Innhold

Framtidige løsninger for vann og avløp i Hurdal kommune

Det er mange utfordringer innenfor vann og avløp i Hurdal kommune og både Mattilsynet og Fylkesmannen stiller strengere krav på leveringssikkerhet, rensekrav og beredskap.  

For å møte krav fra overordnete myndigheter og møte befolkningsvekst må det gjennomføres vesentlige tiltak på både vann og avløp:

 • Etablere reservevannløsning
 • Øke leveringssikkerhet ved blant annet å etablere vannledning i Hurdalsjøen mellom Rustad og østsiden (ringforbindelse).
 • Etablere avløpsløsning ifølge utslippstillatelse
  • enten ved å etablere renseanlegg i kommunen som tilfredsstiller strengere rensekrav
  • eller ved å overføre avløpet til Eidsvoll kommune
Krav fra Mattilsynet

Mattilsynet er Norges statlige forvaltningsorgan for å sikre forbrukere trygt drikkevann. I 2018 kom Mattilsynet med en rekke pålegg til Hurdal kommunale vannverk, der blant annet leveringssikkerhet og reservevannforsyning var de to største utfordringene for Hurdal. Hurdal kommune har som overordnet mål å kunne levere nok og trygt drikkevann til enhver tid. Hvis det blir brudd på en hovedvannsledning eller hvis det skjer noe med drikkevannskilden vår – Røtjenn – slik at vi ikke kan levere drikkevann til våre abonnenter lenger, da står vi uten reservevannskilde. Vi har per i dag mulighet til å levere nødvann og krisevann og alle vil få tilgang til vann, men dette er ikke en langsiktig og trygg nok løsning, slik som en reservevannsløsning vil være.

Krav fra Fylkesmannen

Hurdal kommunale renseanlegg har fått krav fra Fylkesmannen om å oppfylle sekundærrensekravet, etter forurensningsforskriften. Dette er et sterkere krav til rensing enn det som dagens renseanlegg er bygget for. Renseanlegget må bygges om eller bygges helt nytt for å oppnå de nye kravene. 

Utslippstillatelse fra mai 2019 gjelder for belastning inntil 2200 pe og inneholder: 

 • Krav til plan for ny løsning 01.04.2020
 • Strengere rensekrav fra 01.01.2024
Mulighetsstudie

For å få et overordnet bilde over mulige fremtidsløsninger ble det gjennomført en mulighetsstudie, som ble lagt frem til kommunestyret i desember 2019. Analysene viser at samarbeidsløsning med Eidsvoll kommune er den mest kostnadseffektive på lang sikt (50 til 100 år). Anbefalt løsning er felles vann- og avløpsledninger i samme grøft.

 • Investeringskostnader er mindre kostnadsdrivende på gebyret, enn drift og vedlikeholdskostnader.
 • Samarbeid anses fordelaktig mhp VA-fagressurser.

Det ble ikke fattet noen endelig beslutning og administrasjonen fikk i oppdrag å utrede mer detaljert både løsning i egenregi og et eventuelt samarbeid med Eidsvoll kommune.

Endelig valg av VA-løsning for Hurdal kommune vil tas av kommunestyret 21. oktober 2020.

Mulighetsstudiet viser to mulige løsninger:

Mulighetsstudiet viser at gebyrutviklingen blir lavere per husstand ved å investere i utvidet nett og dermed flere abonnenter, enn gebyrutviklingen vil være om kun dagens tilkoblede husstander må bære kostnadene for å få vann- og avløpssystemene innenfor krav i lovverket.

I uke 9 startet møtene i styringsgruppa bestående av fagfolk og politikere. Prosjektets fremdriftsplan er forankret hos Mattilsynet og Fylkesmannen. Alle politiske partier inngår i en referansegruppe for ytterlig forankring. Alle prinsipielle og økonomiske konsekvenser vil bli behandlet politisk.

 

Ønsker du å vite mer? Her kan du lese saksutredning for Mulighetstudien, som ble behandlet i Hurdal kommunestyre 11. desember 2019:

https://www.hurdal.kommune.no/sru/   (velg 2019, velg utvalg, velg dato, velg sak)


Publisert: 04.11.2016 14:55:38
Sist endret: 09.03.2020 10:57