Innhold

Betalingssatser - Gebyrregulativ 2020

Priser og gebyrer for 2020

 

Gebyrregulativet vedtas i kommunestyret i desember og gjelder fra 1. januar året etter.

 

Her finner du informasjon om de ulike kommunale eiendomsgebyrene og fakturaer fra kommunen.

Nedenfor har vi delt opp gebyrene og samlet de under temaer slik at du enklere kan finne den prisen du er ute etter. Vi tar forbehold om skrivefeil i prisene nedenfor. Det vil alltid være prisene i det vedtatte gebyrregulativet som er gjeldende.

 

Barnehage

Priser for Hurdal barnehage

Identisk med statens maksimalsats. Kostpenger er innberegnet i prisen.

  01.01.2020 01.08.2020  
100 % barnehageplass 2 990 kr. 3 440 kr.  
60 % barnehageplass 1 884 kr. 1 976 kr.  

Skole og SFO

SFO

Det betales for 11 måneder. Betaling for mat er inkludert i brukerbetalingen.

Antall dager Pr. mnd
5 3 121 kr.
3 2 155 kr.

Kultur, Idrett og fritid

Kulturskole elevkontigent

Elevkontigenten reduseres med 25% for de med søsken i kulturskolen.

Enetimer 1 754 kr. pr. semester
Gruppetimer 1 160kr. pr. semester
Enetimer m/søskenmoderasjon 1 316 kr. pr. semester
Gruppetimer m/søskenmoderasjon 967 kr. pr. semester

Gebyrer bibliotek

Voksen
Voksen 1. purring 41 kr.
Voksen 2. purring 82 kr
Tak for purring voksen 247 kr.
 
 Barn 
Barn 1. purring 26 kr.
Barn 2. purring 51 kr.
Tak for purring barn 154 kr.

Utleiesatser kommunale lokaler 2020

Type leie

 

 

INNTIL 5 TIMER

PER DØGN

 

Hurdal kultursenter

Klasserom (B234)

515 kr.

926 kr.

Auditoriet

669 kr.

1 132 kr.

Skolekjøkken (fire stasjoner)

1 183 kr.

2 212 kr.

Allrommet

669 kr.

1 132 kr.

Allrom og tekjøkken/kiosk

1 338 kr.

2 418 kr.

Allrom og skolekjøkken

1 852 kr.

3 344 kr.

Allrom, skolekjøkken og tekjøkken/kiosk

2 470 kr.

4 631 kr.

 

   

Hele idrettshallen, inkl. styrkerom, garderobe/dusj

2 573 kr.

4 116 kr.

Styrkerom med garderobe/dusj

1 286 kr.

2 470 kr.

 

Frivillighetens hus (Aktivitetshuset)

Sal/møterom med kjøkken

1 338 kr.

2 521 kr.

 

 

Frivillige organisasjoner som har samarbeidsavtale med Hurdal kommune får låne lokaler gratis til sine ordinære aktiviteter, mot at de selv sørger for vakthold og rydding. Aktiviteter av stort omfang, lang varighet eller som er utenfor ordinære aktiviteter avtales særskilt, med utgangspunkt i ordinære takster.

Ved kollisjoner er det den som først har meldt ønske om bruk som får bruke lokalet, uavhengig av hvilken kategori de faller inn under.

For arrangementer av mer enn ett døgns varighet gjøres det egne avtaler, hvor det tas høyde for kostnader til tilsyn, vakthold og renhold. Rådmannen får delegert myndighet til å inngå slike avtaler, og kan delegere denne myndigheten videre.

Arrangementer i regi av skolens egne organer og Hurdal kommunes virksomheter har fri leie.

Helse, omsorg og velferd

Mat

    Pris 
Middag porsjon   108 kr.
Middag porsjon m/dessert   123 kr.

Trygghetsalarm

Leie / tilknytning pr. mnd. 295 kr.
Innstallering 861 kr.

