• Hurdal
  • Teknisk, næring og eiendom

Tilskuddsordninger innen jordbruk og skogbruk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Ønsker du å investere i landbruk eller tilleggsnæringer? Innovasjon Norge har flere ordninger som kan støtte deg i å videreutvikle virksomheten din. Kontakt kommunen for å få bistand til å utforme søknaden og annen veiledning som kan gjøre søknadsprosessen enklere. Tiltak som er i tråd med gjeldende landbrukspolitikk blir prioritert.

Les mer om finansieringsordningene i Innovasjon Norge

Fylkesmannen i Oslo og Akershus om næringsutvikling

Innovasjon Norge

Produksjonstilskudd i jordbruket

Du søker om produksjonstilskudd elektronisk via Altinn - Produksjonstilskudd i jordbruket.

Du finner frister, vilkår og veiledning på nettsiden til Landbruksdirektoratet.Vær oppmerksom på at vilkårene kan endre seg ved hvert jordbruksoppgjør.

Produksjonstilskudd er en samlebetegnelse for en rekke tilskuddsordninger i landbruket. Om du skal søke og få utbetalt tilskudd må du ha et aktivt foretak som er knytta til en landbrukseiendom.

Kommunen behandler søknaden din. Kontakt kommunen om du er ny bruker og trenger bistand med søknaden. 

Avløsning ved ferie og fritid

Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter de har hatt til avløsing. Du søker om refusjon av utgiftene på samme søknadsskjema som produksjonstilskudd.

Du kan lese mer om ordningen og finne elektronisk søknadsskjema på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Regionalt miljøtilskudd (RMP)

Regionalt miljøprogram (RMP) er en fylkesvis tilskuddsordning for miljøtiltak i landbruket.

  • Fristen for å søke er 20. oktober

Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke regionalt miljøtilskudd. 

Søk RMP tilskudd elektronisk via Altinn 

Les mer om ordningen, hvordan du søker, bruk av kart m.m. på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Les mer om tilskuddssatser, søknadsinformasjon, regelverk og finn papirsøknad på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Drenering

Du kan søke tilskudd til drenering av jordbruksareal som er tidligere grøftet eller planert.

Du kan lese mer om tilskuddssatser, ordningen og finne søknadsskjema på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Send søknaden til kommunen der arealet ligger. Med søknaden skal du levere plan for dreneringen og miljøvurdering.  

Tilskudd gis ikke der dreneringen er påbegynt før tilskudd er innvilget.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Det kan søkes kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme fra Fylkesmannen. Søknader prioriteres og tildeles midler etter kriterier som er fastsatt i kommunens egen tiltaksstrategi. Tiltaksstrategien viser hvilke tiltak som er prioritert ut i fra lokale målsettinger.

Søknadsskjema- Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).

Mer informasjon:

Landbruksdirektoratet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

 

Næring og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Fylkesmannen fordeler midler ut til kommunene årlig. Tilskuddene til skogkultur og miljøtiltak i skog administreres av kommunen. Tilskudd til vegbygging, drift med taubane, drift med hest o.a. samt utdrift av virke til bioenergi administreres av Fylkesmannen.

Alle søknader går via kommunen som godkjenner/anbefaler.

Kommunens tiltaksstrategi og retningslinjer for bruk av NMSK beskriver formål som prioriteres og gjeldene tilskuddssatser.

Skjema for å søke Landbruksdirektoratet om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

NMSK – ordningen er fastsatt i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

 

Tilskudd og satser for 2018

I 2018 gis det kun NMSK-tilskudd til ungskogpleie.

Satser

For eiendommer med produktivt areal under 10 000 dekar, 35 % av kostnaden, inntil 150,-/daa

For eiendommer med produktivt areal over 10 000 dekar, 25 % av kostnaden, inntil 100,-/daa

Dette regelverket gjelder for tilskudd til ungskogpleie i hogstklasse II (foryngelse). Middelhøyde etter tiltak skal være maksimalt 10 meter.

Skjema for søknad om tilskudd til ungskogpleie

Frist søknad om tilskudd: 15.november.

TILTAK OG SATSER FOR 2017.

I 2017 gis det kun NMSK-tilskudd til ungskogpleie.

Satser
For eiendommer med produktivt areal under 10 000 dekar, 35 % av kostnaden ,inntill 150,-/daa
For eiendommer med produktivt areal over 10 000 dekar, 25 % av kostnaden,inntill 100,-/daa

Skjema for søknad om tilskudd til ungskogpleie

Frist søknad om tilskudd: 15.november. 

Tilskudd til tettere planting

Det gis også tilskudd til tettere planting i 2017.

Skjema for søknad og mer informasjon om ordningen finner du hos Landbruksdirektoratet, her

Frist for søknad til kommunen: 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting. 

 

 

Skogbruksplan

Skogbruksplan omfatter registrering av skogen som gir oversikt over skog – og miljøressursene på eiendommen og gir en plan for forvaltningen av disse.

For mer informasjon om skogbruksplan ta kontakt med kommunens landbrukskontor.

Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Klimatilskudd skog

I statsbudsjettet er det bevilget midler til tettere planting etter hogst, og gjødsling av skog. Begge tiltakene gir på sikt næringsmessig avkastning, samtidig som de er gunstige for klimaet.

Tettere planting

For tettere planting vil det bli gitt et tilskudd på 80 prosent av kostnaden ved å plante inntil 50 ekstra planter pr dekar, som plantes utover et definert minimumsantall. Minimumstallet vil variere med boniteten.

Søknader skal sendes til kommunen.

Informasjon om søknadsordningen finner du hos Landbruksdirektoratet.

Gjødsling

Gjødsling av skog vil gjennom økt tilvekst gi økt CO2-fangst. Dette er et av tiltakene som er foreslått i rapporten Klimakur 2020, og som har virkning også i et kortsiktig perspektiv innenfor 10 år. Det gis et tilskudd på 40 % av kostnaden.

Søknader sendes til kommunen.

Informasjon om søknadsordningen finner du hos Landbruksdirektoratet.

 

Landbruksveg - tilskudd

Du må søke før du bygger skogsveg (landbruksveg). Søknadsprosessen skal sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og andre berørte interesser blir ivaretatt.

Finn skjema og les mer om landbruksveger på nettsiden til Landbruksdirektoratet. 

Send søknaden til den kommunen der veianlegget er lokalisert. Du må varsle naboer og rettighetshavere om søknaden. 

Du kan søke tilskudd til skogsveger. 

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier.

Velferdrsordninger 

Velferdsordninger i landbruket


Publisert: 03.10.2016 11:15:56
Sist endret: 15.11.2016 15:13