Eiendomsskatt

Hurdal kommune vedtok desember 2017 å innføre eiendomsskatt fra 2018. Informasjon om ordningen finner du på denne siden.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Informasjonsbrosjyre til grunneiere 

Eiendomsskatt i Hurdal kommune - informasjon til grunneiere.pdf

Generell informasjon om eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Sammen med inntektsskatten til kommunen er denne med på å dekke kostnaden for ulike fellestjenester for alle innbyggerne, som blant annet drift av hjemmetjenester, skole, og friområder.

I 2018 blir det innført eiendomsskatt på både bolig og fritidseiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattelovens § 5 beskriver hvilke eiendommer som er unntatt fra eiendomsskatt.

Eiendomsskatten vil bli fakturert i to terminer. Eiendomsskatten beregnes med en promillesats vedtatt av kommunestyret. Promillesatsen er i 2018 på 2 promille.

To typer grunnlag for skatt


For de fleste boligeiendommene vil Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes som grunnlag for å skrive ut eiendomsskatten. Disse eiendommene blir ikke taksert eller besiktiget. For andre eiendommer, som for eksempel våningshus på gårdsbruk og fritidsboliger, fastsettes eiendomsskatten ut fra en takst vedtatt av Sakkynding nemnd.

Nemnder

Kommunestyret har valgt en sakkyndig nemnd og en klagenemnd for eiendomsskatt. Sakkyndig nemnd vedtar taksten for eiendomsskatten på de eiendommene som ikke omfattes av Skatteetatens formuesgrunnlag. Sakkyndig nemnd vedtar retningslinjer for taksering. Retningslinjene blir lagt ut til offentlig ettersyn sammen med takstene. Klagenemd behandler klager på skattevedtak som ikke er satt på grunnlag av formuesgrunnlag fra Skatteetaten,  i medhold av eiendomsskatteloven § 20.

 Sakkyndig nemnd:

 • Kjetil Rydland, leder
 • Geir Holtet, nestleder
 • Tone S. Brustad

Vara:

 • Trude Andersen
 • Morten Skåningsrud

Klagenemnd:

 • Erlend Bleie, leder
 • Trond Hammeren, nestleder
 • Lisbeth Gulbrandsen

Vara:

 • Kristin Gjødingseter
 • Iver Solsrud
 • Dag Langaard

 

 

Retningslinjer for taksering

Sakkyndig nemnd har vedatt retningslinjer for taksering av eiendommer som ikke har formuesgrunnlag. Retningslinjene gir føringer for hvordan verdi på eiendommer skal fastsettes.

Rammer og retningslinjer eiendomsskatt

Eiendomsskatteliste

 

Skattelister for eiendomsskatt 2018 er nå lagt ut til offentlig ettersyn fram til 3. august. 

Utlagt eiendomsskatteliste inneholder den enkelte eiendoms eiendomsskattetakst, skattegrunnlag, skattesats og årets eiendomsskatt.

Samtidig med at eiendomsskattelistene legges ut, sendes skatteseddel og faktura til skattyter.

Klagefrist er 3. august 2018.

Skatteliste 2018 Fritak § 5 og § 7

Skatteliste 2018 Ingen fritak 

Klage på skattevedtak

Dersom grunnlag for eiendomsskatt på din eiendom er basert på formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, og du mener opplysningene om din eiendom er feil, eller at boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi, må du klage direkte til Skatteetaten.

Mer informasjon om dokumentasjon av markedsverdi og klagemuligheter på Skatteetatens boligverdi finner du på www.skatteetaten.no/bolig. Skatteetaten har telefon 800 80 000.

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er vedtatt av Sakkynding nemnd, kan du klage på den utskrivne eiendomsskatten til Hurdal kommune. Klagefristen er 6 uker fra den dagen det ble kunngjort at eiendomsskatteliste ble utlagt eller skatteseddelen ble sendt fra kommunen.

Klagen må være skriftlig og bør grunngis. Gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt seksjon- eller festenummer må opplyses, slik at klagen kan indentifiseres.

Klage sendes til Hurdal kommune. Klagen behandles av sakkyndig nemnd, og eventuelt egen klagenemnd, som er valgt av Kommunestyret. 

Skjema for klage på eiendomsskatt

Taksering

Taksten skal avspeile forventet markedsverdi slik det framgår av Eigedomsskattelovas § 8A-2: «Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal».

