Innhold

Næringslivet i Hurdal kjennetegnes av et felles mål for vekst og utvikling i kommunen, også utover sin egen virksomhet. Kommunen og næringslivet samarbeider godt, og har i fellesskap realisert flere prosjekter de senere årene som har skapt arbeidsplasser og utvikling.

Hurdal har gjennom mange år vært et sted hvor ulike institusjoner har hatt virksomhet, og har således bygget opp verdifull kompetanse omkring drift, aktiviteter, og storhusholdning særlig rettet mot spesifikke målgrupper; blinde, svaksynte, funksjonshemmede, ungdommer, flyktninger o.a.

Hurdal som rekreasjonssted, og som en stor hyttekommune, ligger det et stort utviklingspotensial i. Hurdal har Akershus største alpinanlegg, samt næring tilknyttet turisme og konferansevirksomhet som kan bidra til å gi Hurdal økt næringsaktivitet og attraktivitet.

Næringsliv

De fleste arbeidsplassene kan beskrives som små bedrifter med 15-35 årsverk. Hurdal kommune har ca 160 årsverk.

Kommunen initierte et tre-prosjekt i sitt bærekraftsvedtak  fra 2014 som har bidratt til økt næringsetablering og arbeidsplasser. Det er etablert et miljø og økt næringsvirksomhet omkring allerede etablert treindustri som har skapt arbeidsplasser og klyngesamarbeid.

Det er viktig fremover å legge til rette for et robust næringsliv med vekstmuligheter for å sikre fortsatt aktivitet og mulighet for arbeidsplass i egen kommune. Det finnes utviklingspotensial i allerede etablert næring, og muligheter for ny næring knyttet til disse.

Hurdal som piloteringskommune er en ønsket retning gjennom bl.a. kommuneplanen og som kommunen har gode forutsetninger for å lykkes med. En pendleravstand til Oslo sentrum på 1 time kollektivt, samt 30 min til Norges hovedflyplass, åpner også muligheter for økt innpendling og næringsetablering.

Landbruket i Hurdal består i hovedsak av mindre deltidsbruk, og skaper få arbeidsplasser utover bonden selv. Det er viktig å opprettholde lokal matproduksjon beredskapsmessig og særegent, samt det varierte kulturlandskapet. Begge deler forutsetter aktive bruk med husdyrproduksjon; spesielt grovforbasert. Videre samtidig legge til rette for fremtidsrettet drift, med alternativ næringsvirksomhet og nye tilleggsnæringer, for å skape et bærekraftig landbruk på sikt.

Ny næringsvirksomhet bør tilføre Hurdal kompetansearbeidsplasser i kombinasjon med lærlingeplasser og arbeidstrening.  Å beholde og utvikle arbeidsplasser er nødvendig for at Hurdal skal lykkes med en bærekraftig vekst. Hurdal kommune vil ha fokus på å forene lokale krefter for videre utvikling, følge opp samarbeid og nettverk med universitetsmiljøer i Norge samt videreføre god dialog og samarbeid med næringslivet.

Møtearenaer

Hurdal Næringsforum og Hurdal kommune arrangerer åpne frokostmøter hvor både næringslivet og alle med interesse for lokalt næringsliv er hjertelig velkommen til å delta. Møtene arrangeres hos næringsaktører mellom kl. 0800-1000 og det serveres frokost fra kl. 0745. 

Møtenes formål er å gi inspirasjon, motivasjon og opplæring innen aktuelle temaer, samt presentere bedriften vi besøker. Det vil også orienteres om relevante nyheter fra kommunens administrasjon.

Datoer og agendaer for møter vil fortløpende bli publisert på kommunens nettsider, i app og på Facebook.

Etablere bedrift

Ønsker du å etablere bedrift i Hurdal, er du velkommen til å kontakte vår Rådmann for å få informasjon om hva Hurdal kommune kan bistå med.

Ved spørsmål om tilleggsnæring i landbruket anbefaler vi først å ta kontakt med landbrukskontoret.

Ønsker du å starte opp en bedrift har kommunen en etablerertjeneste som leveres av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. De har fast kontorplass på rådhuset til Ullensaker kommune på Jessheim, men vi vil også ha en ambulerende kontortjeneste i Hurdal. 
Faste kontordager er mandager og onsdager på Jessheim.

De kan kontaktes på telefon 47 75 01 05 (telefonen er betjent 08.00 – 16.00 mandag – fredag). De kan også kontaktes på e-post på etablerer@norgesvel.no.

De leverer både kurs, webinarer og veiledning, begge deler er gratis for deltakerne. Hver etablerer får i tillegg til kurs i utgangspunktet to timer med veiledning med en av våre konsulenter. De utarbeider også næringsfaglige vurderinger for de som søker om dagpenger under etablering fra NAV. Denne tjenesten faller ikke inn under gratistilbudet og har derfor en egenandel.

Bolig og hyttetomter

Hurdal ligger vakkert til rundt den nordlige delen av Hurdalssjøen.  Vi som bor her er oppriktig stolte av bygda vår.  Vi mener at det å ligge så sentralt til på Østlandet med kort veg til Oslo, og flere større byer, kombinert med det å være skjermet fra støy og stress, gjør vår bygd unik. Vi som bor her føler oss privilegerte, og også mange hyttebeboere har funnet denne «sentralt beliggende roen».

Vi ønsker flere innbyggere, hyttebeboere og besøkende til bygda vår. Vi har en ny fremtidsrettet skole, vi tilrettelegger for gode oppvekstvilkår og satser for fremtida! Samtidig ønsker vi å forsterke og videreutvikle sentrum til å bli «en bærekraftig urban landsby» med fremtidsrettede bærekraftige kvaliteter. Vi vil at Hurdal skal ha det beste fra to verdener, det gode, trygge grendesamfunnet, men også et forsterket sentrum med innslag av noen positive urbane kvaliteter. Norges første økologiske landsby ligger i Hurdal, og i tillegg har vi en rekke flotte eneboligtomter, og flere flotte hyttefelt.

Vi ønsker å dele «Østlandets perle» med enda flere i årene som kommer. Velkommen!

Ta kontakt med Rådmann eller Virksomhetsleder Utvikling og kommunikasjon for mer informasjon.

 

Kommunal kompensasjonsordning

Hurdal kommune ønsker å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er hardt rammet av lokale, regionale eller nasjonale smittevernstiltak.

Vi prioriterer bedrifter som har vært nedstengt eller lider store tap grunnet smittevernstiltak. Ordningen skal også fungere som en «kommunal ventilordning», dvs. gi støtte til bedrifter som har helt eller delvis har falt utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene. 

Les mer om den kommunale kompensasjonsordningen for bedrifter i Hurdal kommune

 

Kommunalt næringsfond 2020

Hurdal kommune ble tildelt 1,5 millioner kroner. 

Dette er en engangsbevilgning til kommuner for å motvirke effektene av Koronatiltak, til kommuner med et næringsliv som er hardt rammet av krisen.

Kriteriene for måloppnåelse er å styrke konkurransekraft, verdiskaping, aktivitet og sysselsetting. Midlene skal fremme næringsutvikling, støtte nyetableringer og videreutvikle eksisterende bedrifter.

Les mer om søknadskriterier og søk på www.regionalforvaltning.no

 

Næringstomter

Her finner du oversikt over eksisterende næringsarealer samt noe kombinert areal i kommuneplanens arealdel. For detaljert informasjon,se kommunens kartportal og næringsområder i Hurdal (.pdf)

 


Publisert: 13.09.2018 09:55:54
Sist endret: 21.12.2021 10:51