Diverse tjenester

BPA hjemmehjelp pr. mnd. 1 316 kr.
Vask / Leie av sengetøy pr. mnd. 334 kr.
Vask av tøy, på vaskeriet, pris pr. vask 45 kr.
Vaktmestertjenester pr. mnd. 574 kr.
Leie av gardiner pr. mnd. 34 kr.

Eiendom og teknisk drift

Brannvern

Hjemmel:

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

Feiing/tilsyn av fyringsanlegg

   Pris eks. moms Pris inkl. mva.
Årsgebyr pr. pipeløp, feiing  338 kr 423 kr.
Årsgebyr pr. pipeløp, tilsyn    201 kr.

Eiendomsopplysninger til meglere og takstmenn 

Hjemmel:

Gebyret til eiendomsmeglere vedtas ikke med hjemmel i noen særlov, men begrunnes ved at det lages et produkt som overskrider de minstekrav forvaltningslovens § 11 setter til veiledning.

Vi henviser til kommunens selvbetjeningsløsning: kommunens E-torg og fullstendig prisregulativ 2020.

 

Eierseksjoner

Tjenestene er fritatt for mva. 

Hjemmel:

Lov om eierseksjoner §7

Saker uten befaring

For seksjoneringssak som ikke krever befaring, skal det for kommunens saksbehandling betales et gebyr som tilsvarer tre rettsgebyr. ( Jfr. tingrettens gjeldende gebyrer.) 

Saker med befaring

For seksjoneringssak som krever befaring, skal det for kommunens saksbehandling betales et gebyr som tilsvarer fem rettsgebyr. ( Jfr. tingrettens gjeldende gebyrer.)

Fastsetting av grenser for grunnareal som inngår i en seksjon

Der det inngår grunnareal i en seksjon, skal det i tillegg til seksjoneringsgebyr, betales gebyr for arbeider etter matrikkelloven.

Reseksjonering

For reseksjonering skal det for kommunens saksbehandling betales fullt gebyr etter punktene ovenfor.

Ny behandling av avslått søknad

Hvis fornyet søknad om seksjonering/reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere innbetalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for avslag. 

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon

areal fra 0 - 50 7 610 kr. 
areal fra 51 - 250  11 350 kr.
areal fra 251 - 500  15 200 kr.
areal fra 501 - 2000  27 270 kr.
areal fra 2001 m², økning pr. påbegynte da. 3 160 kr.

Gjennomføring av oppmålingsforretning for grunnareal som inngår i en seksjon

Hjemmel: 

Gebyr fastsettes etter reglene i kapittel D.1.2. til matrikkelloven.
Gebyrer for arbeider etter eierseksjonsloven (§ 15)

Oppretting av eierseksjoner

To seksjoner 6 000 kr. 
Åtte seksjoner 9 000 kr.

Fra 2 seksjoner, tillegg pr ny seksjon
(eks 4 seksjoner kr 7000, 6 seksjoner kr. 8000)

500 kr.

Reseksjonering

Endring av eierseksjoner i seksjonert sameie  fast beløp: 5 000 kr. 
Tillegg for medgått tid utover 5 timer 1 000 kr.

Befaring

Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr 3 500 kr. 

 

Sletting/oppheving av seksjonert sameie

Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom 2 000 kr. 

Saker som ikke blir fullført

Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden eller søker trekke saken.
Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene eller gebyr beregnet etter anvendt timer.

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.


Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.


Tinglysningsgebyr på 525 kr. faktureres i tillegg

 

 

Forurensningsloven

Hjemmel:

Forurensingsloven

Renovasjonsforskrift for Hurdal kommune

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, septiktanker mv. og for tømme- og behandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyr for utslippstillatelse og endring/omgjøring av utslippstillatelse

Tjenestene er fritatt for mva.

Anlegg som ikke overstiger 15 PE  5 962 kr.
Anlegg over 15 PE  15 844 kr.