For boliger som formuesverdsettes etter skatteloven § 4-10, vil eiendomsskatt regnes ut etter formuesgrunnlaget som er fastsatt av Skatteetaten. 

Eksempler på boliger der Skatteetatens formuegrunnlag ikke foreligger:

 • Boliger tilhørende ikke skattepliktige organisasjoner/institusjoner
 • Våningshus på gårdsbruk
 • Boligdel i kombinasjonsbygg hvor hele bygget er registrert i matrikkelen som næringsbygg
 • Sekundærboliger som Skatteetaten har definert som fritidsboliger

Alle eiendommer der man ikke har formuesgrunnlag fra Skatteetaten, skal takseres. Unntatt er eiendommer som får fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens §5. Kommunestyret utnevner i henhold eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4) en sakkyndig nemnd til å taksere disse eiendommene. 

Den sakkyndige nemnden vedtar retningslinjer som er grunnlaget for gjennomføring av taksering. 

Takseringen bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommen i sin helhet. Faktaopplysninger om adresse, type bygninger, bygningsareal og tomteareal hentes fra Matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret i Norge. Ved eventuelle manglende eller feilaktige opplysninger om arealstørrelse på bygninger, blir disse skaffet ved utvendig oppmåling i forbindelse med besiktelsen.

Besiktigelse

Hurdal kommune vil gjennomføre besiktigelse av alle eiendommer som ikke omfattes av Skatteetatens formuesgrunnlag. Besiktigelse vil i hovedsak bli gjennomført i perioden mars og april 2018 uten nærmere forutgående varsel. Besiktigelse er kun en utvendig vurdering av bygninger og tomt. Besiktigelsen vil derfor kunne gjennomføres uten at du som grunneier behøver å være tilstede. Dersom vi har behov for mer detaljert informasjon om eiendommen vil vi kontakte grunneier for nærmere avtale.

Besiktigerne måler bygninger som mangler eller har registrert feilaktig bygningsareal i eiendomsregisteret til kommunen og de vurderer forhold på eller rundt eiendommen som kan påvirke taksten. De vil også fotografere eiendommene og bygningene. Bildene vil senere bli brukt i kommunens saksbehandling.

Dersom det er spesielle forhold du ønsker å få vurdert i forbindelse med besiktigelsen, er det fint om du sender oss skriftlig informasjon om dette. Denne informasjonen blir da en del av grunnlaget for takseringen. Dersom du ønsker å være tilstede under besiktigelsen, må du sende oss skriftlig melding om dette innen 11. mars. Bruk gjerne epost. Husk å opplyse om telefonnummer der du kan treffes på dagtid. Du blir kontaktet for å avtale nærmere tidspunkt for besiktigelsen.

Informasjonen fra besiktigelsen vil bli brukt av Sakkyndig nemnd når de skal beslutte skattetakst på eiendommen.

Lover og regler om eiendomsskatt

Eiendomsskatt er regulert av nasjonal lovgivning. I tillegg har kommunen egne takstvedtekter og retningslinjer for taksering av eiendom.

Nedenfor finner du lenker til lov om eiendomsskatt og takstvedtekter for Hurdal kommune.

Eigedomsskattelova

Vedtekter for eiendomsskatt i Hurdal kommune

Kommunestyrets vedtak om eiendomsskatt i 2018

 

 

 

 Ofte stilte spørsmål

 
Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatt. I motsetning til vanlige skatter og avgifter som Stortinget bestemmer, er eiendomsskatten en skatt som kommunen kan velge å innføre. De kontrollerer og disponerer den selv. For eksempel for å tilby et godt tjenestetilbud til sine innbyggere. For at kommunen skal ha mulighet til å skrive ut eiendomsskatt må det fattes et årlig vedtak om eiendomsskatt. Dette gjøres i forbindelse med budsjettvedtaket i desember året før skatteåret.

Eiendomsskatten er en objektiv skatt som kun tar hensyn til objektet, som er eiendommen. Den tar ikke hensyn til betalingsevne eller andre subjektive forhold.

Eiendomsskatten beregnes etter en grovmasket taksering, men eiendomsskattetaksten har ikke lov til å overstige markedsverdien.

Hva er takst?

