Innhold

Bygge og grave i forurenset grunn

Skal du bygge og grave i grunnen hvor det kan være fare for forurensning? Da må du vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området. Hvis grunnen viser seg å være forurenset, så må det utarbeides en tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før gravingen settes i gang. Dette kommer frem av forurensningsforskriften kapittel 2 "Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider", se info under linker.

Hvis grunnen kan være forurenset må man undersøke grunnen også der det ikke er krav om søknad etter plan- og bygningsloven.

 

Hvorfor tiltaksplan?

Hvorfor må man utarbeide en tiltaksplan om man skal grave i forurenset grunn? Det er for at man ikke skal spre forurensningen til rene områder, og eksponere mennesker og miljø for fare.

 

Eksempler

Områder hvor det kan være naturlig å undersøke om det er forurenset grunn:

 • Eiendommer som har blitt brukt til industrivirksomheter eller avfallshåndtering.
 • Eiendommer der det har blitt utført flere rivninger og rehabiliteringer av bygninger.
 • Branntomter.
 • Eiendommer med restforurensning fra tidligere oppryddingstiltak.
 • Eiendommer som ligger inntil eller nedstrøms for eiendommer som er forurenset.
 • Eiendommer med alunskifer i grunnen.
 • I byer er det vanlig at grunnen i eldre og sentrale bydeler er forurenset

 

Kjente forurensede områder

Grunnforurensningsdatabasen inneholder opplysninger om områder som man vet at har forurenset grunn. Et område kan være forurenset selv om det ikke ligger inne opplysninger om dette i grunnforurensningsdatabasen. Se link til databasen nedenfor.

 

Nyttige lenker

Forurensningsforskriften kapittel 2

Miljødirektoratets informasjon om forurenset grunn

Miljøkommune - informasjon om forurenset grunn i grave- og byggesaker

Grunnforurensningsdatabasen

Alunskiferkart - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Alunskiferkart - NGU

Byjord - NGU

 

Faktaark

Grunnforurensning - bransjer og stoffer

Tilstandsklasser for forurenset grunn

Gravearbeider i områder med alunskifer og tilsvarende grunnforhold

 

Regjeringen har foreslått at det fra 2020 innføres totalforbud mot å fyre med fossil olje i private husholdninger, og det foregår nå en gradvis utfasing av slike oljetanker, se forslaget fra regjeringen (link til høringsnotat – høringsfrist 11.01.2017)

De gamle oljetankene representerer en forurensingsrisiko selv om de ikke lenger er i bruk. Derfor bør de fjernes og rengjøres. Man risikerer å bli erstatningsansvarlig dersom man er eier av en gammel oljetank som begynner å lekke.

I henhold til forurensningsforskriften § 1-8 skal tanker som permanent tas ut av bruk tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving.

Blir en nedgravd oljetank tatt ut av bruk, skal den ansvarlige (huseiere/grunneiere) gi skriftlig melding om dette til kommunen, jf. forurensningsforskriften § 1-9.

Fremgangsmåte

 • Ta kontakt med firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tanker
 • Tanken må graves opp og fjernes. På grunn av fare for lekkasje burde ikke tanken bli liggende.
 • Innvendige kjellertanker må demonteres av en tilbyder med gass-sertifikat da denne må skjæres i stykker for fjerning etter at den er tømt og kjemisk renset.
 • Etter at tanken er fjernet og levert til godkjent mottak skal dette rapporteres til kommunen. Be det utførende firmaet sende dokumentasjon på at tanken er fjernet og levert til godkjent mottak.

Informasjon

Enova har innført støtteordninger for fjerning av oljekjel og oljetank, samt omlegging til fornybar oppvarming. Ta kontakt med Enova for mer informasjon om støtteordningene.

 

ENØK

Informasjon om energiøkonomisering og løsninger for lavutslipp finner du hos ENOVA .

Naturmangfold

Mange arter og naturtyper står dag i fare for å forsvinne for alltid. Fysiske inngrep og endret arealbruk anses som den viktigste årsaken. Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven er viktige verktøy i arbeidet mot tap av naturens mangfold.

Mer informasjon om naturmangfold og arter finnes på

Ansvarsarter

Begrepet ansvarsart brukes om arter som en hvis region eller nasjon har et spesielt ansvar for å ta vare på i henhold til Bonn- og Bern-konvensjonene, da de har en vesentlig del av den naturlige bestanden. Norske ansvarsarter har 25 % eller mer av den europeiske bestanden i Norge. Flere av disse er utryddingstruede og finnes på den Norske rødliste. Rødlisten er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut og kjennetegnes ved at de minker kraftig i antall, er fåtallige og at leveområdene blir færre, mindre eller fragmentert.

I Oslo og Akershus finnes 203 utryddingstruede ansvarsarter, og noen av disse har en større andel av bestanden i vår kommune. Kommunen har derfor et særlig ansvar for å ta vare på disse gjennom god forvaltning, hvis de på sikt skal overleve i Norge. Ansvarsartene er særlig knyttet til kalkrike områder, naturskog, raviner, kulturlandskap og gamle trær. 

Hurdal kommunes ansvarsarter: 

Art Vitenskaplig navn Gruppe
Åkerrikse Crex crex Fugl
Firling Crassula aquatica Karplante
Vragnblærerot Utricularia australis Karplante
Broddglattkrans Nitella mucronata Kransalge
Langt trollskjegg Bryoria tenuis Lav
Huldrestry Usnea longissima Lav
Kløverhumle Bombus distenguendus Veps
Slåttehumle Bombus subterraneus Veps

 

Les mer om truede ansvarsarter i Oslo og Akershus i BioFokus-rapport 2016-12

Faktaark om slåttehumle 

Faktaark om kløverhumle

Faktaark om åkerrikse

 

 


Publisert: 29.09.2016 08:30:45
Sist endret: 13.08.2020 13:48