inntil 4m3 slam 1 092 kr. 1 365 kr. 
Tømming og behandling pr påbegynt m3 utover 4m3 251,10 kr. 313,90 kr.
   
Behandlingsgebyr for kloakkslam utenom den tvungne ordningen
Pr. m³ slam 101,40 kr. 126,75 kr.

Tjenestene belastes med mva.

  Beholder størrelse Faktura gr.lag Pris inkl.mva.
Grunngebyr renovasjon (G)   887,25 kr. 1 109 kr.
 
Gebyr plastemballasje (PL)   144,50 kr. 180,50 kr.
 
Papirgebyr (PA), henting 13 ganger i året: 140 l 309,40 kr. 386,75 kr.
  240 l 505,90 kr. 632 kr.
  360 l 805,10 kr. 1 006,40 kr.
  660 l 980,60 kr. 1 225,75 kr.
 
Restavfallsgebyr (R), henting hver 14.dag : 80 l 1 073,60 kr. 1 342 kr.
  140 l 1 692,90 kr. 2 116,10 kr.
  240 l 2 828,50 kr. 3 535,60 kr.
  360 l

4 376,90 kr.

5 471,10 kr.
  660 l 8 024,90 kr. 10 031,10 kr.
    
Restavfallsgebyr hytte, sentralt utplasserte beholdere   691,60 kr. 864,50 kr.
 
Restavfall nedgravde brønner   29 925 kr. 37 406,25 kr.
Papirgebyr nedgravde brønner   11 970 kr. 14 962,50 kr.
Plastgebyr nedgravde brønner   11 970 kr. 14 962,50 kr.

Samlet renovasjonsgebyr beregnes slik pr. boenhet: G + PL + PA + R

Samlet renovasjonsgebyr beregnes slik pr. hytte/fritidsbolig: G + 0,5 ( R 80 l + PA 140 l)

Abonnent/bruker er ansvarlig for å bestille avfallsbeholdere tilpasset sitt behov. Det er anledning til å dele avfallsbeholdere med en eller flere naboer.

Kommunale boliger

Kommunalt vann og avløp

Hjemmel:

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Forskrift for vann- og avløpsavgifter i Hurdal kommune.

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av byggets størrelse (stipulert forbruk), skal arealberegningen følge regler om utregning av bruksareal (BRA) i følge NS 3940. Arealberegningsmetoden gjelder for både tilknytnings- og årsgebyret.

Tjenestene belastes med mva.

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Tilknytningsgebyr pr. m² BRA 196,35 kr. 245,45 kr.
 
Årsgebyr – abonnementsgebyr 1900 kr. 2375 kr.
Forbruksgebyr abonnenter med måler - pr. m³ 21 kr. 26,25 kr.
Målerleie – pr. måler 103 kr. 128,75 kr.
Abonnenter, stipulert forbruk – pr. m² BRA 42,25 kr. 52,80 kr.

Tjenestene belastes med mva.

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Tilknytningsgebyr pr. m² BRA 210 kr. 262,50 kr.
 
 Årsgebyr - abonnementsgebyr  1500 kr 1 875 kr.
Forbruksgebyr abonnenter med måler - pr. m³  30 kr. 37,50 kr.
Abonnenter, stipulert forbruk – pr. m² BRA 60,20 kr. 75,25 kr.

Tjenestene belastes med mva.

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Plombering av stoppekran (inkl. åpning igjen) 987 kr. 1 233,75 kr.
Gebyr for ikke innsendt vannmåleravlesningskort 1 000 kr. 1 250 kr.

Kulturskole

Enetimer 1 658 kr. pr. semester
Gruppetimer 1 096 kr. pr. semester

Elevkontigenten reduseres med 25% for de med søsken i kulturskolen.

Enetimer m/søskenmoderasjon 1 244 kr. pr. semester
Gruppetimer m/søskenmoderasjon 914 kr. pr. semester

Landbruk og naturforvaltning

Hjemmel

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Jordloven

Konsesjonsloven

Odelsloven

Tjenestene er fritatt for mva.

