Innhold

Avløp

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegg. Avløpsvannet renses i henhold til statlige krav og
lokale mål.

Kommunen har følgende målsettinger:

 • Lede bort avløpsvannet på en problemfri og hygienisk betryggende måte.
 • Dimensjonere, anlegge og drifte avløpsnettet med tanke på funksjonsgrad og sikkerhet mot tilbakeslag og oversvømmelser.
 • Drifte og vedlikeholde renseanlegget på en slik måte at man oppnår en optimal rensing og slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter fra myndighetene.
Dine plikter

Som abonnent til kommunens avløpsnett har du plikt til å:

 • Etterkomme krav om omlegging på private stikkledninger i forbindelse med omlegging av kommunens hovedledningsnett.
 • Utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger og gjennomføre nødvendige tiltak på eget avløpsnett, som eksempelvis separering.
 • Ikke kaste avfall i toalett eller avløp.

Problemer med avløp

Hvis avløpsvann flommer opp i kjeller og sluk, kan det skyldes tette rør. Kontakt rørlegger, så får du hjelp til å finne ut hvor feilen ligger.

Hvis problemet skyldes ledningene som går fra huset ditt til kommunens hovedledning, kan rørleggeren eller et septikfirma stake eller spyle dem opp.

Hvis problemet skyldes at kommunens hovedledning er tett, kan du kontakte kommunalteknisk avdeling.

Full slamavskiller?

Hvis du har slamavskiller eller minirenseanlegg, kan årsaken til problemene være at tanken er full. Les mer om tømming av slam lenger ned på siden.

Erstatning for skade

Meld alltid fra om eventuelle skader til forsikringsselskapet ditt, uansett hva årsaken til skadene er.

Husk dovett og fettvett

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene og tiltrekker seg rottene. Våtservietter og Q-tips i do er heller ikke bra. Sjekk ut dovett.no og fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.

Tømming av septik/ slamavskiller

Lokal forskrift for tømming av slamavskillere

Gebyrer slamavskillere

Slamtømmingen utføres av Brødrene Stenkjær. Det blir tømt etter roder.  All tømming av slamavskillere og tette tanker skal utføres av den kommunen har kontrakt med.

Abonnenten skal sørge for at anleggene er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk med snø, is, jord og lignende, fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Tømmefrekvens

Tømmingen vil finne sted fra 15. april til 1. november. 

For eiendom med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes 1 gang pr. år.

For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskilleren og for fritidsboliger, skal slamavskilleren tømmes hvert 3. år.

Tette oppsamlingstanker skal tømmes etter behov på bestilling fra abonnenten. For tømming av slam regnes hvert anlegg på samme eiendom som en abonnementsenhet.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Ekstra tømminger utenom den vanlige tømmingen skal utføres av kommunen etter forespørsel. For slik tømming må det betales ekstra gebyr.

Roder slamtømming

Rode1:  Tømming uke:17-20

-Østsidevegen, inkl. stikkveger

-Øvre Hagaveg

-Glassverksvegen

-Knaimoen, Hallsteinbakkvegen

-Vestsidevegen Hurdal torg-Hurdal kirke

 

Rode 2:  Tømming uke:21-26

-Jeppedalen

-Rustad

-Vestsidevegen sør for Hurdal kirke

-Gjødingvegen 23-93

 

Rode 3:  Tømming uke: 27-34

-Skrukkelivegen inkl.  stikkveger

-Klokkermoen

 

Rode 4:  Tømming uke 35-41

-Høversjøvegen inkl.  stikkveger

-Rognstadvegen inkl.  stikkveger

-Steinsjøvegen inkl. stikkveger

Bestill tømming

Alle private og næringskunder som ønsker tømming uten om det oppsatte, eller at tanken er full, skal ta kontakt med Hurdal kommune, som bestiller tømming.

Send inn beskjed til

epost: postmottak@hurdal.kommune.no

Eposten må inneholde ditt navn, telefonnummer og adressen det skal tømmes på med gårds- og bruksnummer. Det er også viktig at dere opplyser om eventuelle spesielle forhold som er relevante i forbindelse med tømmingen.

Private avløpsanlegg

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad kommuner

Hva bør du vite om avløpsrenseanlegget ditt?

