Eiendomsskatt

Hurdal kommune vedtok desember 2017 å innføre eiendomsskatt fra 2018. Informasjon om ordningen finner du på denne siden. Siden blir oppdatert fortløpende.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Generell informasjon om eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Sammen med inntektsskatten til kommunen er denne med på å dekke kostnaden for ulike fellestjenester for alle innbyggerne, som blant annet drift av hjemmetjenester, skole, og friområder.

I 2018 blir det innført eiendomsskatt på både bolig og fritidseiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattelovens § 5 beskriver hvilke eiendommer som er unntatt fra eiendomsskatt.

Eiendomsskatten vil bli fakturert i to terminer. Eiendomsskatten beregnes med en promillesats vedtatt av kommunestyret. Promillesatsen er i 2018 på 2 promille.

Taksering

For boliger som formuesverdsettes etter skatteloven § 4-10, vil eiendomsskatt regnes ut etter formuesgrunnlaget som er fastsatt av Skatteetaten. 

Eksempler på boliger der Skatteetatens formuegrunnlag ikke foreligger:

 • Boliger tilhørende ikke skattepliktige organisasjoner/institusjoner
 • Våningshus på gårdsbruk
 • Boligdel i kombinasjonsbygg hvor hele bygget er registrert i matrikkelen som næringsbygg
 • Sekundærboliger som Skatteetaten har definert som fritidsboliger

Alle eiendommer der man ikke har formuesgrunnlag fra Skatteetaten, skal takseres. Unntatt er eiendommer som får fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens §5. Kommunestyret utnevner i henhold eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4) en sakkyndig nemnd til å taksere disse eiendommene. 

Den sakkyndige nemnden vedtar retningslinjer som er grunnlaget for gjennomføring av taksering. 

Til å behandle klager over utskrivingen av eiendomsskatt velger kommunestyret i medhold av eiendomsskatteloven § 20 en egen klagenemnd.

Eiendomsskatteliste

Etter at den alminnelige taksering er avsluttet, legges takstprotokollene ut til offentlig ettersyn i minst tre uker.

Det kunngjøres i lokalpressen når og hvor utleggelse finner sted. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om fristen for å klage (6 uker) og hvem klagen skal sendes til.

Samtidig med at eiendomsskattelisten legges ut, sendes skatteseddel eller spesifisert faktura til skattyter.

Lover og regler om eiendomsskatt

Eiendomsskatt er regulert av nasjonal lovgivning. I tillegg har kommunen egne takstvedtekter og retningslinjer for taksering av eiendom.

Nedenfor finner du lenker til lov om eiendomsskatt og takstvedtekter for Hurdal kommune.

Eigedomsskattelova

Vedtekter for eiendomsskatt i Hurdal kommune

Kommunestyrets vedtak om eiendomsskatt i 2018

 

 

 

Sammensetning nemnder

 Sakkyndig nemnd:

 • Kjetil Rydland, leder
 • Geir Holtet, nestleder
 • Tone S. Brustad

Vara:

 • Gudmund Knai
 • Trude Andersen
 • Morten Skåningsrud

Klagenemnd:

 • Erlend Bleie, leder
 • Trond Hammeren, nestleder
 • Lisbeth Gulbrandsen

Vara:

 • Kristin Gjødingseter
 • Iver Solsrud
 • Dag Langaard

 

 


Publisert: 21.12.2017 18:29:17
Sist endret: 21.12.2017 18:29