Tømme- og behandlingsgebyr for kloakkslam

Tømme- og behandlingsgebyr for kloakkslam for den tvungne tømmeordningen.
    Pris inkl moms
Grunngebyr – slamtømming    1 213 kr.
Tømming og behandling pr. tømmeenhet inntil 4m3 slam   1 638  kr. 
Tømming og behandling pr påbegynt m3 utover 4m3   376 kr.

Renovasjonsgebyr

Tjenestene belastes med mva.

  Beholder str   Pris inkl. mva.
Grunngebyr pr abonnement     1 135 kr.
 
Gebyr plastemballasje     195 kr.
 
Papirgebyr  140 l  

416 kr.

  240 l   681 kr.
  360 l   1 084  kr.
  660 l   1 321 kr.
 
Restavfallsgebyr 80 l   1 446 kr.
  140 l   2 280 kr.
  240 l   3 634kr.
  360 l

 

5 894kr.
  660 l   10 806 kr.
    
Restavfallsgebyr hytte, sentralt utplasserte beholdere     931 kr.
 
Restavfall nedgravde brønner     38 385 kr.
Papirgebyr nedgravde brønner      
Plastgebyr nedgravde brønner     16 119 kr.

Abonnent/bruker er ansvarlig for å bestille avfallsbeholdere tilpasset sitt behov. Det er anledning til å dele avfallsbeholdere med en eller flere naboer.

Hjemmel:

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Forskrift for vann- og avløpsavgifter i Hurdal kommune.

Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av byggets størrelse (stipulert forbruk), skal arealberegningen følge regler om utregning av bruksareal (BRA) i følge NS 3940. Arealberegningsmetoden gjelder for både tilknytnings- og årsgebyret.

Tilknytnings- og årsgebyr på vann:

    Pris inkl.. mva.
Tilknytningsgebyr pr. m²    300 kr.
 
Årsgebyr – abonnement vann   2 841 kr.
Forbruksgebyr abonnenter med måler - pr. m³   35 kr.
Målerleie – pr. måler   148 kr.
Abonnenter, stipulert forbruk – pr. m² BRA   73 kr.

Tilknytnings- og årsgebyr på avløp:

    Pris inkl. mva.
Tilknytningsgebyr pr. m²    320 kr.
 
 Årsgebyr - abonnementsgebyr   3 629 kr.
Forbruksgebyr abonnenter med måler - pr. m³    43 kr.
Abonnenter, stipulert forbruk – pr. m² BRA   50 kr.

Andre gebyrer vann og avløp

Tjenestene belastes med mva.

    Pris inkl. mva.
Plombering av stoppekran (inkl. åpning igjen)   1 305 kr.
Gebyr for ikke innsendt vannmåleravlesningskort   1 286 kr.
Hjemmel

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Jordloven

Konsesjonsloven

Odelsloven

Behandling av saker etter konsesjonsloven og jordloven

Tjenestene er fritatt for mva.

Konsesjon for erverv av eiendom 5 000 kr.
Søknad om fradeling 2 000 kr.

Andre tjenester landbruk

Tjenestene belastes med mva.

    Faktura gr.lag Pris inkl. mva. 
Gjødselplan:  Grunnbeløp før 1. mars 730 kr. 913 kr. 
  Grunnbeløp etter 1. mars 1 030 kr. 1 288 kr.
  Tillegg pr. skifte 45 kr. 56 kr.

Naturforvaltning

Tjenestene er fritatt for mva.

Fellingsavgift elg: pr. dyr voksen 537 kr.
  pr. dyr kalv 316 kr.
     
Fellingsavgift hjort: pr. dyr voksen 411 kr.
  pr. dyr kalv 249 kr.
Hjemmel

Lov om eiendomsregistrering §32

Forskrift om eiendomsregistrering § 16

Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal fra 0 – 1000 m² 17 720 kr.
Areal fra 1001 m² – økning pr. påbegynt da.  1 486 kr.
Areal over 10000 m² etter medgått tid, minstegebyr 31 009 kr.
For punktfeste betales 50% av minstebeløpet.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 – 500 m² 11 010 kr.
areal fra 501 – 2000 m² 17 839 kr.
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 1 486 kr.