Konsesjon for erverv av eiendom 5 000 kr.
Søknad om fradeling 2 000 kr.

Tjenestene belastes med mva.

    Faktura gr.lag Pris inkl. mva. 
Gjødselplan:  Grunnbeløp 711 kr. 888,75 kr. 
  Tillegg pr. skifte 44 kr. 55 kr.
       
 Tekniske miljøplaner: Grunnbeløp 1 548 kr. 1 935 kr.
  Tillegg pr. time 518 kr. 647,50 kr. 

Tjenestene er fritatt for mva.

Fellingsavgift elg: pr. dyr voksen 485 kr.
  pr. dyr kalv 285 kr.
     
Fellingsavgift hjort: pr. dyr voksen 370 kr.
  pr. dyr kalv 225 kr.

Matrikkelloven

Hjemmel

Lov om eiendomsregistrering §32

Forskrift om eiendomsregistrering § 16

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal fra 0 – 1000 m² 16 800 kr.
Areal fra 1001 m² – økning pr. påbegynt da.  1 409 kr.
Areal over 10000 m² etter medgått tid, minstegebyr 29 400 kr.
For punktfeste betales 50% av minstebeløpet.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 – 500 m² 10 439 kr.
areal fra 501 – 2000 m² 16 913 kr.
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 1 409 kr.

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon  
areal fra 0 – 100 m² 5 637 kr.
areal fra 101 – 500 m² 8 457 kr.
areal fra 501 – 1000 m² 15 504 kr.
areal fra 1001 m² – økning pr. påbegynt da 1 409 kr.

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom  
Volum fra 0 – 2000 m³ 21 143 kr.
Volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000 m³ 1 409 kr.

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  3 946 kr.

I tillegg faktureres gebyr for oppmålingsforretning etter punktet oppretting av grunneiendom og festegrunn. Oppmålingsforretning må fullføres innen 3 år. Hvis matrikkelenhet må opprettes uten oppmålingsforretning av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet (og ikke rekvirenten), skal det ikke kreves ekstra gebyr utover det som følges av punktet oppretting av grunneiendom og festegrunn.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter punkt oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn.

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 – 150 m² 5 248 kr.
areal fra 151 – 250 m² 6 343 kr.
areal fra 251 – 500 m² 8 457 kr.

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

volum fra 0 – 250 m³ 8 457 kr.
volum fra 251 – 1000 m³ 11 276 kr.

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

Areal fra 0 – 250 m² 7 048 kr.
Areal fra 251 – 500 m² 9 866 kr.
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret 1 409 kr.

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0 – 250 m³ 11 276 kr.
volum fra 251 – 500 m³ 14 095 kr.
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på 2 699 kr.
For inntil 2 punkter 3 102 kr.
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 128 kr.
For inntil 2 punkter  5 610 kr.
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 2 254 kr.
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

Der det ikke er kommunen som utfører alt arbeid med oppmålingsforretningen fordeles kostnadene for forretningen (gebyrer under Grensejustering) etter følgende % satser:

Framskaffe datagrunnlag 30%
Varsling og oppmålingsforretning 15%
Tekniske arbeider og dokumentasjon 30%
Registerarbeidene (sluttarbeid) 25%

Uavhengig av denne tabell kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeider og gebyrer.

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendte timeverk. Timesatsen skal beregnes etter 0,12 % av brutto årslønn for den enkelte arbeidstaker. Minstegebyret er 2 903 kr.

Gebyr fastsettes etter medgått tid.

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 kr.
Matrikkelbrev over 10 sider 350 kr.

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

Det tas ikke gebyr for registrering av sammenslåing av eiendommer i matrikkelen, men det påløper gebyr for utstedelse av matrikkelbrev.

Det tas ikke gebyr for registrering av samlet fast eiendom i matrikkelen.

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan fagansvarlig for oppmåling av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fagansvarlig for oppmåling kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr eller ved forespørsel gi et forpliktende pristilbud. Dette kan for eksempel brukes i større utbyggingssaker der gebyrregulativet er urimelig eller mindre egnet.

