Innhold

Generelt om renovasjon

Forurensningsloven gir kommunen ansvar for å sørge for en innsamlingsordning av husholdningsavfall. Loven gir den enkelte næringsbedrift ansvar for å håndtere eget avfall i henhold til lovverket. Ingen har lov til å forsøple.

Plikter og ansvar

Alle husholdninger, også fritidseiendommer, er forpliktet til å delta i kommunens renovasjonsordning. Ordningen er regulert gjennom kommunens renovasjonsforskrift som er vedtatt av kommunestyret. Kommunen er ansvarlig for at det hentes avfall fra din husholdning til avtalte tider. Du må selv sørge for å kildesortere, pakke og legge avfallet ut i avfallsbeholderen. Kommunen bestemmer hvordan avfallsbeholderen skal plasseres. Husholdningsavfallet skal kildesorteres etter kommunens forskrift. Farlig avfall som malingrester, løsemidler, batterier og elektriske produkter skal ikke blandes med annet husholdningsavfall, men leveres på eget mottak.

Hente- og bringeordning

Renovasjonsordningen er basert på en henteordning, der renovatøren henter sortert avfall hos abonnenten, og en bringeordning, der abonnenten selv bringer sortert avfall til gjenvinningstasjonen/miljøstasjonen, til returpunkt for glass og metall.

Beregning av gebyr

For renovasjonstjenesten betaler abonnenten et årlig gebyr etter selvkostmodellen. Beregningsmåten er fastsatt i kommunens renovasjonsforskrift. Gebyrsatser vedtas årlig av kommunestyret. Renovasjonsordningen skal i henhold til Forurensningsloven være selvfinansierende. I praksis betyr selvkost at alle kostnader med ordningen skal fordeles på abonnentene i form av renovasjonsgebyr. Gebyrmodellen er lagt opp slik at Forurensingslovens krav om at "forurenser skal betale" imøtekommes så godt som mulig, og abonnentene skal motiveres til å kildesortere avfallet og dermed oppnå lavest mulig gebyr.

Aktuelle lover

Forurensningsloven § 30

Forurensningsloven § 34

Avfallsforskriften kap. 15

 

Henteordningen

ØRAS avfallskalender 2019 Hurdal 

Tømmekalenderen finner du på ØRAS.no. For de som har smarttelefon oppfordrer vi å ta i bruk funksjonen "Legg til i kalender". Da kan du velge å få varsel på telefonen når det er tømming.

Kart med oversikt over hvor de forskjellige rutene er ser du her Ruter for renovasjon.pdf

Rute Sted
314 Rognstad, Opperud, Østsida
414 Erikstellet, Flaen, Østgreina
322 Prestegarsdhagan, Rustad/Jeppedalen
422 Klokkermoen, Vestsidevegen, Skrukkelia

Alle abonnenter skal ha tilgang til en papir- og restavfallsbeholder, samt sekker til innsamling av plast. Alle abonnenter får utlevert grønne matavfallsposer samt plastsekker til innsamling av plastemballasje.

Hensikten med kildesortering er å bruke avfallet på nytt enten til energigjenvinning eller som råstoff til nye produkter.

Tømmedager og tømmeruter

Tømmedager for de forskjellige fraksjoner vil framgå av avfallskalenderen. Kommunen er inndelt i tømmeruter. Hver enkelt tømmerute har et rutenummer. Den enkelte eiendoms rutenummer vises på̊ et klistremerke på̊ avfallsbeholderen, og tømmedager for dette rutenummeret vises i avfallskalenderen. 

Restavfall og matavfall

Avfallsbeholderen skal ikke overfylles og må ikke pakkes fastere enn at den lett kan tømmes. I restavfallsbeholderen (grått lokk) legges matavfall/våtorganisk avfall og den delen av avfallet som gjenstår etter at kildesorterte avfallstyper er tatt ut. Matavfall/våtorganisk avfall skal pakkes i egne spesialposer. Øvrig avfall pakkes i vanlige handleposer eller lignende. Husk å knyte alle posene med dobbelknute.

Papir

I papirbeholderen (grønt lokk) legges papp, papir og drikkekartonger. Drikkekartonger skylles, brettes og legges (fortrinnsvis) i knyttet vanlig handlepose. Beholderen tømmes hver 4. uke.

Plast

I plastsekken legges emballasje av plast. Emballasjen skylles og ristes. Sekken knytes med dobbelknute. Sekken hentes hver 4. uke. Det kan leveres flere sekker uten ekstra kostnad. 

