Innhold

Helse, omsorg og velferd

Bostøtte

Helse- og omsorgstjenester - søknad

Kommunal bolig - søknad

Ledsagerbevis - søknad

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad

Teknisk, næring og eiendom

Avkjørsel til kommunal vei - søknad

Eiendomsavgifter - klage

Felling av trær / rydding av kratt på kommunal grunn

Ferdigattest - søknad

Forhåndskonferanse - bestilling

Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad

Kommunale eiendomsavgifter - søknad om fritak

Oljetank - melding om installasjon/sanering av nedgravd tank

Salgsbevilling - alkoholholdig drikk gruppe 1

Sanitærabonnement søknad/melding om endring

Serveringsbevilling søknad

Skjenkebevilling - bevilling for lukket arrangement

Skjenkebevilling - bevilling for åpent arrangement

Skjenkebevilling - søknad

Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for en enkelt anledning

Tillatelse - søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

Utslippstillatelse - søknad

Vald - søknad om godkjenning/endring

Vann-/avløpsledning - frakobling

Kultur, idrett og fritid

Arrangementstilskudd/underskuddgaranti - søknad

Kulturskole - søknad om inntak

Kandidat til kommunens kulturpris - forslag

Korttidsleie av lokaler og og anlegg - søknad

Kulturarrangement - søknad om leie av utstyr

Kulturstipend - søknad

Barnehage, skole og SFO

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling

Barnehage - søknad om dispensasjon fra utdanningskravet

Eksamen - søknad om særskilt tilrettelegging

Fravær - krav om sletting av gyldig fravær

Fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag - påmelding

Grunnskole - Fritak fra vurdering i enkeltfag

Grunnskoleopplæring (ordinær) for voksne - søknad

Karakterer - klage

Permisjon fra undervisning - søknad

PP-tjenesten - henvisning

Religionspregede aktiviteter i skolen - melding om fritak

SFO - Innmelding, endring, oppsigelse

SFO - påmelding til SFO for feriedager

Skole - elevinformasjon og samtykke fra foresatte

Skole - Melding om skolebytte ved flytting

Skoleskyss - søknad

Politikk, skatt og organisasjon

Kommunal vielse - registrering

Meddommer/lagrettemedlem - søknad om  verv

Offentlig høring - høringssvar

Saksdokumenter – bestilling


Publisert: 20.01.2017 09:56:17
Sist endret: 08.10.2020 11:26