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon  
areal fra 0 – 100 m² 5 946 kr.
areal fra 101 – 500 m² 8 920 kr.
areal fra 501 – 1000 m² 16 352 kr.
areal fra 1001 m² – økning pr. påbegynt da 1 486 kr.

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom  
Volum fra 0 – 2000 m³ 22 300 kr.
Volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000 m³ 1 486 kr.

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  4 162 kr.

I tillegg faktureres gebyr for oppmålingsforretning etter punktet oppretting av grunneiendom og festegrunn. Oppmålingsforretning må fullføres innen 3 år. Hvis matrikkelenhet må opprettes uten oppmålingsforretning av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet (og ikke rekvirenten), skal det ikke kreves ekstra gebyr utover det som følges av punktet oppretting av grunneiendom og festegrunn.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter punkt oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn.

Grensejustering

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 – 150 m² 5 384 kr.
areal fra 151 – 250 m² 6 508 kr.
areal fra 251 – 500 m² 8 677 kr.

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

volum fra 0 – 250 m³ 8 920 kr.
volum fra 251 – 1000 m³ 11 893 kr.

Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

Areal fra 0 – 250 m² 7 433 kr.
Areal fra 251 – 500 m² 10 406 kr.
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret 1 468 kr.

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0 – 250 m³ 11 893 kr.
volum fra 251 – 500 m³ 14 866 kr.
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på 2 847 kr.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter 3 272 kr.
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 189 kr.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter  5 917 kr.
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 2 378 kr.
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

Gebyr for oppmålingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre

Der det ikke er kommunen som utfører alt arbeid med oppmålingsforretningen fordeles kostnadene for forretningen (gebyrer under Grensejustering) etter følgende % satser:

Framskaffe datagrunnlag 30%
Varsling og oppmålingsforretning 15%
Tekniske arbeider og dokumentasjon 30%
Registerarbeidene (sluttarbeid) 25%

Uavhengig av denne tabell kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeider og gebyrer.

Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendte timeverk. Timesatsen skal beregnes etter 0,12 % av brutto årslønn for den enkelte arbeidstaker. Minstegebyret er 2 903 kr.

Privat grenseavtale

Gebyr fastsettes etter medgått tid.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 kr.
Matrikkelbrev over 10 sider 350 kr.

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

Sammenslåing av eiendommer (Matrikkelforskriften § 16 punkt 2)

Det tas ikke gebyr for registrering av sammenslåing av eiendommer i matrikkelen, men det påløper gebyr for utstedelse av matrikkelbrev.

Registrering av samlet fast eiendom (Matrikkelforskriften § 16 punkt 2)

Det tas ikke gebyr for registrering av samlet fast eiendom i matrikkelen.

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan fagansvarlig for oppmåling av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fagansvarlig for oppmåling kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr eller ved forespørsel gi et forpliktende pristilbud. Dette kan for eksempel brukes i større utbyggingssaker der gebyrregulativet er urimelig eller mindre egnet.

Betalingsbestemmelser

Gebyrene skal betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Alle gebyrer skal være innbetalt før det utstedes matrikkelbrev. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og arbeidet med merking av grenser. Utgifter til merkemateriell beregnes spesielt for den enkelte sak, og påplusses gebyret. Pris pr. grensemerke 141 kr. Der tinglysing er nødvendig vil tinglysingsgebyr komme i tillegg, se lov om rettsgebyr § 21.

Klage

Klagen skal rettes til rett klageinstans, det kan være for eksempel kommunens klagenemd, Fylkesmann eller sivilombudsmann.

Tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning

Kommunen skal fullføre rekvisisjoner uten ugrunnet opphold. Dersom den lovpålagte fristen på 16 uker overskrides medfører det 1/3 avkorting av gebyrsatsene. I vinterperioden 1.november til 1. mai kan tidsfristen på 16 uker fravikes uten at det medfører avkorting av gebyrsatsene. Forutsetning for at denne "vinterforskriften" skal gjøres gjeldende er at snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid. Denne regelen om unntak fra tidsfrister i vinterperioden er vedtatt med hjemmel i forskrift av 26.juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd.

Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning

For saker etter matrikkelloven som ikke krever oppmålingsforretning; sammenslåing av eiendommer, avtale om eksisterende grense, samle fast eiendom eller saker fra jordskifteretten, skal kommunen matrikkelføre saken innen 6 uker. Den samme fristen gjelder ved retting, endring eller tilføying i matrikkelen. Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyr for matrikkelføringen avkortes med 1/3.

Hjemmel:

Plan- og bygningslovens § 33-1

Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider

Tjenestene er fritatt for mva.

Situasjonskart ved søknad inngår i behandlingsgebyret.

For analog kopi på målholdig transparent materiale og en papirkopi av grunnkartbasen betales:

FKB standard Format A4 Format A3 Format A2 Format A1
FKB-B 317 kr. 479 kr. 638 kr. 795 kr.
FKB-C 154 kr. 231 kr. 309 kr. 389 kr.

Hvor det bare blir levert papirkopi, skal det betales 50 % av gebyret i ovenstående tabell for det første eksemplaret.

Tilleggskopier pr. kopi:
A4 33 kr.
A3 47 kr.
A2 78 kr.
A1 108 kr.
A0 155 kr.

Salg av geovekst-data til eksterne kunder:

For FKB-data bestilt elektronisk via kommunens kartportal. Beregnes i henhold til prisen som er bestemt av Statens Kartverks priskalkulator, jamfør GEOVEKST veiledningsperm. Dataene er kun til intern bruk og kan ikke overdras til andre brukere uten at tillatelse er gitt av Hurdal kommune.

Plansaker

Tjenestene er fritatt for mva.

Reguleringsplan

For behandling av reguleringsplaner og endring av slike planer betales: 
For areal 0 daa - 10 daa 66 448 kr. fast minstepris
For areal 10 daa - 60 daa 1 107 kr. pr. daa i tillegg til fast minstepris
For areal 60 daa og over 121 821 kr. fast maksimumspris

Gebyret omfatter 2 kunngjøringer; ved offentlig ettersyn og vedtatt plan. Ekstrautgifter ved annonsering utover dette faktureres forslagsstiller.

Mindre vesentlig endring av reguleringsplan

Fast gebyr uavhengig av areal:

Saker som krever politisk behandling 19 934 kr.
Saker som krever kun administrativ behandling  9 967 kr.

Avslag

Dersom et planforslag forkastes ved politisk førstegangsbehandling betales halvt gebyr.

Gebyrberegning

Gebyr for plansaker beregnes endelig på det tidspunkt planen sluttbehandles i kommunestyret, etter de areal og satser som gjelder på dette tidspunktet. Arealberegningen følger planavgrensningen.

Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker)

Tjenestene er fritatt for mva.

Bruksarealet BRA legges til grunn for beregning av gebyr. Arealet beregnes etter Norsk Standard 3940.

Dispensasjoner

Saker som krever politisk behandling 19 934 kr.
Saker som krever kun administrativ behandling 9 967 kr.

(I saker hvor jordlovsbehandling og behandling av deling etter plan- og bygningsloven inngår som en del av dispensasjonsbehandlingen, kreves kun dispensasjonsgebyret)

Tiltak som kan forestås av tiltakshaver (jamfør §20-2)

For tiltak som kan forestås av tiltakshaver 5 538 kr.

Hvis kommunen krever behandling etter § 20-1, skal gebyr betales i henhold til dette.

Bygg og anlegg

Bolig / Hytte

For 1 boenhet 17 720 kr.
Tillegg pr. boenhet 7 752 kr.

Satsene ovenfor benyttes også ved tilbygg som gir nye boenheter på en eiendom.

Tilbygg til bolig / hytte frittliggende garasje / uthus

Gebyr per enhet 8 837 kr.

Andre bygg, f.eks. næringsbygg, skoler, barnehager, m.v.