Poser som er sammensatt av plast og aluminium, som for eksempel potetgullposer, er vanskelig å gjenvinne med dagens teknologi. Disse skal derfor kastes i restavfallet for videre energiutnytting.

Supplering av poser og sekker

Supplering av grønne matavfallsposer skjer ved at det knytes en grønn pose på̊ håndtaket på̊ restavfallsbeholder. Supplering av plastsekker skjer ved at det knytes en plastretursekk på̊ håndtaket på̊ papirbeholder. Borettslag/boligsameier og andre med fellesbeholdere organiserer felles supplering ved henvendelse til kommunen.

Sorteringsguide

ØRAS  - guide

Avfallsbeholder

Endre størrelse på avfallsbeholder

Abonnenten må selv foreta bytte på Miljøstasjon Dal skog. Funksjonshemmede og eldre som har problemer med å bytte/hente beholder, samt personer uten mulighet til å disponere bil, kan ta kontakt med ØRAS.

Avfallsbeholder bør rengjøres før bytting, i motsatt fall kan ØRAS kreve et gebyr for vask pr. beholder.

Det må fylles ut et bytteskjema på Miljøstasjon Dal skog. Kommunen mottar kopi av bytteskjemaet og renovasjonsgebyret reguleres i forhold til ny beholderstørrelse.

Restavfallsbeholder og papirbeholder finnes i følgende størrelser: 80 liter (kun for restavfall), 140 liter, 240 liter, 360 liter og 660 liter.

Bytte av skadet avfallsbeholder

Dersom det oppstår en skade på avfallsbeholder slik at den ikke lenger er funksjonell, må den byttes. Det er ØRAS som foretar bytte av avfallsbeholdere som er skadet.

Den enkelte abonnent kan selv gå inn på hjemmesiden til ØRAS og bestille bytting. Melding om skadet beholder kan også meldes til kommunen.

Dersom abonnenten selv kan lastes for skaden kan det bli krevd refusjon av ØRAS.

Felles avfallsbeholdere

Abonnenter som ønsker det, og hvor forholdene ligger til rette, kan benytte felles avfallsbeholdere.

De må selv foreta bytte på Miljøstasjon Dal skog.

Renovasjonsgebyret fastsettes/reguleres i forhold til tømmevolum og tilknyttede boenheter.

Bestille beholder

Du kan bestille beholder hos kommunen.

Hjelp renovasjonsbilen fram

Kommer ikke renovasjonsbilen fram, blir heller ikke avfallet hentet. Hekk, busker og trær må ikke vokse ut i veien, og greiner må ikke henge lavere enn 4,5 meter over veibanen. Husk også snømåking, eventuelt strøing på vinterstid. Beholderne skal settes med håndtakene vendt ut på tømmedag. Avstand fra beholdere til kjørbar vei skal være i henhold til kommunens renovasjonsforskrift. 

Renovasjonsgebyret består av 4 deler:

 • G = Grunngebyr (belastes hver boenhet)
 • PA = Papir, papp og kartonger (belastes hver boenhet)
 • PL = Plastgebyr (belastes hver boenhet)
 • R = Restavfall og matavfall

Et standardabonnement består av:

 • 140 liter restavfallsbeholder
 • 140 liter papirbeholder
 • Sekk for plastemballasje

Det er anledning til å få en mindre beholder for restavfall (80 liter) og dermed oppnå reduksjon i renovasjonsgebyret. Det er også anledning til å ha fellesbeholdere og evt. oppnå reduksjon i gebyret.

 

Renovasjonsgebyr

Tjenestene belastes med mva.

  Beholder størrelse Faktura gr.lag Pris inkl.mva.
Grunngebyr renovasjon (G)   956 kr. 1 195 kr.
 
Gebyr plastemballasje (PL)   156 kr. 195 kr.
 
Papirgebyr (PA), henting 13 ganger i året: 140 l 333 kr.

417 kr.

  240 l 545 kr. 681 kr.
  360 l 867 kr. 1084  kr.
  660 l 1 057 kr. 1 321 kr.
 
Restavfallsgebyr (R), henting hver 14.dag : 80 l 1 157 kr. 1 446 kr.
  140 l 1 824 kr. 2 280 kr.
  240 l 2 907 kr. 3 634 kr.
  360 l

4 715 kr.

