Innhold

Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Ønsker du å investere i landbruk eller tilleggsnæringer? Innovasjon Norge har flere ordninger som kan støtte deg i å videreutvikle virksomheten din. Kontakt kommunen for å få bistand til å utforme søknaden og annen veiledning som kan gjøre søknadsprosessen enklere. Tiltak som er i tråd med gjeldende landbrukspolitikk blir prioritert.

Her kan du lese mer investering og bedriftsutvikling:

Innovasjon Norge

Finansieringsordninger hos Innovasjon Norge.

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Konsesjon og boplikt

Hvis du skal overta en landbrukseiendom må du i utgangspunktet ha konsesjon (tillatelse) fra kommunen. Ved erverv som er konsesjonsfrie, må du vanligvis sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Søknadsskjema og mer informasjon finnes hos Landbruksdirektoratet.  

Skjema

Søknadsskjema som gjelder konsesjon ved erverv av fast eiendom

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.

Reglene for konsesjon

Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter. Kommunen behandler søknader om konsesjon ved erverv av fast eiendom og egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Boplikt

Boplikt kan settes som vilkår for konsesjon. Ved konsesjonsfrie erverv av landbrukseiendommer (f.eks. odel eller slektskap)er det boplikt på bebygd eiendom som er mer enn 35 dekar dyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog. Konsesjonsfriheten er i slike tilfeller betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og bor der selv i minst 5 år. For slike eiendommer er boplikten personlig.

Om du erverver en eiendom med odel og ikke vil bosette deg der, må du søke om konsesjon.

 

Gårdskart

Gårdskart er et kart som viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom.

Kartgrunnlaget oppdateres kontinuerlig. Tjenesten er åpen for alle.

Gå til gårdskart

Tjenesten henter informasjon om hvilke gårds- og bruksnr som inngår i en landbrukseiendom direkte fra Landbruksregisteret (landbruksdirektoratet) og eiendomsgrenser direkte fra Matrikkelen (kommunene og Statens kartverk). Markslagskart (AR5) hentes fra Skog og landskaps base.

Det er arealtallene i gårdskart som skal danne grunnlag for utmåling av produksjonstilskudd. Oppdatering av kartgrunnlaget pågår kontinuerlig, dersom du oppdager feil i markslagskartet ta kontakt med landbrukskontoret.

Mer om gårdskart på NIBIO sine nettsider


Deling av landbrukseiendom

Jordloven har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom.

Du må sende søknad om omdisponering eller deling til kommunen.

Mer informasjon om omdisponering og deling finnes hos Landbruksdirektoratet.

I enkelte delingssaker må det også søkes om deling etter plan- og bygningsloven

Ved behandling av saker etter både Jordloven og Plan- og bygningsloven foregår saksbehandlingen som oftest parallelt.

Vær oppmerksom på at i slike saker kan avgjørelsen etter Jordloven og avgjørelsen etter Plan – og bygningsloven være ulike (kan gis tillatelse etter den ene loven, men ikke den andre), ettersom det er to ulike lovverk som brukes.

Massedeponi


Publisert: 03.10.2016 09:51:37
Sist endret: 15.11.2016 15:13