Innhold

Kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Hurdal kommune

Hurdal kommune ønsker å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er hardt rammet av lokale, regionale eller nasjonale smittevernstiltak.

Vi prioriterer bedrifter som har vært nedstengt eller lider store tap grunnet smittevernstiltak. Ordningen skal også fungere som en «kommunal ventilordning», dvs. gi støtte til bedrifter som har helt eller delvis har falt utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene. 

Totalt har Hurdal kommune gjennom to tildelingsrunder i 2021 blitt tildelt en økonomisk ramme for kompensasjon til lokalt næringsliv på totalt ca 1.540.000 kroner.

Formålet med ordningen er å bidra til å bevare arbeidsplasser.

Hvem kan søke om støtte?

1) Bedrifter som har hatt merkostnader i forbindelse med smitteverntiltak, kan få tilskudd som kan dekke hele eller deler av disse utgiftene. Eksempler på utgifter: ekstra renhold, smittevernsutstyr, ombygging, ekstra vakthold m.m.

2) Bedrifter som har holdt lukket/stengt i én eller flere perioder i november 2020 til og med mars/april 2021, kan få inntil 80 % refusjon av vedlikeholdsutgifter i samme periode.

3) Bedrifter som ikke har mottatt midler fra den statlige kompensasjonsordningen, på grunn av manglende omsetning i referanseperiodene, kan få refusjon etter samme utregningsmetode som den statlige kompensasjonsordningen. Bedrifter som av ulike årsaker hadde redusert drift i referanseperioden, kan bruke et gjennomsnitt av omsetningen siste tre år som referansegrunnlag.

4) Bedrifter i en oppstartsfase (etablert i kommunen iløpet av siste tre år) kan få 30 % kompensasjon for tapte salgsinntekter. Dette kriteriet vil omfatte tapte avtaleinntekter, eksempelvis i form av inngåtte avtaler som ikke ble gjennomført. Det må argumenteres for at disse tapte salgsinntektene ikke inngår i omsetningsfallet i beregning av støtte fra den nasjonale kompensasjonsordningen.

Virksomheter som er under konkursbehandling eller lignende, samt hvor konkurs er begjært omfattes ikke av ordningen.

Støttebeløp

Maksimalt støttebeløp per bedrift er satt til 200 000 kr, og minimumstilsagn er 20 000 kr. Tilsagn gis i henhold til statsstøtteregelverket. Dersom ikke annet er avtalt, vil pengene bli utbetalt som bagatellmessig støtte.

Vedtatt i Hurdal kommunestyre 21.04.21

Hvordan søke om støtte?

Trykk her for å søke om kompensasjon

1. Opprett bruker (dersom du ikke har fra før) – Logg inn

2. Søk opp støtteordning – søk på Hurdal og Kommunal kompensasjonsordning

3. Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn Informasjon om økonomi.

Søknaden må dokumentere utgiftene på en egnet måte. Utskrift av regnskap, forklaring eller annen dokumentasjon kan lastes opp som vedlegg. Kommunen kan om nødvendig, be om ytterligere dokumentasjon i saken. Inntektsbortfallet skal dokumenteres med godkjente regnskapstall for tilsvarende periode i 2019.

Det forutsettes at søker er i behov av tilskuddet og at ansatte har lovlige arbeidsforhold. Som søker bekrefter man at virksomheten ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms ved utgangen av året, eller kan vise til nedbetalingsavtaler for dette. Bedriften kan ikke være konkurs, under konkursbehandling, avviklet eller under avvikling.

Vurdering av søknader

Formannskapet gis myndighet til å vedta tildelingene etter innstilling fra rådmannen. Formannskapet blir klageinstans.

Ordningen er ikke rettighetsbasert. Det er begrenset med midler og noen bedrifter vil få mindre enn de har søkt om. 

Se Regjeringens sider for mer informasjon

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 25. mai 2021

Annen informasjon

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Mulighet for begrunnede unntak.

Ordningen følger i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.m. Midlene blir tildelt etter KMD prop. 79 S (2020- 2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. Tildelingsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har referanse 21/3916


Publisert: 27.04.2021 12:52:13
Sist endret: 20.05.2021 11:35