Gebyrene skal betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Alle gebyrer skal være innbetalt før det utstedes matrikkelbrev. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og arbeidet med merking av grenser. Utgifter til merkemateriell beregnes spesielt for den enkelte sak, og påplusses gebyret. Pris pr. grensemerke 141 kr. Der tinglysing er nødvendig vil tinglysingsgebyr komme i tillegg, se lov om rettsgebyr § 21.

Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette regulativet.

Kommunen skal fullføre rekvisisjoner uten ugrunnet opphold. Dersom den lovpålagte fristen på 16 uker overskrides medfører det 1/3 avkorting av gebyrsatsene. I vinterperioden 1.november til 1. mai kan tidsfristen på 16 uker fravikes uten at det medfører avkorting av gebyrsatsene. Forutsetning for at denne "vinterforskriften" skal gjøres gjeldende er at snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid. Denne regelen om unntak fra tidsfrister i vinterperioden er vedtatt med hjemmel i forskrift av 26.juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd.

For saker etter matrikkelloven som ikke krever oppmålingsforretning; sammenslåing av eiendommer, avtale om eksisterende grense, samle fast eiendom eller saker fra jordskifteretten, skal kommunen matrikkelføre saken innen 6 uker. Den samme fristen gjelder ved retting, endring eller tilføying i matrikkelen. Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyr for matrikkelføringen avkortes med 1/3.

Omsorgsboliger

Plan- og bygningsloven

Hjemmel:

Plan- og bygningslovens § 33-1

Tjenestene er fritatt for mva.

Situasjonskart ved søknad inngår i behandlingsgebyret.

For analog kopi på målholdig transparent materiale og en papirkopi av grunnkartbasen betales:

FKB standard Format A4 Format A3 Format A2 Format A1 Format A0
FKB-B 309 kr. 467 kr. 622 kr. 775 kr. 924 kr.
FKB-C 154 kr. 231 kr. 309 kr. 389 kr. 467 kr.

Hvor det bare blir levert papirkopi, skal det betales 50 % av gebyret i ovenstående tabell for det første eksemplaret.

Tilleggskopier pr. kopi:
A4 32 kr.
A3 46 kr.
A2 76 kr.
A1 105 kr.
A0 151 kr.

Salg av geovekst-data til eksterne kunder:

For FKB-data bestilt elektonisk via kommunens kartportal. Beregnes i henhold til prisen som er bestemt av Statens Kartverks priskalkulator, jamfør GEOVEKST veiledningsperm. Dataene er kun til intern bruk og kan ikke overdras til andre brukere uten at tillatelse er gitt av Hurdal kommune.

Tjenestene er fritatt for mva.

Reguleringsplan

For behandling av reguleringsplaner og endring av slike planer betales: 
For areal 0 daa - 10 daa 63 000 kr. fast minstepris
For areal 10 daa - 60 daa 1 050 kr. pr. daa i tillegg til fast minstepris
For areal 60 daa og over 115 500 kr. fast maksimumspris

Gebyret omfatter 2 kunngjøringer; ved offentlig ettersyn og vedtatt plan. Ekstrautgifter ved annonsering utover dette faktureres forslagsstiller.

Mindre vesentlig endring av reguleringsplan

Fast gebyr uavhengig av areal:

Saker som krever politisk behandling 18 900 kr.
Saker som krever kun administrativ behandling  9 450 kr.

Avslag

Dersom et planforslag forkastes ved politisk førstegangsbehandling betales halvt gebyr.

Gebyrberegning

Gebyr for plansaker beregnes endelig på det tidspunkt planen sluttbehandles i kommunestyret, etter de areal og satser som gjelder på dette tidspunktet. Arealberegningen følger planavgrensningen.

Tjenestene er fritatt for mva.

Bruksarealet BRA legges til grunn for beregning av gebyr. Arealet beregnes etter Norsk Standard 3940.

Dispensasjoner

Saker som krever politisk behandling 16 800 kr.
Saker som krever kun administrativ behandling 8 400 kr.

