Innhold

ENØK

Informasjon om energiøkonomisering og løsninger for lavutslipp finner du hos ENOVA .

Gratis klima - og energirådgivning

Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

 

Hurdal kommune tilbyr frem til 15. desember 2021 gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere. Dette omfatter blant annet:

 • Energianalyse av din bolig på nett
 • Rådgivning på telefon og e-post
 • Digital befaring med energirådgiver (begrenset tilbud)
 • Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak, sykkel og elbilladingKampanjen retter seg mot boligeiere og pågår fra 19. april 2021 til 15. desember 2021. Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og klimavennlig - og i større grad bruker lokale fornybare energikilder som solenergi. I tillegg skal boligeiere få gode råd om ladeløsninger for elbil og støtteordninger.

 

– Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg. 

Gratis og uforpliktende klima- og energirådgivning

Hurdal kommune gjennomfører fra 19. april og frem til 15. desember 2021 en klima- og energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger. Hensikten er å motivere husholdningene til å redusere energibruken i egen bolig og ta klimavennlige valg gjennom bruk av energiportalen.no (på nett), tilbud om digital befaring med energirådgiver og klima- og energirådgivning på telefon og e-post. Du kan blant annet få råd om:

 • Elbillading
 • Etterisolering av vegger og tak
 • Bytting av vinduer og dører
 • Installering av varmepumpe
 • Solceller
 • Smart styring
 • Alternative energikilder
 • Støtteordninger fra Enova

 

Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til www.energiportalen.no og søk opp din bolig. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

 

Rådgivning på telefon og epost

Energirådgivere besvarer henvendelser på telefon og epost fra mandag til og med fredag fra klokken 0900 til 1500. Energirådgivere vil hjelpe deg bl.a. med smarte klima- og energitiltak for din bolig, spørsmål om solceller, smart styring, støtteordninger og råd om ladeløsninger for elbil.

Rådgivning på e-post: post@energiportalen.no

Rådgivning på telefon: 466 26 000

 

Digital befaring med energirådgiver

Du kan avtale et digitalt møte med en energirådgiver, som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger i din bolig. Dette er et begrenset tilbud. Ring 466 26 000 for avtale.

 

Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak

Det vil bli avholdt digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i boliger den 20. april og 21. september. Gå til www.klimasmart.no for nærmere informasjon og lenke til møtene.

 

Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på www.klimasmart.no

Det vil bli publisert korte energitips filmer og konkurranser på https://www.facebook.com/klimasmart.no/

 

Kampanjen er finansiert av Viken fylkeskommune, og arrangeres i samarbeid med kommuner, Klima Østfold og Klimapartnere Viken. Tjenestene og rådgivningen er levert av Energiportalen AS, Energibygg AS, Simenergi AS, Asplan Viak AS, Naturvernforbundet og Elbilforeningen.

 

Hvis du har spørsmål til kampanjen, kan de rettes til: post@energiportalen.no eller ved å ringe 466 26 000.

 

 

Naturmangfold

Mange arter og naturtyper står dag i fare for å forsvinne for alltid. Fysiske inngrep og endret arealbruk anses som den viktigste årsaken. Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven er viktige verktøy i arbeidet mot tap av naturens mangfold.

Mer informasjon om naturmangfold og arter finnes på

Ansvarsarter

Begrepet ansvarsart brukes om arter som en hvis region eller nasjon har et spesielt ansvar for å ta vare på i henhold til Bonn- og Bern-konvensjonene, da de har en vesentlig del av den naturlige bestanden. Norske ansvarsarter har 25 % eller mer av den europeiske bestanden i Norge. Flere av disse er utryddingstruede og finnes på den Norske rødliste. Rødlisten er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut og kjennetegnes ved at de minker kraftig i antall, er fåtallige og at leveområdene blir færre, mindre eller fragmentert.

I Oslo og Akershus finnes 203 utryddingstruede ansvarsarter, og noen av disse har en større andel av bestanden i vår kommune. Kommunen har derfor et særlig ansvar for å ta vare på disse gjennom god forvaltning, hvis de på sikt skal overleve i Norge. Ansvarsartene er særlig knyttet til kalkrike områder, naturskog, raviner, kulturlandskap og gamle trær. 

Hurdal kommunes ansvarsarter: 

Art Vitenskaplig navn Gruppe
Åkerrikse Crex crex Fugl
Firling Crassula aquatica Karplante
Vragnblærerot Utricularia australis Karplante
Broddglattkrans Nitella mucronata Kransalge
Langt trollskjegg Bryoria tenuis Lav
Huldrestry Usnea longissima Lav
Kløverhumle Bombus distenguendus Veps
Slåttehumle Bombus subterraneus Veps

 

Les mer om truede ansvarsarter i Oslo og Akershus i BioFokus-rapport 2016-12

Faktaark om slåttehumle 

Faktaark om kløverhumle

Faktaark om åkerrikse

 

 


Publisert: 29.09.2016 08:30:45
Sist endret: 15.04.2021 14:01