0 - 50 m2 15 343 kr.
51 - 100 m2 20 063 kr.
101 - 500 m2 39 650 kr.
501 - 1000 m2 51 722 kr.
1000 - 1500 m2 79 304 kr.
 Over 1500 m2, hver påbegynt 500m2 7 313 kr.
Samme satser gjelder for tilbygg til ovennevnte bygg.

Andre konstruksjoner og anlegg

Herunder kommunaltekniske anlegg og separate avløpsanlegg.

Gebyr per søknad 3 539 kr.

Fasadeendringer – vesentlige reparasjoner

Småhus (frittliggende eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, småhus i grupper) 3 539 kr.
Større bygg 6 372 kr.

Bruksendring

For bruksendring som ikke medfører endring av bygning 3 539 kr.
For søknad om bruksendring som samtidig forutsetter endringer av eksisterende bygg, installasjoner eller andre tiltak, betales det i tillegg aktuelt gebyr for endringen.

Riving

Gebyr per enhet 3 539 kr.

Bygningstekniske installasjoner - oppføring, endring, reparasjon

Det kreves bare særskilt gebyr når søknaden er et selvstendig tiltak.

Gebyr per søknad 2 313 kr.

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig, ombygging, m.v.

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som krever at boligen fraflyttes.

Gebyr per søknad 2 359 kr.

Innhegning mot vei, støttemur, reklameskilt og lignende

Gebyr per enhet 2 359 kr.
Der det i samme søknad inngår flere enheter betales fullt gebyr for første enhet og halvt gebyr for resten.

Deling / bortfeste av eiendom

Søknad om deling av grunneiendom eller bortfeste av enhet for mer enn 10 år 3 539 kr.

Slik tillatelse er ikke nødvendig når det skjer som ledd i jordskifte. Gebyr for særskilt behandling etter annet lovverk kommer i tillegg.

Vesentlig terrenginngrep

Gebyr per søknad 3 539 kr.

Anlegg av vei eller parkeringsplass

Gebyr per enhet 3 539 kr.

Fornyelse av søknad

Ved fornyet godkjenning før bortfall betales 30% av fullt gebyr begrenset nedad til 2 130 kr.

Ved fornyet godkjenning etter bortfall betales fullt gebyr.

Reviderte tegninger

Godkjenning av reviderte tegninger 2 359 kr.
Dersom nabovarsel er påkrevd 3 539 kr.

Endring av tillatelse

Behandling av søknad om endring av tillatelse dersom endringen ikke beregnes etter annet pkt. i gebyrreglementet.

Gebyr per søknad 3 539 kr.

Diverse tiltak

For tiltak som ikke kan beregnes eller faller inn under ovennevnte:

Gebyr pr. tiltak   2 359 kr

Ikke igangsatt, stanset eller avslått tiltak

Ved ikke igangsatte tiltak, men etter at behandling er foretatt, refunderes 50 % av gebyret.

Ved ikke igangsatte tiltak, men før behandling er foretatt, refunderes hele gebyret.

Dersom kommunen avslår tiltak det er søkt om, kreves 50% av samlet gebyr.

Gebyr for andre tjenester innen eiendom og teknisk drift og plan og utvikling

Tjenestene belastes med mva.

Hjelpetjenester som ikke omfattes av andre lovpålagte oppgaver. Det betales for minimum 2 timer.

  Faktura gr.lag Pris inkl. mva.
Driftspersonell pr. time 350 kr. 438 kr.

Det beregnes tillegg for tjenester utenom normal arbeidstid – jfr. gjeldende bestemmelser for overtidsarbeid.

Utleie av materiell: Gebyr avtales i hvert enkelt tilfelle.

Tillegg

Gebyr for gjennomførte tiltak som ikke er byggemeldt, men som skulle vært byggemeldt, faktureres med dobbelt gebyr når søknaden foreligger.


Publisert: 29.08.2018 12:29:00
Sist endret: 22.06.2020 22:12