Innhold

Miljøkrav

Landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd kan ikke, uten samtykke fra kommunen, foreta inngrep av negativ betydning for kulturlandskapet.

Slike inngrep vil være:

  • kanalisering og lukking av elver og bekker
  • lukking av åpne grøfter
  • oppdyrking av skogbryn, kantsoner og andre restarealer mot innmark
  • fjerning av åkerholmer, steingjerder og gamle rydningsrøyser
  • planering av jordbruksarealer
  • oppdyrking eller fjerning av ferdselsårer
  • sprøyting av kantvegetasjon og åkerholmer, med mindre dette er et ledd i skjøtselen av kulturlandskapet

Normal skjøtsel av eiendommen regnes ikke som slike inngrep.

Dersom du ønsker å foreta inngrep i kulturlandskapet kan du ta kontakt med kommunen for en forhåndsvurdering eller skrive en søknad til kommunen som vil vurdere tiltaket. Legg gjerne med et kart der tiltaket er tegnet inn.

Vi minner om at inngrepene som er beskrevet ovenfor kan kreve særskilt tillatelse etter annet regelverk, som jordlova, vannressursloven, naturvernloven, kulturminneloven eller plan- og bygningsloven.

Mot vassdrag og kanaler skal det avsettes en to meters vegetasjonssone som ikke skal jordarbeides. For områder med erosjonsfare og som ligger innenfor nedbørsfelt til et sårbart vassdrag eller kystområde, kan Statsforvalteren i tillegg sette regionale krav til jordarbeidingsrutiner eller andre tiltak. Slike krav gjelder for Oslo og Viken, der kravene er gitt i forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket, Oslo og Viken.  Mer informasjon om regionale miljøkrav på nettsiden til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Brudd på ett eller flere av miljøkravene ovenfor kan gi reduksjon eller avkorting i produksjonstilskuddet.

Nydyrking

Ønsker du å dyrke nye areal til jordbruksformål må du søke kommunen om godkjenning. Det må utarbeides plan for nydyrkingsarbeidet med kart over området som skal nydyrkes. Det bør også ligge ved en plan for drenering.

Kommunen vil vurdere hvilke virkninger nydyrkingen vil ha for landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturminner.

Søknadsskjema for godkjenning av plan for nydyrking

Les mer om nydyrking på nettsidene til Landbruksdirektoratet

Forskrift om nydyrking

Avløpsslam

Skal du bruke avløpsslam må du levere meldeskjema til kommunen senest to uker før første levering. 

Meldeskjema sendes til kommunen hvor avløpsslammet skal lagres og brukes. Det er mottaker av avløpsslammet som er ansvarlig for at meldingen blir sendt. Kommunen forelegger meldingen for medisinskfaglig rådgiver til uttalelse.

Regler og lagring og bruk av avløpsslam er gitt i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Du finner veiledning til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav på nettsiden til Mattilsynet.

Autorisasjon for bruk av plantevernmidler

Alle som vil forhandle, kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Det gjelder bønder og andre yrkesgrupper. Kommunen vurderer berettigelsen av sprøytesertifikatet i hvert enkelt tilfelle. Sprøytesertifikatet er gyldig i 10 år, før det må fornyes. Fornyelse kan gjøres på nett.

Her finner du informasjon om aktuelle kurs og autorisasjonsbevis fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Her finner du mer informasjon om plantevernmidler og nettkurs på Mattilsynets nettsider.

Plantevernguiden.no er en nettbasert tjeneste som gir deg en samlet oversikt over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler.


Bakkeplanering

Med planering menes å gjøre bratt eller kupert dyrkbart og/eller tidligere dyrka areal skikket for maskinell jordbruksdrift. All planering som omfatter mer enn 1 dekar er søknadspliktige.

Les mer om planering i forurensningsforskriften.

Alle planeringsarbeider skal utføres i samsvar med Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt.. Det er ingen standardiserte søknadsskjema for denne ordningen. 

Send en forenklet søknad om godkjenning av plan for planering til kommunens postmottak.

 

Husdyrhold

Alle som driver med husdyr har et ansvar for at dyrene stelles og håndteres på en måte som gjør at dyrene har det bra og får oppfylt sine behov.

Mer informasjon om dyr og dyrehold finnes på Mattilsynets nettsider.

Dersom du er registrert i Brønnøysundregistrene og disponerer landbrukseiendom (som eier eller leietaker) og/ eller husdyr, kan du være berettiget produksjonstilskudd i jordbruket.

Husdyrkonsesjon

Ordningen med husdyrkonsesjon setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe det er anledning til å ha. Ordningen skal sikre at produksjonen fordeles på flere gårdsbruk.

Søknad om husdyrkonsesjon skal sendes til kommunen. Kommunen innstiller og sender saken videre til Statsforvalteren, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans.

Tilskuddsordninger

Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Floghavre

Floghavre er et ugras som er vurdert som så skadelig for norsk korndyrking at det er underlagt egen forskrift. Hvis du har mistanke om floghavre på eiendommen din må du melde fra til landbrukskontoret og sende en planteprøve til diagnostisering sammen med registreringsskjema.

Finn registreringsskjema og les mer om meldeplikt, krav til driftsansvarlig, bekjemping, offentlig kontroll og regelverk m.m. på nettsiden til Mattilsynet.

Erstatning ved klimabetinget skade i plante og honningproduksjon

Jordbruksforetak kan søke om erstatning ved klimabetinget svikt i plante- eller honningproduksjon, som det ikke er mulig å sikre seg mot. Se mer informasjon om ordningen på nettsiden til Landbruksdirektoratet om avlingssvikt og honningproduksjon. 

Meld i fra i tide!

Gi melding til kommunen straks du er klar over at en klimabetinget skade har skjedd eller kan oppstå. Du kan vanligvis ikke få erstatning dersom melding om skade ikke blir gitt i god tid før innhøsting.

Søknadsfrist for avlingssvikt er 31. oktober det året skaden oppsto.

Søk elektronisk via innlogging i Altinn.

Økologisk landbruk

I Norge er økologisk matproduksjon regulert av økologiforskriften . I samarbeid med Debio har Mattilsynet utviklet veiledere til regelverket for økologisk landbruksproduksjon.

Regelverksveileder Økologisk landbruk Inneholder utfyllende informasjon om regelverket for økologisk landbruksproduksjon.  
Regelverksveileder Foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer.

Det ytes produksjonstilskudd til økologisk produksjon på dyrka areal i drift og økologisk husdyrproduksjon.


Publisert: 19.10.2016 12:48:42
Sist endret: 15.11.2016 15:13