Takster for eiendomsskatt fastsettes ut fra formuesgrunnlag fra skatteetaten. På eiendommer der det ikke finnes formuesgrunnlag fastsettes taksten som hovedregel ved sjablongberegning. Denne baseres på fastsatte enhetsverdier for ulike eiendomstyper, og med justering for indre og ytre faktorer for å ta hensyn til tilstand og beliggenhet. 

Takstene er fastsatt av en sakkyndig nemnd som er valgt av kommunestyret, disse takstene som er vedtatt i 2018 er vedtatt for 10 år.

Kan jeg være med når dere besiktiger eiendommen min?

Ja. Dersom du ønsker å være tilstede under besiktigelsen, må du sende oss skriftlig melding om dette innen 11. mars. Bruk gjerne epost. Husk å opplyse om telefonnummer der du kan treffes på dagtid. Du blir kontaktet for å avtale nærmere tidspunkt for besiktigelsen.
Besiktigelse er kun en utvending vurdering av tomt og bygg. Besiktigere tar bilder og måler opp byggninger utvending. Besiktigere samler kun inn opplysninger. Det er sakkynding nemnd som på et senere tidspunkt fastsetter takstgrunnlag.

Når kommer fakturaen?

For 2018 vil faktura for eiendomsskatt sendes ut i juni og november. Fra og med 2019 vil eiendomsskatten betales over to terminer, samtidig med kommunale avgifter.

Hvordan kan jeg klage?

I forbindelse med utskrivingen av eiendomsskatt kan man klage. Klagefristen er seks uker etter utskrivingen. Det kan kun klages på samme grunnlag en gang i løpet av tiårsperioden. Klage på boligverdi (formuesgrunnlag) sendes til Skatteetaten. Se mer info på www.skatteetaten.no/bolig

Jeg har fått eiendomsskatt for et bygg som skal rives/er revet. Hva gjør jeg?

Eiendomsskatten beregnes pr 1. januar for skatteåret og et bygg må ha fått status som revet før dette. Hvis et bygg i løpet av året får status som revet, vil det blir fakturert eiendomsskatt ut året for bygget.

Hvem faktureres eiendomsskatten til?

Faktura sendes som hovedregel til eier av eiendommen (hjemmelshaver). Etter avtale kan den sendes til den som disponerer eiendommen eller forretningsfører. Slike endringer må være meldt skriftlig med underskrift fra eier og den som skal betale fakturaen.

Hvilke opplysninger er offentlige?

All informasjon i eiendomsskattelista er offentlig. Du får innsyn i alle forhold vedrørende egen eiendom i vårt eiendomsskatteregister, men opplysninger om naboens eiendom er begrenset til det som står i eiendomsskattelista.

Kan jeg få se eiendomsskatten for andre eiendommer?

Nei, det er bare mulig å få innsyn i data om en eiendom som du er tinglyst eier av. Tilgang til eiendomsskatten for andre eiendommer får du gjennom eiendomsskattelistene.

 Jeg har formuesgrunnlag, hvordan kan jeg regne ut hva jeg skal betale i eiendomsskatt?

For å regne ut eiendomsskatt for 2018 gjør du følgende:

Finn ligningsverdi på eiendom fra selvangivelse 2016

Boligverdien er lik 4 ganger ligningsverdi (ligningsverdi x 4)

Skattegrunnlaget er 80 % av ligningsverdi (ligningsverdi x 0,8)

Skattesatsen er 2 promille av skattegrunnlaget (skattegrunnlag x 0,002)

Eksempel:

Ligningsverdi 2016: 1 000 000 kr

Boligverdi: (4 x ligningsverdi) 4 000 000 kr

Skattegrunnlag (80 % av boligverdi) 3 200 000 kr

Skattesats (2 promille av skattegrunnlag) 6400 kr

Hva er indre og ytre faktorer?

 

Eiendommer som har fått takst av nemnd, har fått justert verdien avhengig av indre og ytre faktorer. Disse faktorene er vedtatt av sakkyndig nemnd.
Ytre faktorer er forhold knyttet til tomten. For eksempel beliggenhet, tilgang på strøm og vann, samt adkomst. Indre faktorer er forhold knyttet til bygningsmasse som alder, og standard. 


Publisert: 21.12.2017 18:29:17
Sist endret: 21.12.2017 18:29