to hender som skriver på en laptop og tegninger av flere hus som svever over

Boligsosiale tjenester

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og Nav/kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er Nav/kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Søk bostøtte
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Meld fra om endringer
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Kommunal bolig

Kommunale boliger kan tildeles personer/familier som er vanskeligstilte. Det vil si de som har problemer med selv å ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Søknadsskjema finner du her

Omsorgsbolig

Boligen er tilpasset for bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta heldøgnsomsorg. Boligen skal være ditt eget hjem. Du betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Kommunen har et begrenset antall omsorgsboliger, og du kan derfor bli satt på venteliste.

Søknadsskjema finner du her

Midlertidig bolig

NAV har plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Startlån/boligfinansiering

Startlån er en behovsprøvd låneordning som kan benyttes som finansiering til kjøp av en nøktern bolig.

Mer om startlån fra kommunen

Retningslinjer for startlån Hurdal kommune

Boligtilskudd til etablering og tilpasning

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner.

Tilskudd til etablering og tilpasning

Publisert: 24.10.2023 16:04:17
Sist endret: 25.01.2024 14:31

Publisert: 24.10.2023 16:04:17
Sist endret: 25.01.2024 14:31