(I saker hvor jordlovsbehandling og behandling av deling etter plan- og bygningsloven inngår som en del av dispensasjonsbehandlingen, kreves kun dispensasjonsgebyret)

Tiltak som kan forestås av tiltakshaver (jamfør §20-2)

For tiltak som kan forestås av tiltakshaver 5 250 kr.

Hvis kommunen krever behandling etter § 20-1, skal gebyr betales i henhold til dette.

Bygg og anlegg

Bolig / Hytte

For 1 boenhet 16 800 kr.
Tillegg pr. boenhet 7 350 kr.

Satsene ovenfor benyttes også ved tilbygg som gir nye boenheter på en eiendom.

Tilbygg til bolig / hytte frittliggende garasje / uthus

Gebyr per enhet 3 356 kr.

Andre bygg, f.eks. næringsbygg, skoler, barnehager, m.v.

0 - 50 m2 14 547 kr.
51 - 100 m2 19 022 kr.
101 - 500 m2 37 593 kr.
501 - 1000 m2 49 038 kr.
1000 - 1500 m2 75 189 kr.
 Over 1500 m2, hver påbegynt 500m2 6 934 kr.
Samme satser gjelder for tilbygg til ovennevnte bygg.

Andre konstruksjoner og anlegg

Herunder kommunaltekniske anlegg og separate avløpsanlegg.

Gebyr per søknad 3 356 kr.

Fasadeendringer – vesentlige reparasjoner

Småhus (frittliggende eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, småhus i grupper) 3 356 kr.
Større bygg 6 041 kr.

Bruksendring

For bruksendring som ikke medfører endring av bygning 3 356 kr.
For søknad om bruksendring som samtidig forutsetter endringer av eksisterende bygg, installasjoner eller andre tiltak, betales det i tillegg aktuelt gebyr for endringen.

Riving

Gebyr per enhet 3 356 kr.

Bygningstekniske installasjoner - oppføring, endring, reparasjon

Det kreves bare særskilt gebyr når søknaden er et selvstendig tiltak.

Gebyr per søknad 2 193 kr.

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig, ombygging, m.v.

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som krever at boligen fraflyttes.

Gebyr per søknad 2 237 kr.

Innhegning mot vei, støttemur, reklameskilt og lignende

Gebyr per enhet 2 237 kr.
Der det i samme søknad inngår flere enheter betales fullt gebyr for første enhet og halvt gebyr for resten.

Deling / bortfeste av eiendom

Søknad om deling av grunneiendom eller bortfeste av enhet for mer enn 10 år 3 356 kr.

Slik tillatelse er ikke nødvendig når det skjer som ledd i jordskifte. Gebyr for særskilt behandling etter annet lovverk kommer i tillegg.

Vesentlig terrenginngrep

Gebyr per søknad 3 356 kr.

Anlegg av vei eller parkeringsplass

Gebyr per enhet 3 356 kr.

Fornyelse av søknad

Ved fornyet godkjenning før bortfall betales 30% av fullt gebyr begrenset nedad til 2 130 kr.

Ved fornyet godkjenning etter bortfall betales fullt gebyr.

Reviderte tegninger

Godkjenning av reviderte tegninger 2 237 kr.
Dersom nabovarsel er påkrevd 3 356 kr.

Endring av tillatelse

Behandling av søknad om endring av tillatelse dersom endringen ikke beregnes etter annet pkt. i gebyrreglementet.

Gebyr per søknad 3 356 kr.

Diverse tiltak

For tiltak som ikke kan beregnes eller faller inn under ovennevnte:

Gebyr pr. tiltak   2 237 kr

Ikke igangsatt, stanset eller avslått tiltak

Ved ikke igangsatte tiltak, men etter at behandling er foretatt, refunderes 50 % av gebyret.

Ved ikke igangsatte tiltak, men før behandling er foretatt, refunderes hele gebyret.

Dersom kommunen avslår tiltak det er søkt om, kreves 50% av samlet gebyr.

SFO

Plass Pris pr mnd
100 % 3 468 kr.
60 % 2 394 kr.

Det betales for 11 måneder. Betaling for mat er inkludert i brukerbetalingen.


Publisert: 29.11.2016 12:29:50
Sist endret: 29.11.2016 13:08