5 894 kr.
  660 l 8 645 kr. 10 807 kr.
    
Restavfallsgebyr hytte, sentralt utplasserte beholdere   745 kr. 931 kr.
 
Restavfall nedgravde brønner   30 708 kr. 38 385 kr.
Papirgebyr nedgravde brønner   12 895 kr. 16 119 kr.
Plastgebyr nedgravde brønner   12 895 kr. 16 119 kr.

Samlet renovasjonsgebyr beregnes slik pr. boenhet: G + PL + PA + R

Samlet renovasjonsgebyr beregnes slik pr. hytte/fritidsbolig: G + 0,5 ( R 80 l + PA 140 l)

Abonnent/bruker er ansvarlig for å bestille avfallsbeholdere tilpasset sitt behov. Det er anledning til å dele avfallsbeholdere med en eller flere naboer.

Klage

Du har anledning til å sende inn klage om du opplever at tjenestene du betaler for ikke blir levert som avtalt. Du kan klage på gebyr for vannavgift, kloakkavgift, slamtømming, renovasjon, feiing og eiendomsskatt.

Skjema for klage på kommunale avgifter

Opphør av renovasjon

Det er tvungen renovasjonsordning i kommunen, det vil si at alle eiendommer, også fritidseiendommer, er forpliktet til å delta. Imidlertid kan det innvilges fritak i perioder hvor en eiendom står ubebodd. Begrunnet søknad om fritak må sendes kommunen.

Når fritak er innvilget må avfallsbeholdere innleveres til Miljøstasjon Dal skog. Først når det foreligger kvittering for innleverte beholdere frafalles renovasjonsgebyr på eiendommen. Nærmere informasjon vil fremgå av brev fra kommunen med innvilgelse av fritak.

Aktuelt lovverk

Forurensningslovens § 30

Bringeordningen

Husholdningsavfall som ikke inngår i henteordningen skal kildesorteres og leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjonen/miljøstasjonen. Også forretninger som selger elektrisk og elektronisk utstyr tar imot EE-avfall.

Returpunkt

Kommunens returpunkt er plassert slik at det skal være lettest mulig for innbyggerne å komme seg dit både til fots og med bil. Avfall som leveres på returpunktene skal ikke være tilgriset av for eksempel matrester. Tekstiler leveres hele og rene og pakket i poser. 

Hva kan jeg levere på returpunktene?
 • glassemballasje (ikke krystall, keramikk og porselen)
 • metallemballasje
 • klær, fottøy og tekstiler (gjelder kun enkelte returpunkter)
Hjelp oss å holde returpunktene ryddige

Sett ikke fra deg avfall på returpunktet. På returpunktet skal det kun leveres glass og metallemballasje (samt klær og sko der det er mulig), og alt avfallet skal legges sortert i riktig beholder. I henhold til forurensningsloven er det ulovlig å etterlate seg avfall som kan virke skjemmende, eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Mer informasjon om kildesortering av avfall

Lurer du på hva som skal kastes hvor? Du finner god informasjon om returpunkter og sortering av avfall på sortere.no

Returpunkter

Glass- og metallemballasje og tekstiler kan leveres inn på flere ulike returpunkter.

COOP Knai 

COOP Rustad 

Erikstellet v/butikken

Spar

Dal Skog Miljøstasjon

Hageavfallsmottaket mellom Gamle kommunen og Dalheim:
Åpent hver dag i tiden 1. mai til 1. november

ØRAS har ansvaret for returpunktene

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er et interkommunalt selskap for Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal og Nannestad kommune som behandler avfallet fra de fire kommunene. Det er kommunen selv som har ansvar for innsamling av avfallet og kontakten med abonnentene. ØRAS har ansvar for driften av Miljøstasjon Dal skog og returpunktene i kommunene. Åpningstider m.m. for Miljøstasjon Dal skog går fram av ØRAS sin hjemmeside.

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS

Forsøpling i naturen

Dessverre skjer det at ansvarsløse mennesker legger igjen avfall i naturen. Slikt avfall er oftest skjemmende, men kan også være farlig for mennesker og miljøet. En stor del av det som kastes i naturen tar lang tid å bryte ned og kan bli liggende i flere tiår eller til og med hundreår. Det kan ta mer enn 400 år før ei brusflaske i plast brytes ned

Det meste av avfall kan leveres gratis, enten til returpunkter, til gjenvinningsstasjon eller til forhandlere som er forpliktet til å ta i mot avfall (f. eks. EE-avfall, dekk og apotekvarer).

