Innhold

Vann og avløp når du bygger

Alle som ønsker å knytte seg til kommunal vannledning, kan søke om det.

For å få tilgang til tjenesten må du kontakte et godkjent foretak, rørleggerfirma/entreprenør. De leverer nødvendige søknadspapirer for behandling og godkjenning av tilknytning til offentlig vannforsyning.

Søknaden behandles av kommunen.

Alle som er tilknyttet kommunal vannforsyning, skal ha tilgang til drikkevann i tilfredsstillende mengde og kvalitet. Kommunen er ansvarlig for vannforsyningen fram til tilkoblingspunktet for den enkelte abonnents stikkledning.

Situasjonskartpakke

For å få godkjent byggesøknaden skal det utarbeides en situasjonsplan. Grunnlaget til en situasjonsplan kan lastes opp på kommunens e-Torg. Ved å bestille en situasjonskartpakke leveres et situasjonskart, reguleringsplankart med bestemmelser, kommuneplankart, VA-ledningskart og en områdesanalyse. Link til Hurdal e-Torg

Planlegging

Når du skal bygge, kan det hende at du som utbygger får krav om å etablere hovedledningsanlegg for vann og avløp. Her er en veiledning til hva du må huske på i slike tilfeller. Vann- og avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til kommunens VA-norm 2020.pdf

Hvis du ønsker å diskutere tekniske detaljer angående vann og avløp, ta kontakt med kommunen.

Brannvannskum

Brannvesenet er avhengig av brannvannskummer for å hente slokkevann. I villastrøk må brannvannskummen være maksimalt 100 meter fra der boligen din skal ligge. For annen type bebyggelse gjelder andre krav.

Hvis eksisterende kum ligger lenger unna enn det som kreves, kan kommunen pålegge deg å bygge en ny. Du må selv betale for å bygge kummen, men kommunen overtar deretter ansvaret for drift og vedlikehold.

Alternativet til en brannvannskum er å installere boligsprinkling i boligen din.

For mer informasjon om krav til brannvannskum og boligsprinkling, ta kontakt med kommunen.

Kan du dele utgiftene med naboen?

Hvis kommunen har pålagt deg å bygge noe, og naboeiendommer får en fordel av det, kan du ha krav på å få tilbake penger fra naboene. For eksempel hvis kommunen krever at du bygger vei eller vann- og avløpsanlegg, og dette gjør at naboeiendommen blir byggeklar eller får mulighet til å knytte seg til offentlige vann- og avløpsledninger.

Det enkleste er å inngå en privat avtale med naboene om å få dekket noe av utgiftene. Går ikke det, kan du i noen tilfeller få pengene fra naboene gjennom en refusjonssak. Krav om refusjon sender du til kommunen. Mer om refusjon av pålagte byggeprosjekter finner du i Plan- og bygningsloven §18. 

Kart vann og avløp

Av sikkerhetsmessige grunner, viser vi ikke vann- og avløpsledninger på kartsidene våre. Ønsker du oversikt over vann- og avløpsledninger på din eiendom kan du kontakte Kommunalteknisk avdeling.

Oppstartsmøte

Når de tekniske planene er godkjent, og du har fått nødvendige tillatelser, kan du begynne å bygge. Men først kan du ha et oppstartsmøte med kommunen, hvis du ønsker det. I så fall tar du kontakt med kommunen.

Test ledninger før bruk

Før anlegget kan tas i bruk, skal vannledninger trykktestes og desinfiseres. Resultatet skal sendes inn til kommunen. Alle nye spillvanns-/overvannsledninger skal inspiseres med videokamera.

Ferdigattest

Før du kan søke om ferdigattest, må du ha sluttdokumentasjon klar - i henhold til Byggesaksforskriften § 8-1 og VA-norm.

Kommunal overtakelse

Offentlig vei og hovedledningsanlegg for vann og avløp skal overtas av kommunen når det er ferdig og godkjent, jfr Plan- og bygningsloven §18.

Prosedyre for overtakelse finner du i VA-normen.

Tips til huskjøper

Når du skal kjøpe hus med privat vann- og/ eller avløpsløsning er det en del ting du bør vite.

Du kan lese mer om dette hos Norsk vann


Publisert: 29.09.2016 13:45:21
Sist endret: 15.11.2016 15:13