Innhold

Kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Hurdal kommune

Hurdal kommune ønsker å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er hardt rammet av lokale, regionale eller nasjonale smittevernstiltak.

Hurdal kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementet blitt tildelt kroner 304 000,- til en ny runde med kommunale kompensasjonsmidler.

Midlene skal kompensere tapte inntekter knyttet til koronatiltakene som ble innført november/desember 2021.

Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som har tapt inntekter knyttet som følge av disse tiltakene.

Hele den politiske saken finner du her

Formålet med ordningen er å bidra til å bevare arbeidsplasser.

Hvem kan søke om støtte?

  • Det gis støtte til lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak.
  • Ordningen gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
  • Virksomheter som ikke kvalifiserer til å benytte de statlige kompensasjonsordningene vil bli prioritert.
  • Søknad vurderes også opp mot evt. annen støtte som er gitt virksomheten fra tilsvarende eller andre ordninger.
  •  Mottaker skal være lokalisert i Hurdal kommune.
  • Det kreves en kort søknad med beskrivelse av virksomheten og estimert tap på bakgrunn av pandemien og tiltakene innført november/desember 2021.
  •  Søknaden må sendes inn via regionalforvaltning.no

Virksomheter som er under konkursbehandling eller lignende, samt hvor konkurs er begjært omfattes ikke av ordningen.

Støttebeløp

Maksimalt støttebeløp per bedrift er satt til 200 000 kr, og minimumstilsagn er 20 000 kr. Tilsagn gis i henhold til statsstøtteregelverket. Dersom ikke annet er avtalt, vil pengene bli utbetalt som bagatellmessig støtte.

Vedtatt i Hurdal kommunestyre 19.01.22

Søknadsfrist 

6.februar 2022 

Hvordan søke om støtte?

Her finner du mer info og kan søke ordningen

1. Opprett bruker (dersom du ikke har fra før) – Logg inn

2. Søk opp støtteordning – søk på Hurdal og Kommunal kompensasjonsordning

3. Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn Informasjon om økonomi.

Søknaden må dokumentere utgiftene på en egnet måte. Utskrift av regnskap, forklaring eller annen dokumentasjon kan lastes opp som vedlegg. Kommunen kan om nødvendig, be om ytterligere dokumentasjon i saken. Inntektsbortfallet skal dokumenteres med godkjente regnskapstall for tilsvarende periode i 2020.

Det forutsettes at søker er i behov av tilskuddet og at ansatte har lovlige arbeidsforhold. Som søker bekrefter man at virksomheten ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms ved utgangen av året, eller kan vise til nedbetalingsavtaler for dette. Bedriften kan ikke være konkurs, under konkursbehandling, avviklet eller under avvikling.

Vurdering av søknader

Tildelingen gjøres administrativt og formannskapet blir klageinstans.

Ordningen er ikke rettighetsbasert. Det er begrenset med midler og noen bedrifter vil få mindre enn de har søkt om. 

Annen informasjon

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak innført i desember 2021.

Søkere som har opprettholdt sin drift i perioden vil prioriteres. Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.


Publisert: 27.04.2021 12:52:13
Sist endret: 01.03.2022 09:48