Info om vannforvaltningen i vannområdet Hurdalsvassdraget-Vorma

Nøytral fagkyndig, ansvarlig prosjekterende av mindre avløpsanlegg

Serviceerklæring for utslippssøknader

Søknadsskjema om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter, med vedlegg

Veiledning til søker iht. kapittel 12 i forurensingsforskriften

Kjøkkenavfallskverner

Det er ikke tillatt å installere avfallskvern til kjøkken.

Forbudet er hjemlet i forurensningsforskriften § 15A-4.

Hva skjer med avløpsvannet

Hurdal kommunale avløpsrenseanlegg og nett består av et renseanlegg og 28 km spillvannsledninger som tar imot avløpsvann fra ca 500 abonnenter. Abonnentene er hovedsakelig boliger i tillegg til institusjoner, bedrifter og offentlige bygg.Slammet fra renseanlegget leveres til Eidsvoll biogassanlegg. Restproduktet leveres til ØRAS der det gjenvinnes til matjord.  

Fettutskiller

Virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat skal installere fettutskiller. Dette er fordi fett kan forårsake tette avløpsrør, noe som kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer - for eksempel tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser.

Registrering av fettutskiller

Innstallering av fettutskiller ved ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendring av eksisterende bygninger, skal søkes om i sanitærabonnementet.

Når registrering av fettutskilleren er fullstendig, vil kommunen fatte et vedtak med påslippskrav som virksomheten plikter å følge.

Tillatelsen gis til eier av virksomheten. Eier av virksomheten er ansvarlig for at påslippskravene overholdes.

Det må også søkes om tillatelse til tiltak. Jfr. Plan- og bygningsloven, kapittel 20. Søknadsplikt § 20-1. Denne søknaden sende byggesaksavdelingen.


Tømming og kontroll

Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på fettutskilleren.

Krav til tømmehyppighet vil avhenge av fettutskillerens størrelse og mengde avløpsvann tilført. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene.

Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

Hva er en fettutskiller

En fettutskiller fungerer etter prinsippet om at fett er lettere enn vann. I utskilleren flyter fettet opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet.

For at fettutskilleren skal fungere må den tømmes og rengjøres regelmessig. Hvis ikke vil fettholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet.

Hvorfor stilles det krav?

Dette kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer, som for eksempel ved tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser. Driftsstans kan også medføre forurensning av vassdrag og fjord. På renseanleggene skaper fett problemer i form av gjentetting i varmeveksler, pumper og rør. Dette bidrar til driftsforstyrrelser og økte vedlikeholdskostnader.

Frityrfett

Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å tømme frityrfett direkte i avløpet eller i fettutskilleren. Dette fordi frityrfett stivner mye hurtigere enn annet fett. Frityrfett skal samles opp i beholdere, og leveres til godkjent mottak.

Fettvett

Sjekk ut fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.

 

Oljeutskiller

Virksomheter som har oljeholdig avløpsvann og som er listet under, skal søke kommunen om utslippstillatelse i henhold til forurensingsforskriften, se kap. 15.

Slike virksomheter er:
 • bensinstasjoner,
 • vaskehaller for kjøretøy,
 • motorverksteder,
 • bussterminaler,
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.
Søknad om påslippstillatelse

Registrering av oljeutskiller må du søke om i sanitærabonnementet.

Det er også viktig at du setter deg inn i Veiledning for oljeutskilleranlegg (NORVAR-rapport 156-2007) (pdf)

Tømming av septik for fritidsbåter og bobiler 

Det arbeides med å få tilrettelagt for tømming av septik for fritidsbåter og bobiler i Hurdal kommune. Mottaket skal etableres ved båthavna i nordenden av Hurdalsjøen.

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpstjenesten finansieres av abonnentene gjennom gebyrer etter selvkostprinsippet. Gebyrene vedtas av kommunestyret årlig. Regler for vann- og avløpstjenesten er beskrevet i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer og annet sentralt og lokalt regelverk.

Gebyrer vann og avløp, Hurdal kommune

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Hurdal kommune

Lover og regelverk

 


Publisert: 29.09.2016 14:30:41
Sist endret: 27.04.2021 10:16