Innhold

Stortingsvalg og sametingsvalg 2021

Kommunestyret i Hurdal kommune har vedtatt at Stortings- og sametingsvalget 2021 skal holdes over 2 dager, søndag 12. september og mandag 13. september 2021. 

Valginformasjon finnes på www.valg.no

Valgresultater fra tidligere valg ligger tilgjengelig på www.valgresultater.no

 

Manntall
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn:

Manntallet for stortings- og sametingsvalget legges ut til offentlig ettersyn i Rådhuset ca. 10.07.21. Servicetorget er stengt. Ta kontakt på epost postmottak@hurdal.kommune.no, eller tlf 66 10 66 10, for avtale om å se i manntallet.
I hht. Valglovens § 2-7, kan den som mener vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Manntall er en systematisk oversikt over hvilke innbyggere som har stemmerett til valg.

Hvis du har flyttet, og meldingen ikke er registrert i folkeregisteret før 30.juni, er du manntallsført i den kommunen du flyttet fra. 
Da kan du enten forhåndsstemme ved et forhåndsstemmemottak hvor som helst i Norge i perioden 10.august - 10.september, eller stemme ved ditt tidligere bosted på valgdagen 13.september.

 

 

Hvem har stemmerett?
For å ha stemmerett ved Stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må:

  1. Være norsk statsborger,
  2. Ha fylt 18 innen utgangen av valgåret,
  3. Ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  4. Være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

 

Bare samer som er innført i sametingets valgmanntall har stemmerett ved sametingsvalg, noe som innebærer at denne stemmeretten er begrenset til de med samisk tilhørighet. 

 

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget 2021 fra og med 10. august til og med 10. september.

I denne perioden kan du stemme i forhåndsstemmelokaler over hele landet.

Husk at det ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

I Hurdal vil det være forhåndsstemmemottak i Frivillighetens hus, 10.august - 9.september,
med følgende åpningstider:
Mandag kl 11.00 - 17.00
Tirsdag kl 11.00 - 17.00
Torsdag kl 15.30 - 20.00

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn der du er manntallsført?
Forhåndsstemmer du i et annet fylke enn der du bor, får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel i valglokalet. Denne er kun påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. På denne kan du ikke gjøre endringer. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra ditt valgdistrikt og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Deretter får du en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir så sendt til din hjemkommune for opptelling.

Hvor kan jeg stemme, og hva er åpningstiden
Når forhåndsstemmeperioden nærmer seg legges alle forhåndsstemme- og valglokaler med åpningstider ut på valglokaler.no.

 

Ambulerende stemmegiving
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme ved et av kommunens stemmelokaler, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Slik søknad må være Hurdal valgstyre i hende senest torsdag 09.09.21.

e-post: postmottak@hurdal.kommune.no Telefon: 66 10 66 10

 

Valglokaler på valgdagene

Ved Stortingsvalget 2021 i Hurdal benyttes Frivillighetens hus som valglokale, med følgende åpningstider:

 

Søndag 12.09.21 kl. 15.00 – 20.00
Mandag 13.09.21 kl.15.00 – 20.00

 

Hvem kan velges?
For å kunne bli valgt til representant på stortinget eller sametinget må man være oppført på en liste som stiller til valg. Valgbar og pliktig til å ta i mot valg er personer som har stemmerett ved valget, og som ikke er utelukket eller fritatt.

Oversikt over mottatte listeforslag i Viken fylkeskommune: https://viken.no/politikk/valg/valglister/

 


Publisert: 15.01.2019 13:19:02
Sist endret: 06.08.2021 10:35