Innhold

Regler for vann og avløp

VA-norm

Normen gjelder prosjektering, utførelse og kontroll av utvendige vann- og avløpsanlegg. Normen er resultat av et interkommunalt samarbeid og gjelder for alle kommunene på Romerike, unntatt Skedsmo og Lørenskog. Normen er behandlet og politisk vedtatt i den enkelte kommune. Dokumentet ligger som lenke nedenfor.

VA-norm for Øvre Romerike

Overvannsstrategi

Hurdal kommune har utarbeidet en ny overvannsstrategi som skal følges i alle utbyggingsprosjekter.

Overvannsplan for sentrumsområdet i Hurdal

Overvannsstrategi - Hurdal kommune

 

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er et sentralt regelverk utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS).Vann- og avløpssektoren er omfattet av et betydelig regelverk som kan være vanskelig for en abonnent å sette seg inn. Abonnementsvilkårene er i stor grad en sammenstilling, tolkning og omsetning av gjeldende regelverk til praksis som abonnenten kan dra nytte av for å sikre sine verdier mot skader.

Standard abonnementsvilkår - Administrative bestemmelser

Når du eier en bygning som er knyttet til den kommunale vann- og/eller avløpsledningen, er ledningen fra bygningen og frem til kommunens hovedledning ditt ansvar og din eiendom. Det går frem av kommunens abonnementsvilkår at den som eier ledningene er ansvarlig for at vann- og avløpsanlegget på eiendommen til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensingsloven § 22 annet ledd, og kan kreve at du både utbedrer og legger om din private ledning.

Du kan laste ned følgende brosjyrer for mer informasjon om din private ledning og om hvordan du utbedrer feil og gir tilbakemelding til kommunen:

Privat avløpsledning

Privat vannledning

Returskjema utbedring avløp

Returskjema utført arbeid på privat vannledning

Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyr


Publisert: 29.09.2016 13:46:40
Sist endret: 15.11.2016 15:13