Innhold

Regler for vann og avløp

VA-norm

Normen gjelder prosjektering, utførelse og kontroll av utvendige vann- og avløpsanlegg. Normen er resultat av et interkommunalt samarbeid og gjelder for alle kommunene på Romerike, unntatt Skedsmo og Lørenskog. Normen er behandlet og politisk vedtatt i den enkelte kommune. Dokumentet ligger som lenke nedenfor.

VA-norm for Øvre Romerike

Overvannsstrategi

Hurdal kommune har utarbeidet en ny overvannsstrategi som skal følges i alle utbyggingsprosjekter.

Overvannsplan for sentrumsområdet i Hurdal

Overvannsstrategi - Hurdal kommune

 

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er et sentralt regelverk utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS).Vann- og avløpssektoren er omfattet av et betydelig regelverk som kan være vanskelig for en abonnent å sette seg inn. Abonnementsvilkårene er i stor grad en sammenstilling, tolkning og omsetning av gjeldende regelverk til praksis som abonnenten kan dra nytte av for å sikre sine verdier mot skader.

Standard abonnementsvilkår - Administrative bestemmelser

Når du eier en bygning som er knyttet til den kommunale vann- og/eller avløpsledningen, er ledningen fra bygningen og frem til kommunens hovedledning ditt ansvar og din eiendom. Det går frem av kommunens abonnementsvilkår at den som eier ledningene er ansvarlig for at vann- og avløpsanlegget på eiendommen til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensingsloven § 22 annet ledd, og kan kreve at du både utbedrer og legger om din private ledning.

Du kan laste ned følgende brosjyrer for mer informasjon om din private ledning og om hvordan du utbedrer feil og gir tilbakemelding til kommunen:

Privat avløpsledning

Privat vannledning

Returskjema utbedring avløp

Returskjema utført arbeid på privat vannledning

 

 

Private stikkledninger - ditt ansvar

Når du eier en bygning som er knyttet til det kommunale vann- og avløpsnettet, er ledningen fra bygningen og frem til kommunens hovedledning ditt ansvar og din eiendom. Hvis flere eiendommer har felles stikkledning som er knyttet til kommunens hovedledning, er det ofte inngått avtaler om vedlikehold. Hvis avtalen er tinglyst, kan du finne dette hos Kartverket. Normalt pålegger kommunens abonnementsvilkår eierne et solidarisk ansvar for vedlikeholdet av den felles stikkledningen.

Plan- og bygningsloven § 31-3 pålegger eieren ansvaret for å holde ledningen i stand, slik at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø. Det går også frem av kommunens abonnementsvilkår at den som eier ledningene er ansvarlig for at vann- og avløpsanlegget på eiendommen til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Når Hurdal kommune skifter ut kommunale vann og avløpsledninger oppfordres huseiere til å gjennomføre tilsvarende utskifting av private stikkledninger hvis de er av dårlig kvalitet. Dersom det under arbeid på kommunale ledninger avdekkes at de private ledningene er av dårlig kvalitet, vil det bli gitt pålegg om utskifting. 

Når Hurdal kommune skifter ut hovedledningene vil det legges til rette for nye påkoblinger i kum for stikkledningene. Disse arbeidene utføres uten kostnader for huseiere.

Eventuelle arbeider på private stikkledninger dekkes av den enkelte huseier og må meldes og utføres av godkjent rørlegger/entreprenør. Hurdal kommune anbefaler at dette utføres så raskt som mulig, og helst samtidig med anleggsarbeidene for å redusere kostnadene for den enkelte. Om ønskelig kan entreprenør for hovedledningsarbeidene utføre arbeidene. I så fall blir dette en avtale mellom huseier og entreprenør uten medvirkning fra Hurdal kommunen.

Grunnen til at alle stikkledninger skal tilkobles i kum er for å kunne spore eventuelle vannlekkasjer. Det er miljøvennlig og god økonomi å ta vare på vannet ved å stanse lekkasjer på ledningene.

Vannlekkasjer må stanses så raskt som mulig fordi: 

• Lekkasjer fører til merutgifter for vannverket og dermed økte gebyrer for deg som abonnent.

• Det reduserer risikoen for at du og naboene får dårlig trykk eller blir helt uten vann.

• Når trykket i ledningen faller på grunn av lekkasjer, øker faren for at det suges inn forurenset vann fra grunnen og inn i vannledningen.

• Når en vannlekkasje først har oppstått, vil den kunne utvikle seg til totalt ledningsbrudd med påfølgende store skader på eiendom, bygninger og terreng.

• Lekkasjer på private ledninger gjør det vanskeligere å oppdage større lekkasjer på kommunens ledninger.

Tegning av flere hus i forskjellige størrelser. Mellom husene er det tegnet streker som skal illustrere stikkledninger


Publisert: 29.09.2016 13:46:40
Sist endret: 05.10.2023 12:58