Barnehagene i Hurdal

Barn som leker med vann fra sølepytter

Velkommen til barnehagene i Hurdal

Hurdal kommune har 1 kommunal og 2 private barnehager som sammen gir et mangfoldig barnehagetilbud. Barnehagene varierer i størrelse og pedagogisk innhold og har ulike driftsformer. 

Du vil også finne mer informasjon om den enkelte barnehagene på barnehagefakta.no

Hurdal barnehage i Rustad

Læringsverkstedet Naturbarnehage

Hoppensprett aktivitetsbarnehage

 

Søknad og opptak 

Kommunen har ansvar for samordning av opptaket i kommunale og private barnehager. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år, med oppstart i august samme år. Søknader mottatt etter frist vurderes ved ledighet gjennom året.

Et barnehageår går fra 1. august til 31. juli.

Du kan søke om barnehageplass eller si opp plassen på Barnehageportalen. Her kan du også søke om å endre eller bytte barnehageplass. Kriterier og frister finner du i vedtektene på den enkelte barnehages hjemmeside.

Barnehageportalen

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har rett til plass i barnehage fra august i den kommunen det er bosatt. Barn født i september og oktober og november har rett til plass fra måneden de fyller ett år. Det forutsettes at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak gjeldende barnehageår. Jf. barnehageloven §16

Opptaket gjøres etter fastsatte kriterier for den enkelte barnehage. Kommunale og private barnehager har ulike kriterier for opptak. Vedtekter med opptakskriterier for den enkelte barnehage finner dere på barnehagens hjemmeside.

Priser og moderasjonsordninger

Redusert foreldrebetaling

Her finner du priser og gebyrer på de ulike kommunale tjenestene

Husholdninger med lav inntekt kan søke redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Ingen husstand skal betale mer en 6% av skattbar person- og kapitalinntekt. Se retningslinjer og kriterier på Utdanningsdirektoratets hjemmeside

Det oppfordres til å søke før 1. juni for å få riktig faktura for august. Det kan søkes gjennom hele året. Vedtaket vil da gjelde fra mnd. etter søknad og dokumentasjon er mottatt.

Her kan du søke om redusert foreldrebetaling i barnehage

 

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2. For det tredje eller flere barn har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra og med høsten 2023.

Reduksjonen gis også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager i kommunen. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. Stesøsken defineres utenfor. Foresatte som har ansvar for fosterbarn har også rett til søskenmoderasjon der øvrige vilkår i bestemmelsen er oppfylt.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon, dette går automatisk.

 

Lov og forskrift om foreldrebetaling

Barnehageloven

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Barn med særlige behov

Barnehagen skal tilpasse tilbudet til det enkelte barn uavhengig av funksjonsnivå, jfr. barnehageloven § 2. Dette er utdypet i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Alle barn under opplæringspliktig alder med særlige behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp. Retten fremgår av barnehageloven § 31.

Kommunen har også ansvar for tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne. Retten fremgår av barnehageloven § 37. Barnehagen skal tilpasse tilbudet til det enkelte barn uavhengig av funksjonsnivå. Dette er utdypet i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. PPT skal også bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.

 

Les mer om Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

 

Helsestasjonen 0-5 år 

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Les mer om Helsestasjon for barn

 

Barnevernet

Barn som lever under forhold som skader deres helse og utvikling må få nødvendig hjelp og omsorg så tidlig som mulig. Barnehagens samarbeid med barnevernet og har opplysningsplikt til barneverntjenesten.

Her kan du lese mer om samarbeidet mellom barnehage og barnevernet

Les mer om barneverntjenesten

Foreldresamarbeid og andre samarbeid

God dialog mellom barnehage og hjem er viktig. Barnehagen skal legge til rette for at foresatte får mulighet til å påvirke tilbudet.

Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes interesser, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Barnehagens eier kan delta. Det er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget fastsetter årsplanen, og drøfter barnehagens innhold og prioriteringer.

Les mer på nettsiden til foreldreutvalget for barnehager. 

 

Her kan du lese mer om barnevernstjenesten 

 

Kvalitet i barnehagen
Felles for styrere/eiere

Felles kompetansehevende tiltak

Barnehagene og skolen  er med på et kompetansehevingsprosjekt i regi av Udir; Inkluderende barnehage – og skolemiljø. Dette prosjektet skal heve kompetansen til personalet når det gjelder trygge og gode barnehage og skolemiljø, organisasjon og regelverk. I tillegg skal det gi økt forståelse for forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. Barnehagene skal drive en egen utviklingsprosess og skal videreutvikle praksis på disse områdene. Prosjektet startet i januar 2018, og en sosial kompetanseplan som skal gjelde fra barnehagestart til skoleslutt, er under utarbeidelse.

Filmer

Utdanningsdirektoratet har laget 14 korte filmer til dere som jobber i barnehagen. Filmene tar opp ulike tema fra rammeplanen for barnehagen. Formålet er å gi dere et kunnskapsgrunnlag og gode eksempler som utgangspunkt for kollegial refleksjon, veiledning og utviklingsarbeid.

Filmene finner dere her.

Nyttige linker

Utdanningsdirektoratet

Kunnskapsdepartementet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Barnehage.no

Barnehagefakta.no (Utdanningsdirektoratet)

Udir-magasinet for barnehagene

Helsedirektoratet

Politiattest

Språklig mangfold

Publisert: 28.10.2016 08:54:22
Sist endret: 25.01.2024 14:08

Publisert: 28.10.2016 08:54:22
Sist endret: 25.01.2024 14:08

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?