Hvis du finner avfall i naturen kan du henvende deg til kommunen. Hvis det dreier seg om forsøpling langs fylkes- og riksveger er det Statens Vegvesen som skal kontaktes.

Den som legger igjen avfall i naturen bryter norsk lov og kan bli politianmeldt og straffet. Forbudet mot å legge igjen søppel i naturen finnes i Forurensningsloven § 28.

Når kommunen får melding om forsøpling gjelder prinsippet om at "forurenseren skal betale". Dette innebærer at den person som har forsøplet er ansvarlig for opprydding. Kommunen kan rydde vekk avfallet. Da vil forsøpler bli fakturert for kostnadene. Det kan i tillegg gis bøter.

Utbygger - tilrettelegging for renovasjon

Alle husholdninger er forpliktet til å delta i kommunens renovasjonsordning. Den som skal bygge bolig er ansvarlig for å legge til rette for at renovasjonsordningen kan praktiseres i henhold til bestemmelsene i Renovasjonsforskriften.

I forbindelse med planleggingen av en utbygging skal det beskrives hvordan renovasjonsordningen er planlagt. Det skal foreligge målsatt kart og tegning av oppsamlingsstedet/avfallsbod. Utbygger skal sørge for at den praktiske tilretteleggingen er gjort kjent for kjøper og at det videre oppfølgingsansvar er definert (eksempelvis sameie, borettslag o.l.). Løsningen skal godkjennes av kommunen.

Allerede i planleggingsstadiet for en utbygging skal det tas hensyn til hvordan renovasjonsordningen skal praktiseres. I dokumentet «Beskrivelse av renovasjonsordningen» er det gitt utfyllende informasjon om ordningen som helhet.

Viktige hovedkrav
 • På tømmedag skal avfallsbeholderne / sekk for retur av kildesortert plastemballasje plasseres i henhold til kommunens renovasjonsforskrift.
 • Kjørbar vei er definert som gjennomgående vei eller blindvei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy.
 • Abonnenten er ansvarlig for å sørge for tilstrekkelig beholderkapasitet til sitt behov. Forskriften stiller krav til at abonnenten ikke skal overfylle beholdere, og den gir renovatør rett til å sette igjen beholdere når avfallet ikke er sortert og pakket på forskriftsmessig måte.
Hva betyr dette i praksis?
 • Veg og sikkerhet

Statens vegvesen sin håndbok N100 for stor lastebil legges til grunn for krav for dimensjonering av veg. Rygging skal unngås.

Utbygger skal vise hvilke sikkerhetshensyn som er tatt i forhold til lekeplasser, myke trafikanter osv., der renovasjonskjøretøy skal fram.

 • Beholdere og oppstillingsplass

Alle husstander skal ha tilgang til en restavfallsbeholder og en papirbeholder (et sett). I tillegg skal det kunne settes fram en sekk eller flere sekker med kildesortert plastemballasje. For en enebolig er standard beholdersett 140 liter beholdere, men abonnenten er selv ansvarlig for å bytte til andre beholderstørrelser etter eget behov.

For enebolig i kjede skal det tilpasses felles standplass med felles beholdere.

Beholdere som ikke har permanent oppstillingsplass innenfor henteavstand til kjørbar veg, må trilles fram på tømmedager. Kommunen skal godkjenne oppstillingsplassen. Kommer man ikke til enighet, er kommunens syn avgjørende, og renovasjonsforskriften vil være styrende.

For leilighetskomplekser og blokker skal det legges til rette for fellesbeholdere (avfallsbrønner) på permanent oppsamlingssted.

 • Størrelse og utforming av avfallsboder for fellesbeholdere

660 liter avfallsbeholder som går på hjul måler 140x80 cm. Manøvreringsareal er minst 10 cm mellom hver beholder, minst 110 cm gate der beholder skal trilles, husk evt. areal for å få fram beholder fra plassen der den står. Minimum 110 cm dørbredde, døren skal enkelt settes i åpen stilling i forbindelse med renovatørens arbeid. Slett og fast underlag uten dørstokk (en full 660 l beholder er TUNG!). Det regnes at hver boenhet skal kunne levere tilsvarende 1 sekk á 140 liter hver måned.

Nyttige lenker

Sortere.no

Grønt Punkt


Publisert: 29.09.2016 10:07:38
Sist endret: 15.11.2016 15:13